GR:s policy för studie- och yrkesvägledare

Inom göteborgsregionen ska det ges likvärdiga möjligheter till studie- och yrkesvägledning inför framtida karriärsval. Studie- och yrkesvägledningen är en opartisk och oberoende verksamhet som sätter individen i fokus. Bemötande av individer grundas på respekt och en strävan efter att etablera goda relationer.

Professionens yrkesetik och uppdrag utgår ifrån de etiska värden som kan härledas ur ”EU:s resolution om vägledning 9286/04”,”ILO:s konvention nr 142 om yrkesvägledning”, ”Skollag 2010:800” och ”Skolverkets Allmänna råd med kommentarer, Arbete med studie- och yrkesvägledningen”.

Omvärlden

Förändringarna i omvärlden är omfattande, komplexa och sker över kort tid. Det gäller i synnerhet arbetsmarknaden, kravet på anpassat utbildningsutbud samt nya former för vägledning. Detta ställer krav på organisationer liksom studie- och yrkesvägledare som är uppdaterade, flexibla och nytänkande. Individen behöver utveckla och bli medveten om sig själv, sina behov, intressen och skaffa sig kunskap om omvärlden. På detta grundval gäller det att skapa strategier för att själv kunna forma sin framtid i önskad riktning. ”Hur bygger jag min karriär?” i stället för ”Hur väljer jag utbildning eller yrke?”.

Huvudmannens ansvar för utbildningen 2 Kap. 8 §.

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

Studie- och yrkesvägledning 2 KAP. 29 §

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens

att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den

som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

Dela på:

Senast uppdaterad