Genomförda projekt 2022

Under 2022 genomfördes tre projekt i syfte att förbättra tillvaron för våra brukare.

Projekten har finansierats genom lokala utvecklingsmedel och ska leda till förbättringar för brukare.

Projekt

Klicka på plustecknet vid rubrikerna nedan för att läsa mer om varje projekt.

Projektet har bestått av en utbildning i psykosocial friskvård för två personalgrupper vid gruppbostäder. Syftet med projektet har varit att genom utbildningen förbättra medarbetarens psykosociala arbetsmiljö och på så sätt indirekt påverka brukarna positivt. Att personalen trivs och mår bra ger förutsättningar för att brukarna ska få sina behov tillgodosedda på bästa sätt.

Utbildningen har bland annat innehållit moment om värdegrund och konflikthanteringskompetens - kunskaper som gynnar bemötandet av brukare, arbetskamrater samt anhöriga och andra i brukarnas nätverk. Många av övningarna har handlat om självreflektion, själviakttagelse och självinsikt.

Personalen som deltagit i utbildningen har visat stort engagemang i övningar och diskussioner. Och förhoppningen är att det här arbetet som påbörjats med personalgrupperna kommer att leda till en större mognad och professionalitet hos personalen, vilket gynnar brukarna.

Stödpedagoger inom daglig verksamhet och personligt stöd har gått utbildning i Tydliggörande pedagogik - ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism. Syftet med utbildningssatsningen har varit att öka kompetensen hos personalen inom tydliggörande pedagogik. Genom att synliggöra brukarnas behov av tydliggörande kan brukarnas tillvaro bli mer begriplig, hanterbar och meningsfull. På så sätt ökar brukarnas upplevelse av trygghet, meningsfullhet och delaktighet.

Genom att stödpedagogerna gemensamt gick utbildningen kan de arbeta utifrån ett gemensamt arbetssätt/förhållningssätt och de upplever att de nu har mycket bra förutsättningar att arbeta som ett team för att föra kompetensen vidare, samt att implementera detta förhållningssätt i verksamheterna.

Stödpedagoger och metodutvecklare har därefter tagit fram ett gemensamt utbildningsmaterial utifrån utbildningen. Materialet ska användas av stödpedagogerna för att utbilda personalen på deras respektive enheter.

Brukare boende på Brattåsgårdens äldreboende har deltagit i styrketräning två gånger i veckan under hösten 2022. Träningen har varit ett samarbete mellan personal på äldreboende och fysioterapeut inom kommunens rehabenhet.

Brukarnas självförtroende för sin fysiska förmåga har stärkts och mätningar efter träningsperioden har visat att majoriteten av deltagarna förbättrat sin gångförmåga. Projektet har också medfört att andra de än deltagande seniorer fått inspiration att träna och även närstående har varit med och tittat på.

Såväl brukare som personal uttrycker att träningen har varit rolig och upplevts som en meningsfull aktivitet som seniorerna längtat till. Efter att projekttiden nu är slut kommer brukarna på Brattåsgården att fortsätta erbjudas styrketräning. Projektidén kommer också att implementeras på Bifrost äldreboende under våren 2023.

Publicerad: 2023-01-24
Senast uppdaterad: 2023-03-20