Aktiveringspedagog inom LSS

Vill du ha ett arbete där du gör skillnad för andra? Då är denna utbildning perfekt för dig.

Som Aktiveringspedagog inom LSS gör du vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen ger många tillfällen till dialog och reflektion och du får träna dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som till exempel aktiveringspedagog, metodutvecklare, stödpedagog, specialassistent eller resurspedagog.

Snabbfakta

 • Utbildningen startar 13 september 2021
 • Längd 300 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och studieort 75%, bunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskapskrav Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Naturkunskap 2, Psykologi 1, Samhällskunskap 1b samt minst tolv månaders yrkeserfarenhet (läs mer nedan)
 • Praktik 23 veckor (LIA)

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du om metoder och synsätt som bidrar till utveckling för individ och verksamhet. Utbildningen inne­håller många tillfällen till reflektion och dialog. Dessa tillfällen har betydelse för utveckling av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Du utvecklar kompetens vad gäller aktivering, stöd och stimulans i vardagen för personer i behov av stöd. Du tränar dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd.

Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete. Färdigheter som kan användas inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende.

Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

För att läsa denna utbildning behöver du lägst betyget E/3/G i följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b
 • Psykologi 1

Eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt.

Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

 • Boende med särskild service
 • Korttidsboende
 • Daglig verksamhet
 • Personlig assistans
 • Särskoleverksamhet
 • Elevassistans för elev med kognitiv / intellektuell funktionsnedsättning / autismspektrumstörning

Eller liknande verksamhet inom funktionsstöd.

Deltid omräknas till heltid.

Inom Göteborgsregionens kommunförbund (GR) beslutades 2011 om att införa gemensamma titlar inom funktionshinderområdet. För att erhålla titeln Stödpedagog krävs utbildning på eftergymnasial nivå.

Antalet pedagoger inom verksamheterna Boende och Daglig verksamhet har sedan dess ökat från cirka 200 till cirka 400 till antalet.

Målet som beräknas vara uppnått 2025 är att 20 procent av de anställda ska ha en eftergymnasial utbildning. Idag är det cirka 12 procent som har en motsvarande utbildning. Utbildningen som Aktiveringspedagog ger även kompetens som efterfrågas inom följande områden:

 • Personlig assistans
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasiesärskola
 • Kortidsverksamhet inom LSS

Utbildningen är uppbyggd av tre delar/block;

 • Block 1 – Förutsättningar för yrkesrollen, 70 YH-poäng
  • Människan i utveckling och aktivitet, 20 YH-poäng
  • Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra, 30 YH-poäng
  • LIA 1 - Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra, 20 YH-poäng
 • Block 2 – Vardagsaktivitet, kommunikation och sinnesstimulering, 140 YH-poäng
  •  Vardagsaktivitet och dokumentation, 25 YH-poäng
  • Kommunikation och samspel, 25 YH-poäng
  • Tillgänglighet, delaktighet och välfärdsteknik, 25 YH-poäng
  • Sinnesstimulering och social dokumentation, 25 YH-poäng
  • LIA 2 - Vardagsaktivitet, kommunikation, välfärdsteknik och dokumentation, 40 yrkeshögskolepoäng
 • Block 3 – Resultat, implementering och vägledning, 90 YH-poäng
  • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng
  • Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng
  • Examensarbete, 25 YH-poäng


Block 1 – Förutsättningar för yrkesrollen

Block 1 syftar till att den studerande skall utveckla förståelse för olika synsätt på människan i utveckling i olika situationer och kontexter och utveckla sin förmåga att se, tänka, reflektera och beskriva. Utgångspunkten är att förstå sig själv för att kunna möta andra. Blocket handlar om förutsättningar för yrkeskunnandet, dvs. att se, observera, reflektera över och beskriva teorier och sammanhang.

Kurs 1 - Människan i utveckling och aktivitet, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att utveckla kunskaper om människans utveckling och funktion ur olika perspektiv. Vidare syftar kursen till att ge en grundläggande förståelse för utbildningens centrala begrepp; helhetssyn, värdegrund, etiska dilemman, aktivitet. Pedagogiska modeller, profession och yrkesroll diskuteras. Modeller som ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) och IBIC (Individens behov i centrum) diskuteras. Utgångspunkten är att förstå sig själv för att förstå andra.

Kurs 2 - Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra 30 YH-poäng

Kursens syftar till att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper om vad en kognitiv (neuropsykiatrisk), intellektuell och fysisk funktionsnedsättning kan innebära för en individs livssituation ur olika perspektiv såsom relationer, boende, arbete, hälsa och funktion i vardagen. Vidare behandlar kursen hur attityder och värderingar gentemot person med funktionsnedsättningar har förändrats över tid samt vad det inneburit för samhällets sätt att organisera vården och omsorgen med utgångspunkt i gällande lagstiftning. Ett centralt innehåll är vad som kan orsaka funktionsnedsättning. Dessutom innehåller kursen en introduktion till att dokumentera beskrivande och värderingsfritt samt vikten av att reflektera över det egna synsättet.

LIA 1 - Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att utveckla specialiserade kunskaper om funktionsnedsättningar av olika typer. Vidare syftar kursen till en reflektion över hur det egna synsättet och det egna förhållningssättet påverkar samspelet med individen. Dessutom syftar kursen till att utveckla specialiserade kunskaper om hur samverkans- och samarbetsformer påverkas av styrdokument och värdegrund

Block 2 Vardagsaktivitet, kommunikation och sinnesstimulering

Block 2 syftar till att den studerande skall förstå hur stöd i vardagsaktiviteter kan utformas, hur tillgänglighet skapas och hur en verksamhet kan ordnas där egna val, självständighet och delaktighet stimuleras. Vidare syftar block 2 till att den studerande utvecklar sin förmåga att göra, pröva, öva, samarbeta, reflektera och beskriva. Utgångspunkten är att som stödjare kunna främja förutsättningar för människan med funktionsnedsättning att uppleva sig ha integritet, självbestämmande (autonomi) och delaktighet. Blocket fokuserar färdigheter via processer som innebär att göra, öva, pröva metoder i arbetet.

Kurs 3 - Vardagsaktivitet och dokumentation, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att utveckla specialiserade kunskaper och färdigheter i att använda arbetsprocesser för att främja för individens autonomi och delaktighet i vardagsaktiviteter.

Kursen centrala innehåll är ett antal övningar i syfte att pröva och öva på ett antal metoder för att identifiera och kartlägga individens resurser och behov. Dessutom syftar kursen till att utifrån egen erfarenhet av vardagens aktivitetsformer och aktivitetsbalans, utforma och anpassa vardagsaktivitet för person med funktionsnedsättning. Den studerande övar att formulera mål för insatser och dokumentera dessa.

Kurs 4 -Kommunikation och samspel, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att utveckla förmåga att reflektera över samspelsregler i en arbetsgrupp och ta ansvar för gruppens samarbete. Vidare syftar kursen till att utveckla viss färdighet i att använda och anpassa metoder för AKK i förhållande till individs behov av kommunikationsstöd. Dessutom syftar kursen till att den studerande uppmärksammar och reflekterar över sin egen kommunikativa kompetens i olika situationer.

Kurs 5 - Tillgänglighet, delaktighet och välfärdsteknik, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper om betydelsen av ett tillgängligt samhälle för alla. I kursen ingår moment för att skapa förståelse för tillgänglighetens betydelse på olika nivåer i samhället. Vidare syftar kursen till att den studerande utvecklar färdighet i att använda och anpassa olika typer av hjälpmedel, digitala såväl som konkreta för trygghet, tillgänglighet och delaktighet. Ett centralt innehåll är att den studerande utvecklar förmågan att reflektera över sin egen kompetens för att finna lösningar för tillgänglighet och delaktighet för person med funktionsnedsättning i olika sammanhang.

Kurs 6 - Sinnesstimulering och social dokumentation, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar specialiserad kunskap om sinnenas struktur och funktion. Vidare syftar kursen till att den studerande utvecklar färdighet i att utforma en sinnesstimulerande miljö och sinnesstimulerande aktiviteter i samarbete med andra, för människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Centralt i kursen är att med utgångspunkt i det egna behovet av sinnesstimulering reflektera över den andres behov (person med funktionsnedsättning) av sinnesstimulerande aktiviteter och anpassa och utveckla vardagsmiljön med hänsyn till etiska och evidensbaserade aspekter. Dessutom syftar kursen till att den studerande utvecklar sin förmåga att dokumentera enligt gällande riktlinjer.

LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, välfärdsteknik och dokumentation, 40 YH- poäng

Kursen syftar till att den studerande tillämpar metoder för att identifiera och kartlägga individens behov, resurser och förmågor med ett professionellt förhållningssätt. Vidare utvecklar den studerande en viss färdighet i att självständigt tillämpa ett för individen anpassat kommunikationssätt för att möjliggöra autonomi och delaktighet. Dessutom reflekterar den studerande över den egna insatsen i vardagsverksamhet i samspel med andra. Ett centralt innehåll är att dokumentera personuppgifter på ett för person med funktionsnedsättning respektfullt sätt samt att utveckla färdighet i att använda välfärdsteknik.

Block 3 – Vardagsarbete, vägledning och lärande

Block 3 syftar till att den studerande skall sätta upp mål på individuell, grupp- eller organisationsnivå, finna vägar att nå målen samt utvärdera och beskriva resultatet. Vidare syftar block 3 till att den studerande utvecklar sin förmåga att arbeta strukturerat för att nå mål, få fram resultat, utvärdera, reflektera över och beskriva detta som examensarbete. Utgångspunkten är att kunna strukturera och organisera på arbetsplatsen så att den blir verksam för de människor med funktionsnedsättning den är till för. Blocket innebär att producera och utvärdera resultat.

Kurs 7 - Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng

Kursen syftar till att strukturera och organisera på arbetsplatsen så att den blir verksam för de människor med funktionsnedsättning den är till för. Kursens centrala innehåll är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i vägledning relaterat till verksamhet samt färdighet i att vägleda grupper och individer genom att aktivt delta i seminarier med tema vägledning och grupputveckling. Vidare syftar kursen till att utveckla den studerandes förmåga att reflektera över kommunikation i grupp, och över sin egen roll i konflikter, samt utveckla redskap för grupputveckling och konflikthantering. Dessutom syftar kursen till att den studerande utvecklas i att värdera och reflektera över den egna yrkesrollsutvecklingen.

LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i att vägleda i grupp för evidensbaserad praktik. Ett centralt innehåll är att den studerande utvecklar färdighet och kompetens i att värdera de förslag på utveckling som framkommer i verksamhet.

Examensarbete, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande ska formulera en plan för utvecklingsarbete i relation till verksamhet och utbildningens innehåll. Ett centralt innehåll är att dokumentera det planerade projektet samt färdighet i att slutföra projektet. Dessutom sammanfattar och reflekterar den studerande över sitt eget lärande och sin egen yrkesrollsutveckling under utbildningen.

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Aktiveringspedagog
031-315 31 23 / 073 146 50 17
ingela.jakobsson@molndal.se

En elev som använder ett VR-headset.

Följ med på besök i Sinnenas buss

Under en workshop fick de studerande i årskurs 1 lära sig mer om rörelsememory, smakburkar, syncamping och glitterflaskor. I vår intervju med flera av deltagarna kan du läsa mer om hur sinnena kan stimuleras och hur detta används i utbildningen.

Ledningsgruppsföretag

Logotyper från de samarbetspartners som aktiveringspedagogsutbildningarna på yrkeshögskolan har.

Dela på:

Senast uppdaterad