Idéer som leder till förbättring

Förra året genomfördes tre projekt som på olika sätt bidrar till förbättringar för våra brukare. I år startar två nya projekt i verksamheter som bedriver vård och omsorg i Mölndals stad.

En grupp med seniorer och personal som sitter i en ring och lyfter upp fötterna. Hantlar ligger på golvet.

Styrketräning på Brattåsgårdens äldreboende har bidragit till både svett, ökat självförtroende och gemenskap.

Varje år kan verksamheter som bedriver vård och omsorg i Mölndals stad ansöka om lokala utvecklingsmedel till projekt som ska leda till förbättringar för brukare eller patienter i verksamheten.

Genomförda projekt 2022

Förra året genomfördes tre projekt som på olika sätt förbättrade tillvaron för brukarna genom nya metoder, ökad kunskap och utveckling av aktiviteter. På sidan Genomförda projekt 2022 finns mer information om projekten. Samtliga projektledare ger sin syn på hur projektet bidragit till förbättring, på kort eller lång sikt. 

Trygg personal – trygga medarbetare

Projektet har bestått av en utbildning i psykosocial friskvård och arbetsmiljö för två personalgrupper på gruppbostäder.

Projektets syfte har varit att stärka och trygga personalen i deras uppdrag. Ett grundläggande behov hos våra brukare är trygghet och den förutsätter en väl fungerande och gärna stabil arbetsgrupp. Mycket av det som påverkar trivsel och arbetsglädje kan personalen själva påverka. Utbildningen har förmedlat kunskap, givit konkreta tips och utrymme för reflektion och diskussion, som hjälp till personalen för att aktivt sköta sin psykosociala arbetsmiljö, berättar Helena Kramár, projektledare.

Ett pedagogiskt anpassat arbetssätt för personer med autism

Stödpedagoger inom daglig verksamhet och personligt stöd har gått utbildning i Tydliggörande pedagogik - ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism.

Målet med projektet är att öka kompetensen inom tydliggörande pedagogik för medarbetare som arbetar inom daglig verksamhet och personligt stöd i Mölndals stad. Detta görs i två steg genom planering och utbildning som sträcker sig till år 2024. Projektmålet är att öka upplevelsen av trygghet, meningsfullhet, delaktighet, och begriplighet för brukare som har daglig verksamhet och personligt stöd i Mölndal, berättar Rika Takala, projektledare.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom fysisk träning

Brukare boende på Brattåsgårdens äldreboende har deltagit i styrketräning två gånger i veckan under hösten 2022.

Projektet har varit så lyckat att det fortsatt efter projekttidens slut och till vår stora glädje har ett liknande koncept införts på ett annat av våra äldreboenden. Projektgruppens upplevelse är att deltagarnas självförtroende vad gäller sin fysiska förmåga har stärkts. Utöver de goda effekter som fysisk träning kan innebär för äldre så har projektet medfört mycket glädje, motivation och inspiration för våra brukare, berättar Mikaela Olausson, projektledare.

Projekt som ska genomföras 2023

Två projekt har beviljats lokala utvecklingsmedel och kommer att genomföras under 2023.

Förebyggande och hemtjänst
Projektet syftar till att bryta ofrivillig ensamhet och att erbjuda ett socialt sammanhang utanför hemmet. BRA-grupper (Bevara Rörelse och Aktivitet) med Life-Kinetik ska startas upp i områden där dessa grupper i nuläget inte finns.

Personlig assistans
Projektets syfte är att genom utbildning av medarbetare inom lågaffektivt bemötande ge medarbetare förståelse att förebygga problemskapande beteende.

Ansök om lokala utvecklingsmedel

Senaste datum att ansöka om pengar till projekt nästa år är 30 november 2023. Läs mer om kriterier och ansökan på ansökningssidan om lokala utvecklingsmedel.

Kontakt

Om du har frågor om nyheten kan du kontakta Anna-Sofia Junsäter, utvecklingsledare kvalitet via anna-sofia.junsater@molndal.se.

Publicerad: 2023-03-22 09.50
Senast uppdaterad: 2023-03-22 10.20
Dela sida: