Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

Vill du arbeta med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för såväl äldre personer som personer i behov av rehabilitering?

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du dig metoder och synsätt som bidrar till utveckling för både individ och verksamhet. Under YH-utbildningen finns det många tillfällen för reflektion och dialog. De här tillfällena har betydelse för utvecklingen av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Vi tar emot sena ansökningar till hösten utbildningsstart fram till att utbildningen startar.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start 9 september 2020
 • Längd 300 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt 75%, dagtid
 • Studieort Mölndal
 • Antal platser 20 st
 • LIA 23 veckor (praktik)
 • Nästa utbildningsstart september 2021, ansökan öppnar i februari

Under utbildningen

Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om rehabilitering och om den äldre människans livsvillkor. Du utvecklar kompetens inom aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv. Du lär dig att använda skapande, hantverk, rörelse, natur och kultur som medel i rehabiliteringsarbete. Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis dagverksamhet, träffpunkter, olika typer av bostäder och rehabiliterande verksamheter inom kommun och region. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng (yhp) motsvarar 1 veckas helstudier

 • Människan åldrande, hälsa och funktion i aktivitet, 30 yhp
 • Professionellt, etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, 20 yhp
 • LIA 1 Den aktiva och skapande människan i samspel med andra, 20 yhp
 • Vardagsaktivitet, aktivitetshinder och hälsofrämjande arbete, 25 yhp
 • Tillgänglighet, delaktighet, välfärdsteknik och dokumentation, 25 yhp
 • Kommunikation, kultur och samspel, 25 yhp
 • Kreativitet, skapande och hantverk, 25 yhp
 • LIA 2 Aktivitet, kommunikation, tillgänglighet och dokumentation, 40 yhp
 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 yhp
 • LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 yhp
 • Examensarbete, 25 yhp

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, omsorgshandledare, arbetsterapibiträde, rehabiliteringsassistent, äldresamordnare/äldrekonsulent eller stödpedagog.

Om branschen

Antalet äldre ökar och även behovet av personal inom området. Enligt SCB väntas gruppen som är 80 år eller äldre öka med 76 procent mellan åren 2015 och 2035. För att klara av vård och omsorg enligt dagens nivå krävs en omfattande expansion av äldreomsorgen. För att täcka den framtida bristen på vård- och omsorgsutbildade kommer personer som saknar relevant utbildning inom äldreomsorgen att anställas. I ett sådant läge kommer efterfrågan på personal med pedagogisk utbildning i metoder som vägledning och reflektion samt djup kunskap i lagstiftning samt kompetens att tillämpa och leda arbetet enligt Socialtjänstlagens intentioner vara attraktiva på arbetsmarknaden.

"§4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)... att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra." Lag (2010:427).

Vilka behörigheter krävs för att bli antagen?

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Läs mer om yrkeshögskolans olika behörighetsregler

Grundläggande behörighet

För att söka denna utbildning behöver du uppfylla grundläggande behörighet samt nedanstående särskilda förkunskaper.

Du har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor

Lägst betyget E/G/3 från följande kurser

 • Naturkunskap 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Psykologi 1
 • Samhällskunskap 1b

Eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt.

Minst 12 månaders yrkeserfarenhet krävs inom hemtjänst, äldreboende, demensboende, boendestöd, träffpunkter eller dagverksamheter för äldre, verksamheter för personer i behov av rehabilitering eller liknande verksamheter. Deltid omräknas till heltid.

Kontakt

Vill du ha mer information? Kontakta då utbildningsledaren för utbildningen.

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Aktiveringspedagog
031-315 31 23
ingela.jakobsson@molndal.se

Arrow-right
Veronica Mellgren
citationstecken

Hög kvalitet!

Som arbetsgivare inom äldreomsorgen har jag aktivt sökt och rekryterat aktiveringspedagoger. Min upplevelse är att de är områdeskunniga och duktiga på att tillvarata människors förmågor, både individuellt och i grupp. Detta för att främja hälsa och motverka ohälsa.

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-19 10.13