Ledarskap för förskollärare Distans

Utbildningen startar ej våren 2021

Utbildningen är riktad till förskollärare som har i uppdrag att implementera förändringarna i den reviderade läroplanen för förskolan.

Utbildningen beviljades en start av Myndigheten för yrkeshögskolan hösten 2020. Ansökan om att bedriva utbildningen blev resultatet av ett samarbete med Göteborgsregionens (GR) Förskolenätverk.

  • Utbildningsform kort utbildning inom yrkeshögskolan
  • Längd 10 veckor (30 yhp)
  • Studieform distans med två onlineträffar per vecka
  • Antal beviljade utbildningsplatser 25
  • Antal studerande som avslutade utbildningen med minst godkänt resultat 36

För vem?

Utbildningen riktar sig till förskollärare som i sitt arbete ansvarar för eller planerar för att arbeta med implementering av den reviderade läroplanen för förskolan. Huvudfokus under utbildningen kommer att fokusera på implementering av undervisning i förskolan och ledarskap för andra vuxna på förskolorna.

Undervisning på förskolor har sin egen karaktär och begreppet undervisning och genomförandet av undervisningen kan ske på olika sätt. Hur tänker en i arbetslaget kring detta?

Förskollärare ska leda andra vuxna i arbetslaget i förskolans pedagogiska arbete, det vill säga att utöva ett ledarskap även för andra vuxna på förskolorna. Att vara förskollärare innebär idag att vara ledare för barn, men även att leda andra vuxna. Detta innebär att förskollärare får en ny och förändrad roll på förskolorna.

För att stödja förskollärare i detta arbete erbjuds nu en utbildning i ledarskap för förskollärare för att bättre rusta förskollärare att leda förskolornas pedagogiska arbete tillsammans med andra i arbetslaget.

Utbildningen syftar till att ge förskollärare kunskaper, färdigheter och kompetenser att leda andra vuxna på förskolorna när det gäller förskolornas pedagogiska arbete. Utbildningen kan genomföras parallellt med arbete och arbetsplatsen används som en viktig arena för lärandet i utbildningen.

Observera att utbildningens innehåll kommer att omarbetas till en möjlig kommande utbildningsomgång. Omarbetningen av utbildningen är ett resultat av de utvärderingar som skett under och efter utbildningens slut.

Ledarskap och handledning (10 yhp)

Syftet med kursen är att den studerande får specialiserade kunskaper när det gäller olika perspektiv att leda andra vuxna, både när det gäller förskoleenhetsnivå, arbetslagsnivå och individuellt. Deltagarna diskuterar förskolans och förskollärarnas uppdrag utifrån läroplanens skrivelser.

Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla sin förmåga att se, tänka om, reflektera över och beskriva sitt yrkesutövande och -kunnande och att förstå andra människors tankar om yrkesutövandet, uppdraget och lärandet.

Att leda undervisning inom förskolan (20 yhp)

Syftet med kursen är att utveckla kunskaper och kompetens i att leda förskolans pedagogiska arbete och utveckling utifrån förskolans förutsättningar.

Kursen syftar till att de studerande ska kunna leda undervisning och utveckling på individ-, arbetslags- och förskoleenhetsnivå. Kursen syftar till att den studerande utvecklar färdigheter i att handleda grupper och enskilda kollegor på arbetsplatsen och parallellt med det reflekterar över den egna yrkesrollsutvecklingen.

Varje vecka erbjuds minst en träff om 3 timmar där veckans litteratur, uppgifter och fältarbete presenteras och diskuteras. Ytterligare en träff har uppföljande karaktär, (diskussion, frågestund, fördjupning med mera). Utöver dessa träffar har studenten tillgång till en studiegrupp under utbildningen.

Träffarna är nödvändiga i genomförande av utbildningen då vi ser att lärande och reflektion går hand i hand. Tillsammans med lärare och övriga studerande bearbetas kursinnehållet och kopplas ihop med förskollärarnas yrkesvardag och uppdrag.

Upplägget möjliggör för studerande att anpassa sina studier utifrån egna förutsättningar, då allt undervisningsmaterial finns tillgängligt online. Huvudlitteratur delges deltagarna före utbildningsstarten, kompletterande litteratur i mindre utsträckning tillkommer under kursens gång. Utbildningen kan kombineras med arbete, fältarbete på arbetsplatsen är en viktig del av utbildningen.

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Sandra Hahn
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
0790-60 79 38
sandra.hahn@molndal.se

  • Hösten 2020 beviljades utbildningen en utbildningsomgång.
  • Vi ansöker om att få bedriva utbildningen igen. Beslut om att få bedriva utbildningen hösten 2021 meddelas i juni 2021
  • Vill du se att utbildningen startar igen? Ta kontakt med utbildningsledare för utbildningen.

Dela på:

Senast uppdaterad