Matematik som gör skillnad

Du måste inte ha en särskild begåvning för att förstå matematik. Med ansträngning kommer du långt! När du läser en utbildning på Franklins kommer du att läsa flera mattekurser, som är viktiga för karaktärsämnet på din utbildning. Därför lägger vi särskilt fokus på att leverera bästa möjliga matematikundervisning. Här ska du känna dig trygg och lyckas med dina studier.

På Franklins gymnasium arbetar vi med fem grundpelare som kommer från vad internationell forskning säger om effektiv matematikundervisning.

  1. Matematiskt mindset
  2. Väl valda uppgifter
  3. Samtal om tal
  4. Tydliga mål och utvärdering
  5. Rätt frågor

Matematiskt mindset

Forskning visar att mycket av det du lär dig och hur du utvecklas har med din inställning till lärande att göra. Ansträngning ger utveckling och det är viktigt att vara uthållig för att komma framåt. Det är både naturligt och viktigt att göra misstag och att lära sig av dem.

På Franklins arbetar vi för att utveckla ditt matematiska mindset, eftersom det ger rätt förutsättningar för lärandet i stort.

Väl valda uppgifter

Bra matematikundervisning handlar inte om att lösa ett stort antal liknande uppgifter varje lektion och det handlar inte om att lösa tal snabbt. Att lärare väljer att arbeta med rätt typ av uppgifter vid rätt tidpunkt i kurserna är viktigt. Allt annat är slöseri med tid. Uppgifterna behöver ha rätt svårighetsgrad, så att det matematiska tänkandet både underlättas och utvecklas.

På Franklins gymnasium får lärarna planeringstid för att utforma tydliga och kunskapsutvecklande uppgifter med ovanstående i fokus.

Samtal om tal

Att prata är ofta ett bra sätt för att få större förståelse för ett ämne. För din inlärning är det också bra att se olika sätt som problem kan lösas på. Ett samtal om tal kan vara att föra samtal i helklass, men också att arbeta med uppgifter som innebär att hela gruppen samarbetar och tar ansvar. Hos oss är samtal om tal en självklar del i matematikundervisningen.

Tydliga mål och utvärdering

Du har rätt att veta vad du ska lära dig, varför du ska lära dig det och hur det ser ut när du lärt dig det – även inom matematiken. På Franklins gymnasium avsätter lärarna lektionstid för att tydligt förklara lärandemålen och kunskapskriterierna. Dessutom gör de löpande utvärderingar och analyser av lärandet som sker i klassrummet för att kunna anpassa det sätt som undervisningen sker på. Du och dina klasskamrater ska ha alla förutsättningar att utveckla ert lärande på rätt sätt, i förhållande till målen. Utvärderingarna gör också att lärarna kan följa ert lärande så att eventuella luckor i inlärningen görs synliga och kan följas upp.

Rätt frågor

För att lära sig på bästa sätt är det viktigt att du får möjlighet att reflektera – att tänka på vad du lär dig och hur du ligger till i förhållande till målen. Vi ger dig hjälpmedel/verktyg för att du ska lära dig att se och bedöma ditt eget lärande. Exempel på detta är att arbeta med frågor i klassen under och i slutet av lektionerna.

Det märks att det går studiemotiverade elever här. När det är lektion är det lektion och inte trams. Undervisningen är jättebra - och lärarna är oftast tillgängliga utanför lektioner.

Erik, TE-19

Lärarna är väldigt motiverande och vill verkligen att vi ska lyckas. Att de har en tydlig lektionsplanering som man kan följa online, både före och efter lektionerna, underlättar mycket för våra studier.

Jessika, TE -20

Ange bildtext

Dela på:

Senast uppdaterad