Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Bygglov för telemast

Bygglov för en 36 meter hög, ostadgad fackverksmast och en teknikbod

En ansökan har inkommit avseende utbyggnad av mobilnät. Bygglov för en 36 meter hög, ostadgad fackverksmast och en teknikbod om 7m²  byggnadsarea på fastigheten Lackarebäck 1:1. (Öster om ÖIS-gården intill Korndalsvägen).

Masten skall ersätta befintlig telemast cirka 90 meter sydost om föreslagen placering, intill infarten till Mölndals vattenverk, var tidsbegränsade bygglov inte kommer att förlängas.

Åtgärden är placerad på mark som inte omfattas av detaljplan. I översiktsplan 2006 för Mölndals stad har området betecknats R10 - område avsett för verksamheter utanför detajlplanelagt område.

Synpunkter

Sakägare, hyresgäster och boende kan framför synpunkter skriftligt till Byggnadsnämnden senast 2017-05-08.

Handlingar & öppettider expedition

Handlingar finns tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen. Öppettider vardagar 08.00-12.00, 13.10-16.30, torsdagar även till 17.30, samt fredagar till 16.00.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-04-26 09.14