Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kommun­­fullmäktiges sammanträde den 21 november

Ärenden

Upprop

Val av protokollsjusterare

Meddelanden

Revisionsrapport, Uppföljande granskning av bygglovsprocessen

Val av kommunalråd

Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i kommunfullmäktige

Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i valberedningen

Befrielse från uppdrag, styrelseledamot (M) i MölnDala Fastighets AB

Val till Förbundsfullmäktige Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och nominering till Förbundsstyrelsen

Försäljning av fastigheten Pekdonet 1, Jolenområdet, avtal 42-2018

Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Budget 2019 för Mölndals stads valda revisorer

Budget 2019 samt plan 2020-2021 för Mölndals stad

Investerings- och exploateringsbudget för 2019, samt plan för 2020- 2021

Kommunal utdebitering 2019

Kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2019

Inrättande av investeringsfond inom VA-verksamheten

Konsekvensbeskrivning av övertagande av väghållaransvar från vägföreningar i tätortsmiljö

Taxa för byggnadsnämnden och plan- och exploateringsutskottet

Partistöd inför 2019

Svar på motion (M), (L), (C) om utformningen av planerat äldreboende, Pedagogen Park

Svar på motion (L) om att rädda liv genom brandvarnare kopplade till trygghetslarm

Redovisning av obesvarade motioner 2018

Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till nämnder och styrelse

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-16 08.48