Planer, styrdokument, kommunal författningssamling

Översiktsplan och detaljplaner visar hur Mölndals stad planerar för byggande och för markens användning. Styrdokument kan t.ex. vara regelverk, program och reglementen talar om hur staden ska utföra sina uppdrag.

Planer

I samhällsplaneringen är det viktigt att samordna utbyggnaden av bostäder, arbetsplatser, vägar, skolor med mera så att staden kan utvecklas till en attraktiv, hållbar och framgångsrik stad i regionen.


Styrdokument


Bolagsordningar


Reglementen


Regler, riktlinjer, program, policys och strategier

Tannaz Ghaderi
Kommunsekreterare
Kommunikations- och kanslienheten
031-315 10 00 växel 
tannaz.ghaderi@molndal.se

Mölndals stad, Göteborgsvägen 11-17, 431 82 Mölndal 031-315 10 00, www.molndal.selänk till annan webbplats, molndals.stad@molndal.se