Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering

Vill du ha ett arbete där du gör vardagen aktiv och meningsfull för andra? Då är detta den rätta utbildningen för dig.

 Som aktiveringspedagog arbetar med att utforma skapande och kreativa aktiviteter för personer i behov av stöd. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper i livsvillkoren för den äldre människan och för individen i behov av rehabilitering.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, arbetsterapibiträde, aktivitetshandledare, rehabiliteringsassistent, äldresamordnare/äldrekonsulent eller stödpedagog.


 • Ansökningsperiod 15 februari - 31 maj 2022
 • Utbildningen startar September 2022
 • Längd 300 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och ev. studieort 75%, platsbunden, Mölndal
 • Särskilda förkunskapskrav Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Naturkunskap 2, Psykologi 1, Samhällskunskap 1b samt minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom området (läs mer nedan)
 • Praktik 23 veckor (LIA)

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du om metoder och synsätt som bidrar till utveckling för individ och verksamhet. Utbildningen innehåller många tillfällen till reflektion och dialog. Dessa tillfällen har betydelse för utveckling av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Under utbildningen fördjupar du din kunskap om rehabilitering och om den äldre människans livsvillkor. Du utvecklar kompetens inom aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv. Du lär dig att använda skapande, hantverk, rörelse, natur och kultur som medel i rehabiliteringsarbete. Under utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation.

Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis dagverksamhet, träffpunkter, olika typer av bostäder och rehabiliterande verksamheter inom kommun och region. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

För att läsa denna utbildning behöver du lägst betyget E/3/G i följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b
 • Psykologi 1

Eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt.

Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

 • Äldreboende
 • Demensboende
 • Boendestöd
 • Träffpunkter eller dagverksamheter för äldre
 • Verksamheter för personer i behov av rehabilitering

Eller liknande verksamhet.

Deltid omräknas till heltid.

Antalet äldre ökar och även behovet av personal inom området. Enligt SCB väntas gruppen som är 80 år eller äldre öka med 76 procent mellan åren 2015 och 2035. För att klara av vård och omsorg enligt dagens nivå krävs en omfattande expansion av äldreomsorgen.

För att täcka den framtida bristen på vård- och omsorgsutbildade kommer personer som saknar relevant utbildning inom äldreomsorgen att anställas. I ett sådant läge kommer efterfrågan på personal med pedagogisk utbildning i metoder som vägledning och reflektion samt djup kunskap i lagstiftning vara attraktiva på arbetsmarknaden. Personer med kompetens att tillämpa och leda arbetet, enligt Socialtjänstlagens intentioner, kommer även vara efterfrågade.

"§4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)... att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra." Lag (2010:427).

Utbildningen är uppbyggd av tre delar/block

 • Block 1 – Förutsättningar för yrkesrollen, 70 YH-poäng
  • Människans åldrande, hälsa och funktion i aktivitet, 20 YH-poäng
  • Professionellt, etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, 30 YH-poäng
  • LIA 1 Den aktiva och skapande människan i samspel med andra, 20 YH-poäng
 • Block 2 – Aktivitet, kommunikation, anpassningar, 140 YH-poäng
  • Vardagsaktivitet, aktivitetshinder och hälsofrämjande arbete, 25 YH-poäng
  • Tillgänglighet, delaktighet och välfärdsteknik och dokumentation, 25 YH-poäng
  • Kommunikation kultur och samspel, 25 YH-poäng
  • Kreativitet, skapande och hantverk, 25 YH-poäng
  • LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, tillgänglighet och dokumentation, 40 YH-poäng
 • Block 3 – Vardagsarbete, vägledning, lärande, 90 YH-poäng
  • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng
  • LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng
  • Examensarbete, 25 YH-poäng


Block 1 – Förutsättningar för yrkesrollen

Block 1 syftar till att den studerande skall kunna förklara olika synsätt på människan i utveckling i olika situationer och kontexter samt kunna förstå konsekvenser av åldrande, funktionsnedsättning och sjukdom, för att skaffa sig en helhetssyn och utveckla sin förmåga att se, tänka, reflektera och beskriva. Utgångspunkten är att förstå sig själv för att kunna möta andra.

Kurs 1 Människans åldrande, hälsa och funktion i aktivitet, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper om människans åldrande, hälsa och funktion ur olika perspektiv samt dess påverkan på individens aktivitet och behov av stöd. Ett centralt innehåll är vad som kan orsaka delaktighets- och aktivitetsbegränsningar och betydelsen av omgivnings- och miljöfaktorer för att motverka begränsningar. Vidare syftar kursen till att ge en grundläggande förståelse för utbildningens centrala begrepp. Helhetssyn, värdegrund, etiska dilemman, aktivitet, pedagogiska modeller, profession och yrkesroll diskuteras.

Modeller som ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) och IBIC (individens behov i centrum) presenteras. Kursen syftar även till fördjupad insikt i hur förändringar i livssituationen, såsom sjukdom, demens med flera, funktionsnedsättning, livskris, beroende etcetera. påverkar individens levnadsvillkor. Dessutom innehåller kursen en introduktion till att dokumentera beskrivande. Utgångspunkten är att förstå sig själv för att förstå andra.

Kurs 2 Professionellt, etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, 30 YH-poäng

Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper om människans livssituation och dess påverkan på människans aktivitetsmönster utifrån olika perspektiv såsom genus, etnicitet, socioekonomi, kreativitet och skapande. Dessutom syftar kursen till fördjupad kunskap om vilka samverkans- och samarbetsformer samhället erbjuder till stöd i rehabiliteringsprocessen samt vad ett rehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt innebär för individen i verksamhet och organisation.

Vidare syftar kursen till insikt i den egna drivkraften till aktivitet och egen källa till kraft och återhämtning samt samspelets betydelse för individen. Dessutom behandlas begrepp som egenetik, dygder och värderingar och det egna förhållningssättets betydelse i mötet med individen diskuteras och den studerande ges möjlighet att formulera sin egen värdegrund. Vidare bidrar kursen till specialiserade kunskaper om aktivitetsperspektivets olika delar.

LIA 1 Den aktiva och skapande människan i samspel med andra, 20 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande i mötet med individen uppmärksammar sitt eget förhållningssätt och redogör för hur det påverkar individen i dennes hälsofrämjande process. Vidare syftar kursen till att den studerande uppmärksammar och utformar någon typ av aktivitet som svarar upp emot individens behov. Dessutom utvecklar den studerande fördjupade kunskaper i vilka olika aktörer som samverkar för individens hälsa och funktion.

Block 2 Aktivitet, kommunikation, anpassningar

Block 2 syftar till att den studerande skall kunna förklara hur stöd i vardagsaktiviteter kan utformas, hur tillgänglighet skapas och hur en verksamhet kan ordnas där egna val, kreativitet, självständighet och delaktighet stimuleras. Vidare syftar block 2 till att den studerande utvecklar sin förmåga att göra, pröva, öva, samarbeta, reflektera och beskriva.

Utgångspunkten är att som aktiveringspedagog kunna främja förutsättningar för äldre människor, människor med funktionsnedsättning och människor med sjukdomar, att uppleva sig ha integritet, självbestämmande (autonomi), delaktighet och ett gott liv. Blocket fokuserar färdigheter via processer som innebär att göra, öva, pröva metoder i arbetet.

Kurs 3 Vardagsaktivitet, aktivitetshinder och hälsofrämjande arbete, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla specialiserade kunskaper i vardagsaktivitetens möjligheter i rehabiliterings- och det hälsofrämjande arbetet. Vidare syftar kursen till att den studerande utvecklar färdighet i att dokumentera och tillämpa olika problemlösningsmetoder, dvs att träna ett processtänkande som innebär att identifiera behov och resurser, beskriva mål, beskriva tillvägagångssätt samt olika typer av utvärdering.

Dessutom syftar kursen till att den studerande utifrån egen erfarenhet av vardagens aktivitetsformer, aktivitetsbalans utforma och anpassa vardagsaktivitet för äldre person, person med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Kursen syftar även till en fördjupning av reflektionen omkring vardagens aktiviteter utifrån individens förutsättningar ur olika perspektiv såsom biologiskt, psykologiskt, kognitivt, socialt och kulturellt.

Kurs 4 Tillgänglighet, delaktighet och välfärdsteknik och dokumentation, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla och använda specialiserade kunskaper för att identifiera behov av att tillgängliggöra miljön fysiskt och kognitivt för individens möjlighet till aktivitet, delaktighet och autonomi i sin vardag. Vidare syftar kursen till att den studerande formulerar och föreslår möjliga anpassningar för individen i samverkan med aktörer inom området.

Ett centralt innehåll är att den studerande utvecklar färdighet i att använda välfärdsteknik för individens trygghet. Dessutom fördjupar den studerande reflektionen över den egna förmågan i relation till kommande yrkesroll samt utvecklar sin förmåga att dokumentera, i enlighet med gällande författningar.

Kurs 5 Kommunikation kultur och samspel, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar fördjupad och specialiserad kunskap i kommunikation, tydliggörande pedagogik utifrån individens behov av stöd och aktivitet. Vidare tillämpar den studerande färdighet i att utifrån identifierat behov medverka i anpassning av olika former av stöd för kommunikation.

Ett centralt innehåll i kursen är utvecklingen av den studerandes förmåga att hantera samspel med individ och i grupp i samband med aktivitet. Dessutom syftar kursen till att fördjupa kunskapen om samspel och samverkan i och mellan olika grupper och kulturer. Egenreflektion och reflektion i grupp är även det centralt innehåll i kursen.

Kurs 6 Kreativitet, skapande och hantverk, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar avancerade kunskaper om kreativitet, om betydelsen av "flow och play", av balansen mellan utmaning och förmåga och individens behov av skapande och kreativitet i vardagens aktiviteter. Dessutom utvecklar den studerande färdighet i att använda och anpassa olika typer av miljöer, tekniker och material för skapande aktiviteter utifrån individens och gruppens behov av kreativitet och meningsfullhet.

Miljöerna kan vara relaterade till djur och natur, teknikerna kan vara olika typer av hantverkskunnande, digital teknik etcetera. Tillämpningen sker i form av att miljöer utformas i utbildningslokalerna och att dessa miljöer sedan presenteras och motiveras ur rehabiliterande och hälsofrämjande perspektiv för annan grupp. Vidare syftar kursen till att den studerande utvecklar reflektionskompetens, framförallt när det gäller att reflektera över sin egen förmåga i olika sammanhang.

LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, tillgänglighet och dokumentation, 40 YH-poäng

Kursen syftar till att utveckla kompetens genom att genomföra kreativa och skapande aktiviteter på individ- och gruppnivå och beskriva aktiviteten, tanken bakom och genomförandet. Vidare syftar kursen till att använda olika typer av problemlösningsmetoder och dokumentera i enlighet med i verksamheten aktuellt system.

Dessutom syftar kursen till att identifiera, formulera och analysera möjlighet och hinder för kommunikation och tillgänglighet ur olika aspekter utifrån äldre personer, personer med psykiskohälsa/funktionsnedsättning och därefter formulera innovativa lösningar som främjar för personens tillgänglighet och/eller kommunikation.

Block 3 Vardagsarbete, vägledning och lärande

Block 3 syftar till att den studerande skall sätta upp mål på individuell, grupp- eller organisationsnivå, finna vägar att nå målen samt utvärdera och beskriva resultatet. Vidare syftar block 3 till att den studerande utvecklar sin förmåga att arbeta strukturerat för att nå mål, få fram resultat, utvärdera, reflektera över och beskriva detta som examensarbete.

Utgångspunkten är att kunna strukturera och organisera på arbetsplatsen så att den blir verksam för de människor som den är till för. Blocket innebär att producera och utvärdera resultat.

Kurs 7 Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng

Kursen syftar till att strukturera och organisera på arbetsplatsen så att den blir verksam för de människor med funktionsnedsättning den är till för. Kursens centrala innehåll är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i vägledning relaterat till verksamhet samt färdighet i att vägleda grupper och individer genom att aktivt delta i seminarier med tema vägledning och grupputveckling.

Vidare syftar kursen till att utveckla den studerandes förmåga att reflektera över kommunikation i grupp, och över sin egen roll i konflikter, samt utveckla redskap för grupputveckling och konflikthantering. Dessutom syftar kursen till att den studerande utvecklas i att värdera och reflektera över den egna yrkesrollsutvecklingen.

LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i att vägleda i grupp för evidensbaserad praktik. Ett centralt innehåll är att den studerande utvecklar färdighet och kompetens i att värdera de förslag på utveckling som framkommer i verksamhet.

Examensarbete, 25 YH-poäng

Kursen syftar till att den studerande ska formulera en plan för utvecklingsarbete i relation till verksamhet och utbildningens innehåll. Ett centralt innehåll är att dokumentera det planerade projektet samt färdighet i att slutföra projektet. Dessutom sammanfattar och reflekterar den studerande över sitt eget lärande och sin egen yrkesrollsutveckling under utbildningen.

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta utbildningsledare för utbildningen.

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Aktiveringspedagog
031-315 31 23 / 073 146 50 17
ingela.jakobsson@molndal.se

Kvinna i naturen ler mot kameran.

Väx och utvecklas som Aktiveringspedagog

Det centrala för en Aktiveringspedagog är att lyfta fram det hälsosamma och friska hos individen. Läs vår intervju med Anette Ihrelius, lärare på utbildningen, för att få en inblick i yrkesrollen och de arbetsuppgifter du kan få efter avslutad utbildning.

Flera studerande dansar i ett rum.

Aktivitet för gemenskap

Visste du att dans kan lindra både smärta och ångest? Under en workshop fick de studerande visa upp aktiviteter som kan bidra till sociala sammanhang. Läs vår intervju för att lära dig vilka aktiviteter som kan skapa gemenskap och hur detta används i utbildningen.

En kvinna i glasögon sitter i en soffa och håller i en gitarr.

Vad gör en aktiveringspedagog?

Anne har tidigare studerat utbildningen Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering på Yrkeshögskolan. Läs vår intervju med henne för att få reda på hur utbildningen ser ut och vad du tar med dig ut i arbetslivet.

HÖG KVALITET

Som arbetsgivare inom äldreomsorgen har jag sökt och rekryterat aktiveringspedagoger. Min upplevelse är att de är kunniga och duktiga på att tillvarata människors förmågor, både individuellt och i grupp.

Veronica Mellgren, Göteborgs stad

En hand som tillhör en äldre person målar med akvarellfärger.

Konstpaus gör succé på äldreboenden

Under april månad fick brukare på äldreboenden i Mölndal delta i projektet Konstpaus. Projektet togs fram av Mölndals-designern, Pernilla Ankarberg och studerande från utbildningen Aktiveringspedagog var med och genomförde projektet.

Läs mer om hur projektet var givande för både brukare och våra studerande.

Dela på:

Senast uppdaterad