زبان سوئدی برای مهاجران - SFI

SFI - information på persiska

زبان سوئدی برای مهاجران – SFI


ِِ ا س.ِاف.ای چیست؟

ِاس.ِاف.ای یک دورۀ مقدماتی زبان سوئدی است. افراد بزرگسال که زبان مادری شان سوئدی نباشدمی
توانند ِاس.ِاف.ای بخوانند.
شما حرف زدن، خواندن، نوشتن و فهمیدن زبان سوئدی را یاد می گیرید. شما کاربرد زبان سوئدی در
زندگی روزمره، محل کار و جامعه را یاد می گیرید.
افرادی که در محل "Mölndal Campusِ "اس.ِاف.ای می خوانند هفته ای 15 ساعت برنامه درسیدر
کالس دارند. شبانه هم می توانید درس بخوانید.
این دورۀ آموزشی رایگان است.
پس از پایان دورۀ آموزشی یک گواهینامه تحصیلی دریافت می کنید.


در مورد مسیر ها و دوره های آموزشی


دوره آموزشی ِاس.ِاف.ای دارای سه مسیر تحصیلی بنامهای ِاس.ِاف.ای 1ِ ،اس.ِاف.ای 2 یا ِاس.ِاف.ای
3 است.
مسیر آموزشی که شما آغاز می کنید به سوابق تحصیلی شما بستگی دارد.
ِاس.ِاف.ای دارای چهار سطح آموزشی مختلف است: سطح A ،سطح B ،سطح C و سطح D

شرح مسیر ها و دوره های آموزشی:


درس نخوانده اید. افراد
 اِس.اِف.ای 1 :سطح تحصیالت شما در وطن تان پایین است یا اصآلً
مبتدی در زبان سوئدی دورۀ آموزشی در سطح A را آغاز می کنند.
 اِس.اِف.ای 2 :میزان تحصیالت شما در وطن تان کم بوده است. افراد مبتدی در زبان سوئدی
دورۀ آموزشی در سطح B را آغاز می کنند.
 اِس.اِف.ای 3 :میزان تحصیالت شما در وطن تان بیشتر )حداقل 10 سال( بوده است. افراد
مبتدی در زبان سوئدی دورۀ آموزشی در سطح C را آغاز می کنند.
طول مدت درس خواند شما در دورۀ ِاس.ِاف.ای متفاوت است و به میزان معلومات قبلی شما در زبان
سوئدی، مسیر آموزشی و شتاب یادگیری شما بستگی دارد.

چه افرادی می توانند در "Mölndal Campusِ "اس.ِاف.ای بخوانند؟


افراد باالتر از 16 سال که زبان مادری شان سوئدی نباشد می توانند ِاس.ِاف.ای بخوانند. از 1 ژوئیه
سالی که به سن 16سالگی تمام می رسید می توانید ثبت نام کنید.
افرادی که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا می آیند:
 شما بایستی شماره شناسائی فردی کامل سوئدی )personnummer )داشته باشید.
 شما بایستی در ثبت احوال مولندال نامنویسی شده باشید.
افرادی که تبعه کشورهای اتحادیه اروپا یا همکاریهای اقتصادی مشترک اروپا یا تبعه سوئیس هستند:
 شما بایستی ساکن مولندال باشید. پاسپورت خود را بایستی ارائه کنید.

چگونه در ِاس.ِاف.ای ثبت نام کنم؟


به دفتر راهنمائی تحصیلی و حرفه ای )yrkesvägledningen och-Studie )در " Campus
Mölndal "مراجعه کرده و ثبت نام کنید.
دفتر راهنمائی تحصیلی و حرفه ای روزهای دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 10 تا 12 و 13 تا 15 و
همچنین روزهای جمعه از ساعت 10 تا 12 باز است. آدرس مراجعه 97 Göteborgsvägen در
مولندال است )در منطقه صنعتی Fabriker Krokslätts.)
پس از ثبت نام یک معلم با شما تماس خواهد گرفت که با شما گفتگو کند. شما در مسیر و سطح
آموزشی مناسب با سابقۀ تحصیلی خود در یک کالس جا دریافت می کنید.


آیا می خواهید در مورد اِس.اِف.ای مطالب بیشتری بدانید؟


لینک: اطالعات سازمان مدارس در مورد اِس.اِف.ای برای بزرگساالن.


دورۀ آموزشی فنی و حرفه ای با کمک در زبان


دورۀ آموزشی فنی و حرفه ای در سطح دبیرستان است. اینگونه دوره های آموزشی به یک شغل یا
حرفه در یک زمینۀ بخصوص ختم می شوند. دورۀ آموزشی فنی و حرفه ای با کمک در زبان می توانید
برای کسب یک شغل یا حرفه درس بخوانید و همزمان در کالسهای ِاس.ِاف.ای موسوم به سوئدی بعنوان
زبان دوم شرکت کنید یا طی دورۀ آموزشی ککم در زبان دریافت کنید.
در مورد دورۀ آموزشی فنی و حرفه ای با کمک در زبان مطالب بیشتری بخوانید.

Dela på:

Senast uppdaterad