Campus Mölndals plan mot diskriminering och kränkande behandling har sin utgångspunkt i skolans uppdrag.

 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhälle vilar på. Ingen elev eller studerande ska diskrimineras, trakasseras eller kränkas. Skolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras i diskrimineringslagen och i 6 kap. skollagen.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen finns för att säkerställa allas lika värde. Lagen innehåller dels regler som förbjuder diskriminering, dels regler som ska främja lika rättigheter och möjligheter. Alla individer har enligt lagen skydd mot diskriminering och trakasserier i kontakt med det offentliga.

Vår vision

Varje studerande och anställd vid Campus Mölndal ska känna sig trygg och mötas av respekt för den man är. Den dagliga verksamheten ska främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Publicerad: 2024-05-14
Senast uppdaterad: 2024-05-14