Aktiveringspedagog inom LSS

Vill du ha ett arbete där du gör skillnad för andra? Då är denna utbildning perfekt för dig.

Som Aktiveringspedagog inom LSS gör du vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen ger många tillfällen till dialog och reflektion och du får träna dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som till exempel aktiveringspedagog, metodutvecklare, stödpedagog, specialassistent eller resurspedagog.

Arrow-right

Snabbfakta

 • Sen anmälan Senast 7 september 2022
 • Utbildningen startar September 2022
 • Längd 300 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och studieort 75%, bunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskapskrav Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Naturkunskap 2, Psykologi 1, Samhällskunskap 1b samt minst tolv månaders yrkeserfarenhet (Läs mer under förkunskapskrav)
 • Praktik 23 veckor (LIA)

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du om metoder och synsätt som bidrar till utveckling för individ och verksamhet. Utbildningen inne­håller många tillfällen till reflektion och dialog. Dessa tillfällen har betydelse för utveckling av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Du utvecklar kompetens vad gäller aktivering, stöd och stimulans i vardagen för personer i behov av stöd. Du tränar dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd.

Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete. Färdigheter som kan användas inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende.

Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

För att läsa denna utbildning behöver du lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Naturkunskap 2 - Kan ersättas av till exempel en kurs i Medicinsk grundkurs/1/2
 • Samhällskunskap 1b - Kan ersättas av till exempel Samhällskunskap A enligt tidigare bestämmelser eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.
 • Psykologi 1 - Kan ersättas av till exempel annan kurs i Psykologi på grundläggande nivå eller kurs i Kommunikation från Barn- och fritidsprogrammet.

Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

 • Boende med särskild service
 • Korttidsboende
 • Daglig verksamhet
 • Personlig assistans
 • Särskoleverksamhet
 • Elevassistans för elev med kognitiv / intellektuell funktionsnedsättning / autismspektrumstörning

Eller liknande verksamhet inom funktionsstöd.

Deltid omräknas till heltid.

Inom Göteborgsregionens kommunförbund (GR) beslutades 2011 om att införa gemensamma titlar inom funktionshinderområdet. För att erhålla titeln Stödpedagog krävs utbildning på eftergymnasial nivå.

Antalet pedagoger inom verksamheterna Boende och Daglig verksamhet har sedan dess ökat från cirka 200 till cirka 400 till antalet.

Målet som beräknas vara uppnått 2025 är att 20 procent av de anställda ska ha en eftergymnasial utbildning. Idag är det cirka 12 procent som har en motsvarande utbildning. Utbildningen som Aktiveringspedagog ger även kompetens som efterfrågas inom följande områden:

 • Personlig assistans
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasiesärskola
 • Kortidsverksamhet inom LSS

Block 1 – Förutsättningar för yrkesrollen, 70 YH-poäng

Block 1 syftar till att den studerande skall utveckla förståelse för olika synsätt på människan i utveckling i olika situationer och kontexter och utveckla sin förmåga att se, tänka, reflektera och beskriva. Utgångspunkten är att förstå sig själv för att kunna möta andra. Blocket handlar om förutsättningar för yrkeskunnandet, det vill säga att se, observera, reflektera över och beskriva teorier och sammanhang.

 • Människan i utveckling och aktivitet, 20 YH-poäng
 • Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra, 30 YH-poäng
 • LIA 1 - Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra, 20 YH-poäng

Block 2 Vardagsaktivitet, kommunikation och sinnesstimulering, 140 YH-poäng

Block 2 syftar till att den studerande skall förstå hur stöd i vardagsaktiviteter kan utformas, hur tillgänglighet skapas och hur en verksamhet kan ordnas där egna val, självständighet och delaktighet stimuleras. Vidare syftar block 2 till att den studerande utvecklar sin förmåga att göra, pröva, öva, samarbeta, reflektera och beskriva. Utgångspunkten är att som stödjare kunna främja förutsättningar för människan med funktionsnedsättning att uppleva sig ha integritet, självbestämmande (autonomi) och delaktighet. Blocket fokuserar färdigheter via processer som innebär att göra, öva, pröva metoder i arbetet.

 •  Vardagsaktivitet och dokumentation, 25 YH-poäng
 • Kommunikation och samspel, 25 YH-poäng
 • Tillgänglighet, delaktighet och välfärdsteknik, 25 YH-poäng
 • Sinnesstimulering och social dokumentation, 25 YH-poäng
 • LIA 2 - Vardagsaktivitet, kommunikation, välfärdsteknik och dokumentation, 40 yrkeshögskolepoäng

Block 3 – Vardagsarbete, vägledning och lärande, 90 YH-poäng

Block 3 syftar till att den studerande skall sätta upp mål på individuell, grupp- eller organisationsnivå, finna vägar att nå målen samt utvärdera och beskriva resultatet. Vidare syftar block 3 till att den studerande utvecklar sin förmåga att arbeta strukturerat för att nå mål, få fram resultat, utvärdera, reflektera över och beskriva detta som examensarbete. Utgångspunkten är att kunna strukturera och organisera på arbetsplatsen så att den blir verksam för de människor med funktionsnedsättning den är till för. Blocket innebär att producera och utvärdera resultat.

 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng
 • Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng
 • Examensarbete, 25 YH-poäng

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Aktiveringspedagog
031-315 31 23 / 073 146 50 17
ingela.jakobsson@molndal.se

En elev som använder ett VR-headset.

Följ med på besök i Sinnenas buss

Under en workshop fick de studerande i årskurs 1 lära sig mer om rörelsememory, smakburkar, syncamping och glitterflaskor. I vår intervju med flera av deltagarna kan du läsa mer om hur sinnena kan stimuleras och hur detta används i utbildningen.

Ledningsgruppsföretag

Logotyper från de samarbetspartners som aktiveringspedagogsutbildningarna på yrkeshögskolan har.

Dela på:

Senast uppdaterad