Aktiveringspedagog inom LSS

Vill du arbeta med att göra skillnad för andra? Vill du arbeta med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada som vuxen?

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du dig metoder och synsätt som bidrar till utveckling för både individ och verksamhet. Under YH-utbildningen finns det många tillfällen för reflektion och dialog. De här tillfällena har betydelse för utvecklingen av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Arrow-right

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start 9 september 2020
 • Längd 300 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt 75%
 • Studieort Mölndal, Campus Mölndal
 • Antal platser 20 st
 • LIA 23 veckor (praktik)
 • Nästa utbildningsstart september 2021, ansökan öppnar i februari

Under utbildningen

Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Du utvecklar kompetens vad gäller aktivering, stöd och stimulans i vardagen för personer i behov av stöd. Du tränar dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd. Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng (yhp) motsvarar 1 veckas helstudier

 • Människan i utveckling och aktivitet, 20 yhp
 • Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra, 30 yhp
 • LIA 1 Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra, 20 yhp
 • Vardagsaktivitet, 25 yhp
 • Tillgänglighet, delaktighet och teknik, 25 yhp
 • Sinnesstimulering och dokumentation, 25 yhp
 • Kommunikation och samspel, 25 yhp
 • LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, samspel och dokumentation, 40 yhp
 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 yhp
 • LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 yhp
 • Examensarbete, 25 yhp

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, metodutvecklare, stödpedagog, specialassistent eller resurspedagog.

Om branschen

Inom Göteborgsregionens kommunförbund (GR) beslutades 2011 om att införa gemensamma titlar inom funktionshinderområdet. För att erhålla titeln Stödpedagog krävs utbildning på eftergymnasial nivå. Antalet pedagoger inom verksamheterna Boende och Daglig verksamhet har sedan dess ökat från cirka 200 till cirka 400 stycken. Målet som beräknas vara uppnått 2025 är att 20% av de anställda ska ha en eftergymnasial utbildning. Idag är det cirka 12% som har en motsvarande utbildning. Även inom områdena personlig assistans, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och kortidsverksamhet inom LSS finns ett behov av den kompetens som Aktiveringspedagogutbildningen genererar.

Är du behörig att söka?

För YH-utbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Grundläggande behörighet

För att söka denna utbildning behöver du uppfylla grundläggande behörighet samt nedanstående särskilda förkunskaper.

Du har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper.

Programgemensamma kurser:

 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b
 • Psykologi 1

Dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom boende medsärskild service, korttidsboende, daglig verksamhet, personlig assistans, särskoleverksamhet, elevassistans för elev med kognitiv / intellektuell funktionsnedsättning / autismspektrumstörning eller liknande verksamhet inom funktionshinderområdet.

Deltid omräknas till heltid.

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Aktiveringspedagog
031-315 31 23
ingela.jakobsson@molndal.se

Arrow-right

Hög kvalitet!

Utbildning inom funktionshinderområdet där de studerande ”går i skolan” fysiskt har funnits länge. Nu vet man att man får hög kvalitet när man rekryterar.

AnnBrith Davidson, utvecklingsledare kompetens Göteborg Stad

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-20 13.43