Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

Vill du ha ett arbete där du gör vardagen aktiv och meningsfull för andra? Då är detta den rätta utbildningen för dig.

 Som aktiveringspedagog arbetar med att utforma skapande och kreativa aktiviteter för personer i behov av stöd. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper i livsvillkoren för den äldre människan och för individen i behov av rehabilitering.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, arbetsterapibiträde, aktivitetshandledare, rehabiliteringsassistent, äldresamordnare/äldrekonsulent eller stödpedagog.

Arrow-right


 • Ansökningsperiod 15 februari - 31 maj 2022
 • Utbildningen startar September 2022
 • Längd 300 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och ev. studieort 75%, platsbunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskapskrav Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Naturkunskap 2, Psykologi 1, Samhällskunskap 1b samt minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom området. (Läs mer under förkunskapskrav)
 • Praktik 23 veckor (LIA)

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du om metoder och synsätt som bidrar till utveckling för individ och verksamhet. Utbildningen innehåller många tillfällen till reflektion och dialog. Dessa tillfällen har betydelse för utveckling av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Under utbildningen fördjupar du din kunskap om rehabilitering och om den äldre människans livsvillkor. Du utvecklar kompetens inom aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv. Du lär dig att använda skapande, hantverk, rörelse, natur och kultur som medel i rehabiliteringsarbete. Under utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation.

Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis dagverksamhet, träffpunkter, olika typer av bostäder och rehabiliterande verksamheter inom kommun och region. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

För att läsa denna utbildning behöver du lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt.:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Naturkunskap 2 - Kan ersättas av till exempel en kurs i Medicinsk grundkurs/1/2
 • Samhällskunskap 1b - Kan ersättas av till exempel Samhällskunskap A enligt tidigare bestämmelser eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.
 • Psykologi 1 - Kan ersättas av till exempel annan kurs i Psykologi på grundläggande nivå eller kurs i Kommunikation från Barn- och fritidsprogrammet.

Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

 • Äldreboende
 • Demensboende
 • Boendestöd
 • Träffpunkter eller dagverksamheter för äldre
 • Verksamheter för personer i behov av rehabilitering

Eller liknande verksamhet.

Deltid omräknas till heltid.

Antalet äldre ökar och även behovet av personal inom området. Enligt SCB väntas gruppen som är 80 år eller äldre öka med 76 procent mellan åren 2015 och 2035. För att klara av vård och omsorg enligt dagens nivå krävs en omfattande expansion av äldreomsorgen.

För att täcka den framtida bristen på vård- och omsorgsutbildade kommer personer som saknar relevant utbildning inom äldreomsorgen att anställas. I ett sådant läge kommer efterfrågan på personal med pedagogisk utbildning i metoder som vägledning och reflektion samt djup kunskap i lagstiftning vara attraktiva på arbetsmarknaden. Personer med kompetens att tillämpa och leda arbetet, enligt Socialtjänstlagens intentioner, kommer även vara efterfrågade.

"§4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)... att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra." Lag (2010:427).

Block 1 – Förutsättningar för yrkesrollen, 70 YH-poäng

Block 1 syftar till att den studerande skall kunna förklara olika synsätt på människan i utveckling i olika situationer och kontexter samt kunna förstå konsekvenser av åldrande, funktionsnedsättning och sjukdom, för att skaffa sig en helhetssyn och utveckla sin förmåga att se, tänka, reflektera och beskriva. Utgångspunkten är att förstå sig själv för att kunna möta andra.

 • Människans åldrande, hälsa och funktion i aktivitet, 30 YH-poäng
 • Professionellt, etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, 20 YH-poäng
 • LIA 1 Den aktiva och skapande människan i samspel med andra, 20 YH-poäng

Block 2 Aktivitet, kommunikation, anpassningar, 140 YH-poäng

Utgångspunkten är att som aktiveringspedagog kunna främja förutsättningar för äldre människor, människor med funktionsnedsättning och människor med sjukdomar, att uppleva sig ha integritet, självbestämmande (autonomi), delaktighet och ett gott liv. Blocket fokuserar färdigheter via processer som innebär att göra, öva, pröva metoder i arbetet.

Block 2 syftar till att den studerande skall kunna förklara hur stöd i vardagsaktiviteter kan utformas, hur tillgänglighet skapas och hur en verksamhet kan ordnas där egna val, kreativitet, självständighet och delaktighet stimuleras. Vidare syftar block 2 till att den studerande utvecklar sin förmåga att göra, pröva, öva, samarbeta, reflektera och beskriva.

 • Vardagsaktivitet, aktivitetshinder och hälsofrämjande arbete, 25 YH-poäng
 • Tillgänglighet, delaktighet, välfärdsteknik och dokumentation, 25 YH-poäng
 • Kommunikation, kultur och samspel, 25 YH-poäng
 • Kreativitet, skapande och hantverk, 25 YH-poäng
 • LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, tillgänglighet och dokumentation, 40 YH-poäng

Block 3 Vardagsarbete, vägledning och lärande, 90 YH-poäng

Block 3 syftar till att den studerande skall sätta upp mål på individuell, grupp- eller organisationsnivå, finna vägar att nå målen samt utvärdera och beskriva resultatet. Vidare syftar block 3 till att den studerande utvecklar sin förmåga att arbeta strukturerat för att nå mål, få fram resultat, utvärdera, reflektera över och beskriva detta som examensarbete.

Utgångspunkten är att kunna strukturera och organisera på arbetsplatsen så att den blir verksam för de människor som den är till för. Blocket innebär att producera och utvärdera resultat.

 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng
 • LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng
 • Examensarbete, 25 YH-poäng

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Aktiveringspedagog
031-315 31 23 / 073 146 50 17
ingela.jakobsson@molndal.se

Öppet hus för våra aktiveringspedagogsutbildningar torsdag 12 maj klockan 17.00!

Välkommen till Yrkeshögskolan Campus Mölndal för en kväll där du får möjlighet att få mer information om våra utbildningar.

Datum: Torsdag 12 maj

Tid: Klockan 17.00 - 19.00

Plats: Krokslätts fabriker 30, våning 4, 431 37 Mölndal

Ingen anmälan krävs.

Kvinna i naturen ler mot kameran.

Väx och utvecklas som Aktiveringspedagog

Det centrala för en Aktiveringspedagog är att lyfta fram det hälsosamma och friska hos individen. Läs vår intervju med Anette Ihrelius, lärare på utbildningen, för att få en inblick i yrkesrollen och de arbetsuppgifter du kan få efter avslutad utbildning.

Flera studerande dansar i ett rum.

Aktivitet för gemenskap

Visste du att dans kan lindra både smärta och ångest? Under en workshop fick de studerande visa upp aktiviteter som kan bidra till sociala sammanhang. Läs vår intervju för att lära dig vilka aktiviteter som kan skapa gemenskap och hur detta används i utbildningen.

En kvinna i glasögon sitter i en soffa och håller i en gitarr.

Vad gör en aktiveringspedagog?

Anne har tidigare studerat utbildningen Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering på Yrkeshögskolan. Läs vår intervju med henne för att få reda på hur utbildningen ser ut och vad du tar med dig ut i arbetslivet.

HÖG KVALITET

Som arbetsgivare inom äldreomsorgen har jag sökt och rekryterat aktiveringspedagoger. Min upplevelse är att de är kunniga och duktiga på att tillvarata människors förmågor, både individuellt och i grupp.

Veronica Mellgren, Göteborgs stad

En hand som tillhör en äldre person målar med akvarellfärger.

Konstpaus gör succé på äldreboenden

Under april månad fick brukare på äldreboenden i Mölndal delta i projektet Konstpaus. Projektet togs fram av Mölndals-designern, Pernilla Ankarberg och studerande från utbildningen Aktiveringspedagog var med och genomförde projektet.

Läs mer om hur projektet var givande för både brukare och våra studerande.

Dela på:

Senast uppdaterad