Rekrytera via oss

Vägen till en lyckad rekrytering sker med fördel i samarbete med Yrkeshögskolan Campus Mölndal. Vi erbjuder många möjligheter för företag som vill vara med och påverka utbildningarnas innehåll.

Du känner säkert till att kursen LIA, Lärande i Arbete, är en bra möjlighet att lära upp nya förmågor och fasa in dem i din verksamhet. Men innan dess har våra studerande en gedigen utbildning bakom sig. Så här går det till:

Lyckad LIA

Steget precis innan en anställning är oftast en lyckad LIA-period. Slutpraktiken pågår i ungefär en termin. Vi har lagt den sist för att de studerande ska ha så mycket kunskaper som möjligt med sig när de går ut på LIA. Allas förhoppning är att LIA-perioden ska leda till en anställning.

För att en studerande ska vara behörig till LIA-kursen krävs att man har klarat alla kurser under det första året. Detta för att säkerställa att de har de kunskaper som krävs. Vi ställer höga krav för G (Godkänt), så att du ska kunna lita på att den som tagit examen från Yrkeshögskolan Campus Mölndal har de kunskaper ditt företag efterfrågar.

För att LIA-perioden hos ditt företag ska bli så lyckad som möjligt rekommenderar vi att det finns en plan för introduktion och upplärning av den studerande, med gradvis ökande svårighetsgrad - mer handledning i början och mindre på slutet. Ta gärna stöd av oss när du och ditt företag planerar mottagande av en studerande.

Kursen innan LIA är Examensarbete. Här ges de studerande möjlighet att sätta sig in i ett område som inte ingått i utbildningen eller ett som har ingått men som de vill fördjupa sig i. På så sätt ges var och en möjlighet att specialdesigna sin utbildning utifrån intresse eller önskemål från LIA-företaget. Det innebär att ju tidigare företagen kommer i kontakt med de studerande desto större möjlighet att vissa kompetenser, som är eftertraktade inom just ditt företag, kan tränas upp.

Kursens fokus är att träna upp förmågan ta till sig ett relevant kompetensområde, sätta upp rimliga mål, ta till sig fakta, hitta mentorer eller handledare (som får gärna vara en LIA-handledare hos ditt företag) som stöttar under processen av självlärande. Skolan har en lärare som ansvarar för handledning och betygsättning, men för att nå så bra resultat som möjligt har läraren gärna en dialog med någon från ditt företag under kursens gång.

Vi har förstått att det inte räcker med teknisk kompetens för att vara anställningsbar inom IT-branschen. I alla våra IT-utbildningar ingår därför en kurs i Konsultmässighet med fokus på så kallade ”soft skills”. Vi tror att detta är förmågor som går att träna upp. Genom kursen tränas självkännedom, samarbete samt förmågan att presentera sig själv och sin kompetens på ett pedagogiskt sätt så att en icke-tekniker kan förstå. Detta är förmågor som vi vet efterfrågas av företagen.

Inom kursen är du eller någon från ditt företag välkommen att bidra genom exempelvis en gästföreläsning om vilka förväntningar ditt företag ställer på en medarbetare eller träna de studerande i att skriva CV, personligt brev och genomföra en intervju.

Alla våra utbildningar formas utifrån ditt företags kompetensbehov. Möjligheten att påverka finns hela vägen från ansökan och fram till de studerade tar examen. Kursplanerna ses över varje vår tillsammans med lärare och intresserade representanter från företagen, för att säkerställa att innehållet är rätt.

Varje vår ansöker vi också om nya utbildningar eller att få fortsätta driva befintliga. Då bjuder vi in till kursplansträffar där du kan tycka till om innehållet. Men även efter att en utbildning har påbörjats finns det möjlighet att förändra innehållet om branschen menar att det behövs. Detta är en fråga som ofta tas upp på våra ledningsgruppsmöten. Var gärna med i ledningsgruppen om du vill ha stor möjlighet att påverka. Ledningsgruppen består av arbetslivsrepresentanter (som ska vara i majoritet), samt utbildningsledaren och representanter från klasserna.

Vi erbjuder dig som företagsrepresentant en möjlighet att följa en mindre grupp studerande (4-5 st) under hela deras utbildningstid i form av mentorskap. Vi bjuder in till en träff per termin där företag och elever får mötas. Utöver det finns det möjlighet att bjuda in till studiebesök i din verksamhet. Det finns inga krav eller förväntningar från skolan att ditt företag ska erbjuda jobb eller LIA-plats till mentorsstudenterna.

Genom mentorskapet får du en tydligare bild av vilka som går på utbildningen, samtidigt som du kan ge de studerande en inblick i hur arbetet ser ut på ditt företag. Mentorn får gärna vara en person med samma yrkesroll som utbildningen leder till. De studerande fördelas ut genom lottning.

I god tid innan LIA bjuder vi in dig att träffa våra klasser genom att hålla en gästföreläsning. Den bästa marknadsföringen brukar vara att låta en teknisk person föreläsa om ett ämne kopplat till kursen de läser. Utbildningsledaren och läraren hjälper till att planera så att din aktivitet passar in i undervisningen.

Har ni ett projekt eller en idé ni inte kan sätta igång men vill prioritera? Låt en eller flera av våra studerande få ta sig an uppgiften. Projektet kan vara stort eller litet. Kanske slutar det med en eller flera nya anställda?

Efter avslutad utbildning är det viktigt för oss att fortsätta hålla kontakten med våra alumner. Under kommande läsår planerar vi att starta upp ett alumnisamarbete med våra före detta studerande. Via det nätverket kommer vi ha lättare att sätta ditt företag i kontakt med våra tidigare studerande även efter att de kommit ut i arbetslivet. Vi arrangerar en årlig kompetensutvecklingsdag kombinerat med ett mingel där företagen deltar. Kontakta vår enhetschef Sara Wickenberg om du vill veta mer.

Kontakta oss

Annika Lund
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
.NET-utvecklare
0731-46 34 43
annika.lund@molndal.se

Bild på en man som ler mot kameran.

Letar efter nya IT-konsulter

Philip Nilsson arbetar som Konsultchef på Fujitsu som är den femte största IT-tjänsteföretag där de hyr ut IT-konsulter.

I vår intervju med honom berättar han om de egenskaper som är eftertraktade på branschen och varför de ständigt söker juniora IT-konsulter.

Dela på:

Senast uppdaterad