Cloudutvecklare

Bli molnexpert och utveckla flexibla verksamhetslösningar. Utbildningen i Cloudutveckling ger dig kunskaper inom objektorienterad programmering och lär dig att utveckla och drifta olika molnapplikationer.

Arrow-right

Vi ger dig verktygen att hantera molnteknologier som Azure, Google och AWS. Lär dig utveckla system med god kodstandard och struktur, versionshantering och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD).

Som Cloudutvecklare kommer du att ingå i ett nära samarbete med ditt team. Under utbildningen kommer du att arbeta i konkreta projekt och lära dig att utveckla och leverera produkter genom den flexibla projektmetoden Scrum. I kursen Examensarbete väljer du själv ett språk eller en teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom. Utbildningen avslutas med en 20 veckor lång LIA-period där du som student får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.

Snabbfakta

 • Startar Augusti/september 2022, 2023 och 2024
 • Längd 400 Yh-poäng (2 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Platsbunden: Mölndal / Distans: Alingsås
 • Särskilda förkunskaper Matematik 2c och Programmering 1
 • Praktik 100 YH-poäng (LIA)
 • CSN- Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

Utbildningen förbereder dig inför en yrkesroll som Cloudutvecklare, en kompetens som har stor efterfrågan i IT-branschen. Allt fler företag använder molnbaserade tjänster. Oavsett om du kommer arbeta vidare via ett konsultbolag eller med egna projekt i en organisation, är behovet av kompetens inom molnutveckling stort.

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar godkänt betyg i:

 • Matematik 2c, 100 poäng,
 • Programmering 1, 100 poäng

Har du tillägnat dig kunskapen på annat sätt finns möjlighet att göra ett prov som bedömer din reella kompetens.

Du som saknar förkunskaper inom programmering och/eller matematik kan ansöka om en plats på den BFU (behörighetsgivande förutbildning) vi planerar att starta.

Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på Cloudutvecklare och -arkitekter är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga inom de områden utbildningen behandlar.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

 • Objektorienterad programmering i, 30 Yh-poäng
 • Arkitektur, test och kvalitetssäkring, 60 Yh-poäng
 • Från kund till produkt, 10 Yh-poäng
 • Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng
 • Introduktion till Cloudutveckling, 10 Yh-poäng
 • Grundläggande molnapplikationer, 40 Yh-poäng
 • Skalbara molnapplikationer, 40 Yh-poäng
 • Att drifta molnapplikationer, 60 Yh-poäng
 • Examensarbete, 40 Yh-poäng
 • Lärande i arbete, 100 Yh-poäng

Objektorienterad programmering , 30 Yh-poäng

Kursen är till för att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering i syfte att skapa en stabil grund att bygga vidare på i senare kurser. Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla mjukvara med något av de vanligaste objektorienterade språken och ha förmåga att skriva kod som uppfyller krav på korrekthet, läsbarhet och funktionalitet.

Arkitektur, test och kvalitetssäkring, 30 Yh-poäng

Kursen är till för att ge den studerande förståelse för att utifrån ett problem implementera algoritmer samt testa och kvalitetssäkra dessa. Kursen kommer varva teoretiska studier med ett praktiskt projektarbete. Under kursen kommer den studerande träna på testdriven utveckling (TDD) och se fördelarna med detta samtidigt som kunskaperna i objektorienterad programmering fördjupas. Målet med kursen är att den studerande ska kunna använda tidigare befäst kunskap till att driva mjukvaruprojekt genom en testdriven metodik. Under kursen kommer den studerande även få kunskap inom algoritmer, abstrakta datastrukturer, beräkning av algoritmers effektivitet (O(n)) och rekursion. Efter avslutad kurs skall studerande besitta kunskaper i bland annat problemlösning, felsökning, TDD, kodkvalitet och kvalitetssäkring. Den studerande kommer också att ha förståelse för designmönster och praktisk kunskap om API:er, databaser och nätverk efter avslutad kurs.

Från kund till produkt, 10 Yh-poäng

Kursens syfte är att skapa en förståelse hos den studerande om vad det innebär att arbeta utifrån kravställning samt hur problematik i området kan hanteras effektivt. Under kursen kommer även den studerande även få en introduktion till UXdesign (User Experience, användarupplevelse). Efter avslutad kurs har den studerande ett vidare perspektiv på hur ett projekt kan se ut och en bredare bild av problematik inom mjukvaruutveckling samt hur en utvecklare kan tänkas agera.

Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng

Syftet med kursen är att stärka de studerandes förmåga till självledarskap och öka deras anställningsbarhet. I kursen ingår ett antal moduler med syfte att stärka de studerandes konsult och affärsmässighet, samt anställningsbarhet i form av förmåga till samarbete, kommunikation, värderingar och karriärutveckling.

Introduktion till Cloudutveckling, 10 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande en introduktion till cloud som koncept samt introduktion till Azure, Google och AWS cloudmiljöer. Efter avslutad kurs kommer den studerande besitta kunskap i vad en cloudmiljö är och hur utveckling sker i dessa miljöer samt kunskap om relevant terminologi inom området. Utöver detta kommer den studerande även ha kunskap kring verktyg som används för utvecklingen i cloud samt förståelse för problematik som kan uppstå i cloudmiljöer.

Grundläggande molnapplikationer, 40 Yh-poäng

Efter avslutad kurs har den studerande förståelse för hur man bedriver utveckling i cloudmiljö med fokus på containerteknologi, med exempelvis Docker eller Kubernetes. Under kursen kommer den studerande även få kunskap i continuous integration (CI/CD). Den studerande får också kunskap i att utvärdera och integrera molntjänster för att lösa vanliga problem som inloggning och datalagring samt terminologi kopplat till dessa ämnen.

Skalbara molnapplikationer, 40 Yh-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap i vad en skalbar applikation är och problemställningar kring detta område. Efter avslutad kurs har den studerande lärt sig grunderna i att skapa kostnadseffektiva och skalbara molnlösningar, inklusive continuous delivery och continuous deployment (CI/CD). Kursen ger den studerande en introduktion till serverlesskonceptet, horisontell skalning, lastbalansering och skalbar datalagring och binder detta till befintlig kunskap om exempelvis Kubernetes.

Att drifta molnapplikationer, 60 Yh-poäng

Kursen ger den studerande kunskap i att drifta en molnapplikation samt hantera säkerhet i denna. Kursen ger även en introduktion till Infrastructure-as-Code (IaC) och observability i molnmiljö. Syftet med kursen är också att binda ihop förståelsen för containerteknologi och CI/CD från tidigare kurser med verktyg för att validera, drifta och övervaka de utvecklade applikationerna. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens att paketera och publicera mjukvara, sätta upp och arbeta med data i containerbaserad arkitektur samt att automatisera integrations- och publiceringsprocesser. Den studerande har också fått en sammanhållande bild av miljön och teknikerna de kommer arbeta med i framtiden.

Examensarbete, 40 Yh-poäng

Den studerande ska under kursen undersöka och, med viss handledning, sätta sig in i en IT-relaterad teknik, programvara eller programmeringsspråk som de tidigare inte besitter kunskap kring. Syftet med uppgiften är att den studerande tränar sin förmåga att självständigt hantera sin egen kompetensutveckling samt att presentera sin kompetens i form av en “portfolio”. I kursen ingår även att sammanställa en rapport och genomföra en muntlig presentation av vald teknik, programvara eller programmeringsspråk för en i förväg definierad mottagare (exempelvis den studerandes LIA-företag). Presentationen ska även innehålla en demonstration av något den studerande byggt med vald teknik, programvara eller programmeringsspråk.

Lärande i arbete, 100 Yh-poäng

Syftet med kursen är att den studerande får erfarenhet av att arbeta ute på ett företag som en del av ett team. Den studerande tillämpar sina kunskaper i ett skarpt projekt och tar gradvis mer och mer ansvar. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa på erfarenhet av cloudutveckling i ett skarpt projekt.

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Annika Lund
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
.NET-utvecklare & Cloudutvecklare
0731-46 34 43
annika.lund@molndal.se

Gör en intresseanmälning

Det här formuläret är inte en ansökan till utbildningen. För att ansöka tryck på röda knappar märkta "Ansök här" på respektive utbildningssida.

Närbild på en kvinna som ler mot kameran.

Värdefulla relationer skapas med företag i branschen

Hilda är en av våra tidigare studerande och Philip är representant från arbetslivet som sitter med i en av ledningsgrupperna. I vår intervju berättar de mer om vikten av LIA för att skapa en relation mellan branschen och dig som studerande.

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tid vi behöver för att kunna ge dig bästa möjliga service. Mer information om hur dina personuppgifter hanteras hittar du på molndal.se/personuppgifter.

Dela på:

Senast uppdaterad