Till startsidan

Massmottagning utreds vidare

Den 12 december beslutade tekniska nämnden att utreda vidare frågan om hantering av överskottmassor efter 2018, då Kikås avfallsanläggning upphör att ta emot sådana massor.

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av tekniska nämnden arbetat med frågan om hur överskottsmassor från stadens byggprojekt och infrastrukturprojekt ska hanteras efter 2018, då avfallsanläggningen på Kikås upphör att ta emot sådana massor. I en första fas har tekniska förvaltningen i samråd med miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen tittat på hela kommunens yta för att lokalisera platser som kan vara intressanta att utreda vidare.

- Vi har identifierat tre områden där det kan vara tänkbart att etablera en anläggning som tar emot rena och eventuellt lätt förorenade massor. Det är ett område längs med E6:an mellan Lindome- och Sandsjöbacka rastplats; ett område i Balltorp mellan Blixås och Åbro industriområde samt ett annat område i sydvästra Balltorp, berättar Jonas Jehander, projektledare i Mölndals stad.

Områdenas lämplighet utreds vidare

Det som framförallt gjorde de tre områdena intressanta att utreda vidare, var närheten till infrastruktur, motorvägen, om områden var bullerstörda samt att närheten till bostäder var mer än 500 meter.

Nästa steg i frågan är att under 2017 göra en fördjupad utredning av de tre områdenas lämplighet med hänsyn till en rad olika aspekter: miljön, konsekvenser för boende i närområden, markägoförhållanden, nödvändiga investeringar, trafikbelastning på vägnätet samt lämplighet med hänsyn till geoteknik, hydrologi och topografi. 

Komplicerad fråga

Jonas Jehander beskriver frågan om hantering av överskottsmassor som komplicerad.

- Det är svårt att hitta platser för den här typen av anläggningar då omgivningen påverkas och det ofta finns flera intressen som krockar med varandra. Men frågan är viktig och behovet att hantera överskottsmassor från byggprojekt är stort både lokalt och regionalt.

För Mölndals stad innebär avsaknad av en kommunal anläggning en risk för betydligt ökade transporter och kostnader. På tekniska förvaltningen ser man fördelar med att kommunen själv tar emot överskottsmassor, som på Kikås anläggning idag.

- En viktig aspekt när kommunen själv har kapacitet att ta emot överskottsmassor är att risken för svarttippning blir mindre. Tekniska förvaltningen har erfarenhet av drift av en deponi och således förutsättningar för att klara en säker drift med så begränsad påverkan på miljön och omgivningen som möjligt, säger Jonas.

Om överskottsmassor

Kikås avfallsanläggning tar idag emot överskottsmassor från projekt inom Mölndals stad, men också från närliggande kommuner. Massorna är delvis rena, delvis lätt förorenade.

Lätt förorenade massor används som konstruktionsmaterial på deponin för att skapa förutsättningar för god avrinning enligt gällande avslutningsplan. Ovanpå dessa massor läggs ett tätskikt för att säkerställa att inte vatten tränger in i deponin. Rena massor läggs därefter ovan tätskikt för att skapa ett skyddsskikt som skyddar tätskiktet från rotpenetration.

Massmottagningen på Kikås upphör år 2018 då deponin enligt avslutningsplanen ska vara helt sluttäckt.

Senast uppdaterad 2016-12-15 09.13  

KontaktMölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats