Planer och styrdokument, kommunal författningssamling

Översiktsplan och detaljplaner visar hur Mölndals stad planerar för byggande och för markens användning. Styrdokument kan t.ex. vara regelverk, program och reglementen talar om hur staden ska utföra sina uppdrag.

Planer

I samhällsplaneringen är det viktigt att samordna utbyggnaden av bostäder, arbetsplatser, vägar, skolor med mera så att staden kan utvecklas till en attraktiv, hållbar och framgångsrik stad i regionen.


Styrdokument


Bolagsordningar


Reglementen

Regler riktlinjer, program, policys och strategier

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68   fax
stad@molndal.se

Mölndals stad, Göteborgsvägen 11-17, 431 82 Mölndal 031-315 10 00, www.molndal.selänk till annan webbplats, molndals.stad@molndal.se