IT-projektledare

En bra projektledare är en förutsättning för ett lyckat uppdrag. För att effektivt kunna leda ett komplext projekt krävs förmågan att hantera och balansera viktiga delar som kreativitet, struktur och problemlösning.

Arrow-right

Som IT projektledare kommer du att arbeta med att ta fram kundanpassade systemlösningar tillsammans med din kund och ditt team. Även om du som projektledare inte måste vara någon teknisk expert, behöver du ha en grundläggande förståelse för tekniken för att kunna leda teamet och fatta insiktsfulla beslut. Under utbildningen ger vi dig kunskaper om datorns hård- och mjukvara och lär dig hantera olika nätverk. Vi lär dig grunderna inom mjukvaruutveckling och om programmens olika användningsområden.

Snabbfakta

 • Längd 320 YH-poäng (ca 1,5 år)
 • Studietakt, studieform och ev. studieort 100%, platsbunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskaper Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 samt 12 månader arbetslivserfarenhet i ansvarstagande befattning
 • Praktik 16 veckor, 80 YH-poäng (LIA)
 • CSN- berättigad Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.
 • Nästa utbildningsstart augusti/september 2022
 • Ansökan Ordinarie ansökningsperiod stängde 31 maj. Du kan göra en sen ansökan via ansökningsknappen ovan. Vid sen ansökan antas du i mån av plats.


Lär dig att arbeta i en föränderlig miljö och att vägleda andra genom projekts oundvikliga upp- och nedgångar. Vi ger dig verktygen att leda en grupp, lägga upp en strategi och hantera kritiska tidsplaner. För oss är det viktigt att du som studerar får det stöd som du behöver från lärare såväl som utbildningsledare och ledningsgrupp.

Genom ett kontinuerligt samarbete, ger vi både arbetsliv och elever möjligheten att bygga viktiga relationer. Utbildningens andra termin består ut av en 16 veckor lång LIA-period där du som student får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.  

Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke med hög efterfrågan. Efter utbildningen har du stora karriärs- och utvecklingsmöjligheter och kan jobba som bland annat IT-projektledare, produktionsledare, agil projektledare eller koordinator inom IT-projekt. Vi hjälper dig in i yrkesrollen och ger dig verktygen för att ta dig an morgondagens arbetsmarknad.

För att vara behörig till utbildningen krävs godkänt betyg i följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Tidigare arbetslivserfarenhet* om minst ett år på heltid. Bifoga intyg som styrker din särskilda behörighet.

* Yrkeserfarenheten ska innefatta ansvar för exempelvis personal, ekonomi eller leverans enligt uppställda mål. Exempel på relevanta yrkesroller är: projektledare, produktionsledare, teamledare, samordnare, koordinator, entreprenör eller lärare. Yrkeserfarenheten är ej beroende av bransch.

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Läs mer om yrkeshögskolans olika behörighetsregler.

IT-branschen har en stor efterfrågan på kompetens inom alla områden. Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke. Med en utbildning till IT-projektledare får du en bra ingång till IT-branschen, med stora karriärs- och utvecklingsmöjligheter.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare. Titlarna kan skilja sig åt mellan olika företag. Som nyutexaminerad kanske du inleder din karriär som delprojektledare eller assisterar en senior projektledare. Ju mer erfarenhet du skaffar desto mer ansvar får du. Det finns flera olika nivåer av IT-projektledare med olika ansvar och fokusområden. Det ger dig en god möjlighet att växa in i yrkesrollen som IT-projektledare.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

5 Yh-poäng motsvarar en veckas helstudier.

 • Grupputveckling, 20 Yh-poäng
 • Server, nätverk och IT-säkerhet, 30 Yh-poäng
 • Projektmetodik, 45 Yh-poäng
 • Ledarskap, 30 Yh-poäng
 • Mjukvaruutveckling, molnplattformar och trender, 25 Yh-poäng
 • Agila arbetssätt, 20 Yh-poäng
 • IT Service Management och ITIL, 15 Yh-poäng
 • Affärsmannaskap, 25 Yh-poäng
 • Examensarbete, 30 Yh-poäng
 • Lärande i arbete, 80 Yh-poäng

Grupputveckling, 20 Yh-poäng

Syftet med denna kurs är att ge dig kunskaper i gängse metoder, teorier, modeller och begrepp inom projektledning med fokus på grupputveckling. Målet med kursen är att du ska få färdigheter i att tillämpa grupputvecklingsprocesser och färdighet att leda och utveckla projektgruppen. Under kursen kommer du arbeta i projektgrupper med olika uppgifter samt få insyn i hur man kan mäta effektiviteten i team och grupper samt självinsikt.

Server, nätverk och IT-säkerhet, 40 Yh-poäng

I denna kurs får du kunskaper i dator/server och nätverksteknik samt IT-säkerhet. Du lär dig hårdvara och mjukvara för olika typer av datorer/servrar och deras tillämpningsområden. Vidare ger kursen kunskap om olika typer av nätverk och deras tillämpningsområden. I kursen kommer den studerande även att få lära sig om IT-säkerhet med fokus på risker.

Projektmetodik, 45 Yh-poäng

Målet med kursen är att ge gedigen kunskap om hur man bedriver IT-projekt med hjälp av olika modeller. I kursen ingår projektprocessens olika steg som förstudie, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. De två vanligaste projektmodellerna (agil och vattenfall) gås igenom grundligt med fokus på agil projektmetodik.

Du får också goda färdigheter i att planera, strukturera och leda ett projekt samt kontinuerligt följa upp hur projektet framskrider enligt plan, samt vid behov genomföra justeringar, kommunicera risker och så vidare. Du ska efter avslutad kurs även kunna hantera office-verktyg såsom Word, Excel och PowerPoint.

Ledarskap, 30 Yh-poäng

Centralt i kursen är självledarskap och förståelse för vikten av att leda sig själv för att kunna leda andra. Du kommer också få goda kunskaper om olika ledarteorier och ledarverktyg för att skapa bästa förutsättningar för ett gott ledarskap som motiverar och utvecklar medarbetare, inklusive att bygga tillit och förtroende. Kursen ger dig kunskap om hur det är att leda människor i förändring och kommer få insikt i etablerade modeller kring förändringsledning.

Mjukvaruutveckling, molnplattformar och trender, 25 Yh-poäng

I denna kurs får du kunskap i virtualisering och molnplattformar samt deras tillämpningsområden. Vidare kommer du att få en översikt över trender och den tekniska utvecklingen som sker inom olika områden. Du kommer också få grundläggande kunskaper inom mjukvaruutveckling med fokus på de aktuella programmeringsspråken och historik bakom utvecklingen.

Agila arbetssätt, 20 Yh-poäng

Syftet med denna kurs är att ge dig fördjupade kunskaper i IT-projektledning med agila arbetssätt. Efter fullföljd kurs ska du ha motsvarande kunskaper för att agera i en roll som Scrum Master, produktägare eller motsvarande.

IT Service Management och ITIL, 15 Yh-poäng

Kursen ger grundläggande kunskaper om IT Service Management och ITIL. Denna grundkunskap förbereder för IT-branschens praxis avseende utformning av IT-tjänster, relationer och avtal med kund, samt leverans och supportorganisationer. Du ska få grundläggande kunskap i linje med ITIL Foundation inklusive dess terminologi, struktur och koncept.

Du lär dig om IT Service Managements livscykel, värdekedja samt tillhörande praxis/processer. Innehållet baseras på Axelos ITIL Foundation-kurs och innehåller referenser till både ITIL v3 och ITIL 4.

Kursen innehåller processkunskap, dimensioner, styrning och principer där teori varvas med praktik.

Förändringsledning, 20 Yh-poäng

Denna kurs ger dig kunskap och verktyg för ett modernt och fokuserat förändringsarbete. Den centrala aspekten grundar sig i hur det är att leda människor i förändring. Du kommer också att få insikt i etablerade modeller som används av de flesta organisationer, till exempel ADKAR-modellen.

Praktiska moment varvas med teoretiska inslag, verkliga case ligger till underlag för dialog och uppgifter under lektionerna.

Agila arbetssätt, 20 Yh-poäng

Syftet med denna kurs är att ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter i IT-projektledning med agila arbetssätt. Fokusområdena är systemutvecklingsprojekt, infrastrukturprojekt och utvecklingsprojekt i mobilapp eller webb.

Efter fullföljd kurs ska du ha motsvarande kunskaper för att agera i en roll som Scrum Master, produktägare eller motsvarande.

IT Service Management och ITIL, 15 Yh-poäng

Kursen ger grundläggande kunskaper om IT Service Management och ITIL. Denna grundkunskap förbereder för IT-branschens praxis avseende utformning av IT-tjänster, relationer och avtal med kund, samt leverans- och supportorganisationer.

Du ska få grundläggande kunskap i linje med ITIL Foundation inklusive dess terminologi, struktur och koncept. Du lär dig om IT Service Managements livscykel, värdekedja samt tillhörande praxis/processer. Innehållet baseras på Axelos ITIL Foundation-kurs och innehåller referenser till både ITIL v3 och ITIL 4. Kursen innehåller processkunskap, dimensioner, styrning och principer där teori varvas med praktik.

Affärsmannaskap, 25 Yh-poäng

Syftet med denna kurs är att ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i affärsmannaskap och konsultmässighet samt en förståelse för den kommersiella delen i ett projekt och för en projektledare.

Du ska få kunskaper i att tillämpa olika arbetssätt för att identifiera, prioritera och bearbeta kunder. Du får också kunskaper i företagsekonomi och ekonomiska termer inriktat mot projektredovisning.

Examensarbete, 30 Yh-poäng

Kursen genomförs parallellt med Lärande i arbete och förutsätter därför att du läser kursen Lärande i arbete. Du ska under denna kurs självständigt sammanställa en rapport av det undersökta arbetsområde/process som de har deltagit i och studerat under LIA-perioden.

Med materialet från sina studier på företaget ska du analysera resultat och dra slutsatser som kan leda till ett vidare lärande och utvecklingsarbete inom IT-projektledning. I kursen ingår att skriva en rapport samt göra en muntlig redovisning av det undersökta området.

Lärande i arbete, 80 Yh-poäng

Syftet med denna kurs är att du ska få möjlighet att tillämpa dina inhämtade kunskaper och få fördjupade praktiska kunskaper och färdigheter i det dagliga arbetet som IT-projektledare.

Praktiskt ska du med handledning delta och leda utveckling av ett IT-projekt. Du ska tillsammans med LIA-handledare skapa förutsättningar för utveckling av projektet, dokumentera på svenska och /eller engelska, följa tidsramar och hålla koll på budget. Beroende på LIA-företag och typ av projekt kan arbetsuppgifterna variera något beroende på var i fasen projektet är.

Du ska under kursen studera hur projektet framskrider, studera gruppdynamiken och hur projektet dokumenteras och följer budget.

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Anna Frejinger
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
IT-projektledare och Javautvecklare - Integration
076-517 61 41
anna.frejinger@molndal.se

Gör en intresseanmälning

Det här formuläret är inte en ansökan till utbildningen. För att ansöka tryck på röda knappar märkta "Ansök här " på respektive utbildningssida.

En kvinna som skriver på en whiteboardtavla ler mot kameran.

Skickliga utbildare lär framtidens IT-projektledare att driva lyckade projekt

Madeleine är en våra utbildare för utbildningen IT-projektledare. I vår intervju berättar hon hur över 25 års erfarenhet i branschen hjälper de studerande att koppla teorin med exempel från verkligheten.

  En svartvit bild på en kvinna som tittar in i kameran.

  Min handledare blev min chef

  Emelie Lindblad har tidigare studerat utbildningen IT- projektledare på Yrkeshögskolan. Läs vår intervju med henne för att få reda på varför även du ska söka till denna utbildning och vad som väntar efter examen.

  Ledningsgruppsföretag

  Logotyper från ledningsgruppsföretag som samarbetar med utbildningen "IT- projektledare"

  Dela på:

  Senast uppdaterad