Till startsidan

Om detaljplaner

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument.

När behövs en detaljplan?

Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att pröva markens lämplighet för ett visst ändamål, till exempel bostadsbebyggelse. Det är kommunen som genom sitt planmonopol avgör när och var en detaljplan ska upprättas. Initiativet till planläggning kan komma från kommunen, en privat fastighetsägare eller byggherre.

En detaljplan kan krävas:

  • vid nybyggnad av områden
  • vid förändring av en fastighet
  • för att skydda och bevara värdefulla miljöer

Normalt eller enkelt förfarande

Att ta fram en detaljplan kallas planförfarande. Det finns två sätt att ta fram en detaljplan. Vilket som används beror på hur stor detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är.

Normalt planförfarande

Processen har två skeden. Ett samrådsskede med ett samrådsmöte. Sedan följer utställningsskedet för granskning. Planen antas av kommunfullmäktige.

Enkelt planförfarande

Används om ett planförslag är av begränsad betydelse, om förslaget saknar intresse för en bredare allmänhet och överensstämmer med översiktsplanen. Med enkelt planförfarande förkortas handläggningstiden eftersom planen kan antas efter samrådet. Samråd sker bara med berörda parter. Planen antas av byggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning utför planarbetet på uppdrag av kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.

Senast uppdaterad 2015-11-26 14.38  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på facebooklänk till annan webbplats