Till startsidan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö där vuxna och barn respekterar varandra och där alla har lika rättigheter och möjligheter. På Skånhällaskolan finns därför likabehandlingsplaner och bemötandeplaner för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Planerna för årskurs F-3 respektive årskurs 4-9 i sin helhet når man via länkarna med samma namn under rubriken Relaterad information, till höger på sidan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling årskurs F-3, samt årskurs 4-9

Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö där vuxna och barn respekterar varandra och där alla har lika rättigheter och möjligheter. Det är också innebörden med den lagstiftning som finns på området och som ska motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, liksom främja likabehandling.

Det finns sedan den första januari 2009 två lagar som skyddar barn och elever från kräkningar, trakasserier och diskriminering. Dels skollagens14 kapitel som avser kränkande behandling, dels diskrimineringslagen.

Tidigare skulle skolorna upprätta en likabehandlingsplan — enligt den nya lagstiftningen ska det årligen upprättas en plan mot kränkande behandling utifrån bestämmelserna i skollagens14 kapitel och en likabehandlingsplan utifrån bestämmelserna i diskrimineringslagen.
 
I detta dokument finns planer för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever på Skånhällaskolan samt för att stävja otillåtna beteenden.

Programförklaring

På Skånhällaskolan utgår vi från ett systemteoretiskt  förhållningssätt. Det betyder att vi medvetet agerar utifrån följande:

  • Vi lever alla i sammanhang där vi påverkar och påverkas av varandra. Allt som sker, sker i samspel mellan människor, exempelvis inom skolan, familjen och på arbetsplatsen
  • Vi talar med varandra och inte om varandra. Vi betonar också människors resurser och möjligheter att skapa nya konstruktiva sammanhang snarare än att fokusera på problemområden.
  • Vi är allas skola, vi stödjer alla. Det är beteendet vi vill befrämja eller motverka, inte personer.
  • Vi stävjar otillåtna beteenden, men vi stöttar personerna/de inblandade.

Senast uppdaterad 2014-05-28 14.14  

Mölndals stad | Göteborgsvägen 11-17 | 431 82 Mölndal  | 031-315 10 00 | stad@molndal.se. Mölndals stad på Facebooklänk till annan webbplats