Till startsidan

Översiktsplaner

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Detta står i plan och bygglagen (PBL 2010:900 kapitel 3).

Översiktsplanen visar hur:
  • mark- och vattenområden ska användas
  • den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras
  • riksintressen enligt miljöbalken ska säkerställas
  • allmänna intressen bör beaktas
  • miljö- och riskfaktorer enligt plan- och bygglagen bör beaktas

Vad är en översiktsplan


Översiktsplanen ska vara ett vägledande dokument för olika vardagliga frågor som kommunen har att fatta beslut om. Riktlinjer i översiktsplanen ska underlätta kommunens och andra myndigheters beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och hushållning med naturresurser.

Översiktsplanen är också vägledande när beslut ska fattas enligt annan lagstiftning, som till exempel väglagen, järnvägslagen, ellagen och miljöbalken.

Fördjupningar och tillägg i översiktsplanen


En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) tar Mölndals stad fram om man behöver en mer detaljerad utredning över ett avgränsat geografiskt område.

Tillägg kan även göras till översiktsplanen för ett särskilt tema, exempelvis vindkraft.
En fördjupad översiktsplan (FÖP) och ett tillägg gäller tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP).

Senast uppdaterad 2016-06-30 08.23  

Kontakt

Planeringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planeringsutskottet@molndal.se

Relaterad information

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats