Ingå i ledningsgruppen

Vi uppmanar alla intresserade företag att sitta med i ledningsgruppen för någon av våra utbildningar. Du får inflytande och kan påverka så att utbildningen blir så bra som möjligt.

Vad innebär det?

Varje utbildning inom yrkeshögskolan har en ledningsgrupp. Vi vill med vårt ledningsgruppsarbete säkerställa att de studerandes tid hos oss leder till drömjobbet. För er innebär det att ni kan forma utbildningar efter era behov. Ledningsgruppen fungerar som en styrgrupp, fattar strategiska beslut och ansvarar för utbildningens kvalitetssäkring. Ledningsgruppen ansvarar även för godkännande av kursplaner, antagning, validering av de sökandes kompetenser samt utfärdande av examen.

Ledningsgruppen består av arbetslivsrepresentanter, utbildningsledare, studerande samt representanter från det offentliga skolväsendet (gymnasium eller högskola). För att du som är med i ledningsgruppen ska känna dig delaktig i de formella beslut som du ansvarar för, har vi på Yrkeshögskolan Campus Mölndal format ett årshjul för ledningsgruppen där vi bjuder in ditt företag att medverka i varje fas inför att beslut ska fattas.

Hur mycket tid tar det?

Vi tror på långsiktiga relationer och att ha roligt ihop - samtidigt som vi får bra saker att hända. Varken du eller vi har all tid i världen. Ledningsgruppen träffas fyra gånger om året samt en avslutande femte träff då vi bjuder dig till Mölndals stolthet: vårt vackra Gunnebos slott. En värdig avslutning på läsårets samarbete.

Under dessa fyra möten vill vi få tid att lyssna på vad som händer i våra olika världar: IT-branschen, skolan och våra studerandes perspektiv. Men vi behöver också fatta vissa formella beslut. Beslutsunderlagen skickas därför ut i förväg, så att mötestiden ger utrymme för dialog. Ibland gör vi omröstningar via mejl mellan mötena.

För ett aktivt engagemang i ledningsgruppen behöver du, utöver mötena, ta till dig viss information mellan träffarna och gärna delta aktivt i någon av våra aktiviteter tillsammans med klasserna. Vi är medvetna om att din tid är värdefull och all medverkan utanför ledningsgruppsmötena bygger på frivillighet.

Ledningsgruppen ansvarar för att godkänna vilka som antas till utbildningen. Den verkliga möjligheten att påverka vilka som tas in på våra utbildningar är när du tillsammans med oss utformar de behörighetskrav och urvalsmetoder vi använder, till exempel kunskapsprov och intervjuer.

I de fall där det är aktuellt att validera en sökandes kunskaper så bjuder vi in en pedagog till ett ledningsgruppsmöte för att diskutera kursens mål i relation till den studerandes reella kompetens. Det är ovanligt att ledningsgruppen behöver utföra valideringar.

Ledningsgruppen ansvarar för att utfärda examen. Alla som fått minst betyget G i samtliga kurser har rätt till ett examensbevis. Din verkliga möjlighet att påverka vilka som får en examen sker genom godkännandet av våra kursplaner och de betygskrav som gäller för godkänt betyg. Vi förstår att det kräver tid och engagemang från ditt håll men det är värt det.

När det gäller att godkänna kursplaner och betygskriterier formar vi en arbetsgrupp som består av utbildningsledare, lärare på utbildningen och representanter från företagen. Gruppen går igenom kursplanerna och förbereder inför att ledningsgruppen ska fatta beslut.

Här har du möjlighet att säkerställa att innehållet är relevant och rätt för ditt företag. Bjud med en expert som tillsammans med vår lärare ser över kursplanernas relevans, både ur ett övergripande perspektiv och mer i detalj. Det är viktigt att betygskraven som ställs för betyget G verkligen motsvarar den kompetens ditt företag efterfrågar.

Vi ställer höga krav för godkänt betyg och varje lärare stöttas i att inte godkänna en studerande innan de nått målen för kursen. Ett G kan betraktas som att läraren skrivit ett rekommendationsbrev att den studerande kan allt det som kursen innehöll. Ett examensbevis från Yrkeshögskolan Campus Mölndal ska betraktas som en kvalitetsstämpel.

Vi på Yrkeshögskolan Campus Mölndal drivs av ständiga förbättringar. Tillsammans med dig vill vi säkerställa att våra studerande får jobb - och att ditt företag får rätt arbetskraft. Vi vill utveckla vårt samarbete med ditt företag och erbjuder många möjligheter till interaktion.

I början av läsåret sätter vi tillsammans upp mål och mätvärden som vi kontinuerligt följer upp. Du får ta del av kursutvärderingar och de studerandes resultat hittills i utbildningen. De studerande har alltid en punkt under ledningsgruppsmötet där de berättar om vad de gör just nu, vilket ger dig en bättre inblick. Vid läsårets slut följer vi upp våra mätvärden och de kvalitetskriterier vi satt upp och diskuterar om hur vi vill utveckla vårt kvalitetsarbete.

Kontakta oss

Annika Lund
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
.NET-utvecklare & Javautvecklare
0731-46 34 43
annika.lund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad