Javautvecklare - Integration

Var med och skapa den digitala framtiden genom kodning. En utbildning till Javautvecklare - Integration ger dig möjligheten att skapa program genom att kombinera logik med kreativitet.

Arrow-right

Integration är en vital del i dagens programvaruutveckling och en förutsättning för företag att nå framgång och nyttja den fulla potentialen av digitalisering. Du som har ett intresse för teknik, gillar utmaningar och att samarbeta med andra människor kommer i rollen som Javautvecklare med inriktning integration att bidra till företagens innovationskraft, tillväxt, expansion och därmed konkurrenskraft.

Som utvecklare kan du till exempel komma att arbeta med säkerhet, analys och utredning, integrationsarkitektur/lösningar, utveckling och testning samt produktionssättning och övervakning av integrationer.

Under utbildningen kommer du att arbeta i konkreta projekt och lära dig utveckla och leverera produkter genom den flexibla projektmetoden Scrum.

I kursen Examensarbete väljer du själv ett språk eller en teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom. Utbildningen avslutas med en 20-veckor lång LIA-period där du som student får kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter och testa dina kunskaper i en verklig miljö.

Snabbfakta

 • Startar 16 januari 2023
 • Längd 400 Yh-poäng (2 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Platsbunden: Mölndal / Distans: Alingsås
 • Praktik 20 veckor, 100 Yh-poäng (LIA)
 • Särskilda förkunskaper Matematik 2c, Programmering 1 Behörighetsgivande förutbildning erbjuds hösten 2022
 • CSN Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.
 • Ansökningsperiod 1 juli - 31 oktober 2022

Den snabba utvecklingen inom IT-branschens olika områden har ökat behovet av skickliga kodare och efterfrågan på kompetenser inom programmering är stor. Efter din utbildning kan du jobba som bland annat backendutvecklare, fullstackutvecklare, frontendutvecklare eller IT-arkitekt. Vi hjälper dig in i yrkesrollen och ger dig verktygen för att ta dig an morgondagens arbetsmarknad.

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar godkänt betyg i:

 • Matematik 2c, 100 poäng,
 • Programmering 1, 100 poäng

Har du tillägnat dig kunskapen på annat sätt finns möjlighet att göra ett prov som bedömer din reella kompetens.

För dig som saknar Programmering 1 kommer vi under hösten 2022 erbjuda vår egna behörighetsgivande utbildning inom programmering som ger dig behörighet till vår utbildning.

Du som saknar förkunskaper inom programmering och/eller matematik kan ansöka om en plats på den BFU (behörighetsgivande förutbildning) vi planerar att starta.

Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden för systemutvecklare är stor och de senaste åren har branschen sett en tydlig ökad efterfrågan på Integrationsutvecklare. Med kompetens inom Java, ett av världens största programmeringsspråk, har du en stabil grund att stå på.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket, som IT-arkitekt, data scientist och projektledare är några av de närliggande roller som kan vara aktuella.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav. Detta innebär att utbildningens kurser och kursinnehåll kan komma att förändras under utbildningens gång efter beslut av ledningsgruppen.

5 Yh-poäng motsvarar en veckas helstudier.

 • Objektorienterad programmering i Java, 40 Yh-poäng
 • Design och arkitektur, 30 Yh-poäng
 • Kvalitetssäkring i Java, 40 Yh-poäng
 • Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng
 • Agil mjukvaruutveckling, 20 Yh-poäng
 • Automation, 30 Yh-poäng
 • Integration, 50 Yh-poäng
 • DevOps och Continuous Integration (CI/CD), 40 Yh-poäng
 • Examensarbete, 40 Yh-poäng
 • LIA, 100 Yh-poäng

Objektorienterad programmering i Java, 40 Yh-poäng

Kursen är till för att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering i Java i syfte att skapa en stabil grund att bygga vidare på i senare kurser. Målet med kursen är att den studerande ska kunna förstå och använda sig av programmeringsspråket Java för att skriva kod som uppfyller krav på korrekthet, läsbarhet och funktionalitet.

Design och arkitektur, 30 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter inom Java i syfte att utöka sin förståelse för mjukvaruutveckling. Kursen ökar perspektivet hos den studerande kring hur ett program kan se ut, hur ett program kan följa designmönster samt vad en databas är och hur den passar in. Kursen kommer även innefatta vad ett API är (Exempelvis JDBC), hur det används och hur det kan användas i en applikation. Målet med kursen är att den studerande ska kunna planera, designa och implementera program byggda i Java som har en koppling till en databas samt följer ett känt designmönster (Exempelvis MVC). Efter avslutad kurs skriver de studerande tydliga, genomtänkta och strukturerade program samt har ett större perspektiv av applikation kan se ut.

Kvalitetssäkring i Java, 40 Yh-poäng

Kursen är till för att ge den studerande förståelse för att utifrån ett problem implementera algoritmer samt testa och kvalitetssäkra dessa. Under kursen kommer den studerande träna på testdriven utveckling (TDD) och se fördelarna med detta arbetssätt, samtidigt som kunskaperna i Java fördjupas. Målet med kursen är att den studerande ska kunna använda tidigare befäst kunskap till att driva mjukvaruprojekt i Java genom en testdriven metodik. Under kursen kommer den studerande även få kunskap inom algoritmer, abstrakta datastrukturer, beräkning av algoritmers effektivitet (O(n)) och rekursion. Efter avslutad kurs skall studerande besitta kunskaper i bland annat problemlösning, TDD, unit-tester och kvalitetssäkring.

Konsultmässighet och kommunikation, 10 Yh-poäng

Syftet med kursen är att stärka de studerandes förmåga till självledarskap och öka deras anställningsbarhet. I kursen ingår ett antal moduler med syfte att stärka de studerandes konsult- och affärsmässighet, samt anställningsbarhet i form av förmåga till samarbete, kommunikation, värderingar och karriärutveckling.

Agil mjukvaruutveckling, 20 Yh-poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att arbeta med ett agilt arbetssätt där team tillsammans och stegvis levererar värde till kunder och användare. Målet med kursen är att den studerande ska få förståelse och grunder inom agila metoder som t ex Scrum. Den studerande ska samtidigt få en teoretisk inblick i hur man arbetar med traditionella projektmodeller, detta för att kunna vara öppen för olika metoder som man kan komma i kontakt med i yrkeslivet.

Automation, 30 Yh-poäng

Kursens mål är att lära de studerande vad automatiserad programvara är och hur den kan användas samt skapas men också när det är lämpligt att använda sig av detta. Under kursen kommer de studerande få möta frågeställningen vad det innebär att bygga ut mänsklig interaktion ur en programvara. De studerande kommer också få kunskap kring olika tekniker däribland Makro och RPA. Efter avslutad kurs kommer de studerande ha praktisk kunskap i att bygga automatiserad programvara och kunskap kring när och varför dessa ska implementeras.

Integration, 50 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande en förståelse för komplexiteten i dagens IT-landskap. Det är sällan enbart en applikation är lösningen till ett problem utan ofta behövs ytterligare programvara. Därav får de studerande lära sig vad integration innebär och vad en teknikstack är. Under kursen kommer det även läras ut hur en integrationsplattform används exempelvis MuleSoft. De studerande kommer också under kursen få kunskap i molntjänster, Rest-API, Batch-jobb, Json och OData. Under kursen kommer det även läggas en del tyngd i felsökning och med hjälp av Automations kursen skapa en integrationslösning. Efter avslutad kurs kommer de studerande ha en betydligt större förståelse av hur flera programvaror kan kopplas ihop och bredare förståelse av IT-landskap samt svårigheter hos företag vid frågeställningar kring integration

DevOps och Continuous Integration (CI/CD), 40 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande verktyg för att automatiserat lösa problem genom att använda DevOps metodik. I kursen får de studerande även kunskap i CI/CD, containerteknologi och versionshantering. Kursen börjar med att gå igenom metodik, terminologi och begrepp. Därefter följer ett projektarbete där de studerande tillämpar kunskaper och färdigheter från tidigare kurser. Under kursen får den studerande teoretiska kunskaper om DevOps kombinerat med praktiska färdigheter i att använda de verktyg och arbetssätt som ingår i DevOps och CI/CD. Den studerande kommer under kursen implementera en kontinuerlig kedja av integration, leverans och driftsättning av en applikation bestående av flera komponenter och tekniker via cloud computing. Efter avslutad kurs har den studerande kompetens att arbeta praktiskt med ovanstående samt använda exempelvis Kubernetes som stöd.

Examensarbete, 40 Yh-poäng

De studerande ska under kursen undersöka och, med viss handledning, sätta sig in i en IT-relaterad teknik/programvara/programmeringsspråk som de tidigare inte besitter kunskap kring. Syftet med uppgiften är att den studerande tränar sin förmåga att självständigt hantera sin egen kompetensutveckling. I kursen ingår även att sammanställa en enkel rapport och att genomföra en muntlig presentation av vald teknik/programvara/ programmeringsspråk för en i förväg definierad mottagare (exempelvis den studerandes LIA-företag).

LIA - Lärande i arbete, 100 Yh-poäng

Syftet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper och färdigheter genom praktisk tillämpning inom ett eller flera av de arbetsområden som studerats under utbildningen, t.ex. systemutveckling i Java, automation eller integration. Beroende på LIA-företag kan arbetsuppgifterna variera men de huvudsakliga praktiska momenten ska vara direkt relaterat till lärandemålen i utbildningen.

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Anna Frejinger
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
IT-projektledare och Javautvecklare - Integration
076-517 61 41
anna.frejinger@molndal.se

Gör en intresseanmälning

Det här formuläret är inte en ansökan till utbildningen. För att ansöka tryck på röda knappar märkta "Ansök här" på respektive utbildningssida.

En ung kvinna ler mot kameran.

Från vården till systemutvecklare

Malin är en tidigare studerande hos oss som valde att byta karriär. I denna intervju kan du läsa mer om hennes resa och vad hon arbetar som idag.

Intervju - Från vården till systemutvecklare (23/2-22)

Närbild på en kvinna som ler mot kameran.

Vad gör en Javautvecklare?

Kristina Gyllander arbetar som enhetschef inom IT på Västra Götalandsregionen. I vår intervju med henne berättar hon mer om de många karriärvägar som finns för den som väljer en framtid inom integration.

Intervju - Vad gör en Javautvecklare (9/6-22)

Dela på:

Senast uppdaterad