Information om hantering av personuppgifter

Till dig som besöker Åbybadet

Duschmunstycke som sprutar vatten.


För att Mölndals stad ska kunna bedriva verksamhet och hantera inpassering till Åbybadet behöver vi behandla vissa personuppgifter om du har abonnemang eller deltar i någon gruppverksamhet. De personuppgifter som vi då behandlar är förnamn, efternamn, födelsedatum, telefonnummer, genomförda köp, användning av skåp, inpassering, utpassering och armbands / kortnummer. För att bedriva säker verksamhet behandlas även bild från övervakningskameror.

Syftet med behandlingen är att hantera säkerhet och inpassering i Åbybadet enligt den prislista som beslutats av Mölndals stads kultur- och fritidsnämnd. Vi använder även uppgifterna för uppföljning av kultur- och fritidsnämndens mål och statistik.

Vi får i vissa fall uppgifter från den förening eller företag vars gruppverksamhet du deltar i eller så lämnar du dina personuppgifter direkt till oss. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Uppgifterna sparas så länge det krävs enligt gällande lagstiftning samt så länge du har en deposition för armband, deltar i gruppverksamhet eller har ett giltigt abonnemang. Inom 12 månader pseudonymiseras därefter uppgifterna, vilket innebär att inga uppgifter som kan kopplas till dig personligen längre finns kvar. Bilder från övervakningskameror sparas aldrig.
 
Vi delar dina uppgifter med vår leverantör som tillhandahåller det system som används för vårt kundregister. Bilder från övervakningskamera ovanför röd rutschbana visas även för åkare som står på tur att åka. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig             
Kultur- och fritidsnämnden 
Göteborgsvägen 11-17  
431 82 Mölndal   
kulturfritid@molndal.se

Dataskyddsombud
kulturfritid@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad

Nyhetsarkiv