Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Länge leve demokratin-Ungas inflytande i Mölndal

I Mölndal har vi startat ett arbete med att koppla ihop elevråden för att lära av och med varandra. Ett av syftena är att få syn på sin egen skola och dess lärmiljö utifrån.

Demokrati är inte gratis

Demokrati är en grundvärdering och ett grundläggande förhållningssätt i vårt samhälle i Sverige. Inte många skulle i nuläget välja diktatur om möjligheten att välja fanns.
Demokrati är dock inte varken självklar eller gratis, vi behöver arbeta för den hela tiden. Vad som händer annars vågar jag inte ens tänka på.


TV-dokumentären ”Länge leve demokratin” målar en dyster bild av nuläget. Vad händer om ingen engagerar sig och om vi tar demokratin för given?

Demokrati på riktigt behöver starta tidigt

En av förklaringarna till att engagemanget i demokratifrågor minskar i Sverige tror jag beror på att vi inte lyckas att genomföra inflytande på riktigt i förskola och skola.
Det finns klara riktlinjer i våra styrdokument (exv. skollagen) som tydliggör att eleverna skall ha inflytande.
Skollagen kap 4
9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.

I projektet ”Lärande och inflytande på riktigt”, med tio enheter, lärde vi oss en hel del och tog med användbara erfarenheter både från förskola och skola vad det gäller att involvera barn och elever på riktigt.

Direktdemokrati

Vi behöver alltså först och främst jobba med direktdemokrati, där man ser och upplever känslan av att kunna påverka tillsammans och uppleva ett demokratiskt förhållningssätt i praktiken. Det är klassråden i skolan som behöver fungera på alla ställen.


Den representativa demokratin är också viktig att hålla levande, men utan en bas av direktdemokrati kommer inget större engagemang för representativ demokrati.
I skolan kan elevråden och i kommunen kan ungdomsrådet vara dessa forum som utgör den representativa demokratin.

Koppla ihop elevråden

Koppla ihop elevråden i kommunen

I Mölndal har vi startat ett arbete med att koppla ihop elevråden för att lära av och med varandra. Ett av syftena är att få syn på sin egen skola dess och lärmiljö utifrån.
Vi hade en elevrådsdag den 20 mars där över 100 elever och deras kontaktpersoner möttes.


Deltagarna fick inspiration och utbytte idéer. Elevråden tog också med sig "actionpunkter", som de skulle pröva tills nästa gång vi ses eller som de kan berätta om i det digitala forum vi startat för elevråden i Mölndal.

Inspiration från Porsgrunns kommun i Norge

Eleverna fick på elevrådsdagen möta representanter från en kommun i Norge som har kommit långt med ungdomsinflytande.
I Porsgrunn, som har arbetat med ungdomsinflytande aktivt i 25 år, har man t.ex. sänkt rösträttsåldern i kommunvalet till 16 år.
Porsgrunn är idag ett blomstrande samhälle dit många vill flytta, men för 25 år sedan var det tvärt om. Den tunga industrin de levde av monterades ner och det blev arbetslöshet och dåliga finanser i kommunen.
Vad gjorde politikerna då ?
De satsade extra pengar på ungdomarna, då politikerna framsynt tänkte att ungdomarna är framtiden och det är de vi behöver satsa på.
Rådet från Porsgrunn vi fick med oss var givetvis att satsa på ungdomen och låt alla i styrkedjan bli engagerade i detta arbete. Skolan och elevråden är en arena som gör att ett ungdomsråd i en kommun blir representativt och kraftfullt om man kopplar ihop dessa, menar man i Porsgrunn.

Nästa steg i Mölndal

Vi behöver arbete på några olika plan i Mölndal för att värna demokratin. Barn och elever behöver uppleva att deras tankar tas på allvar och att de kan påverka på riktigt.
1. Varje barn och elev skall uppleva att de kan påverka sin egen verklighet och sitt eget lärande.
2. Arbetet i fasta hemgrupper som är med och planerar arbetet i skolan kan vara ett första steg från individperspektiv till kollektivt tänkande och görande.
3. Klassråden behöver fungera som det nära kollektiva forum där individens och gruppers tankar och åsikter möter andras och där man tränas att byta och bryta åsikter och idéer för att komma fram till gemensamma beslut.
4. Elevråden behöver fungera som det närmaste representativa forum som alla elever får uppleva att de har kontakt med. Forum för kopplingen mellan elevråden i kommunen lägger grunden för nästa steg – samhällspåverkan.
5. Ungdomsrådet som behöver vara representativt utsett, med koppling till representanter från alla skolor kan vara det forum som samordnar och ger röst åt barn och ungdomars tankar, idéer och behov i kommunen. Ungdomsperspektivet är också viktigt i planering av framtida satsningar i kommunen och behöver vara med i både satsningar på kort och lång sikt.
Viktigt är dock att ungdomarna tydligt ser resultat och upplever att de kan påverka på riktigt.

Mölndals ungdomsråd

Samla insatserna för ungdomsinflytande

Det händer flera saker i Mölndal med syfte att öka barn, elever och ungdomars inflytande.
Vår utmaning är nu att knyta ihop de olika insatserna så att de får gemensam kraft. En arbetsgrupp håller på att bildas med representanter från elevråd (elever och kontaktpersoner), ungdomsråd, politiker och tjänstemän från Skolförvaltningen och Kultur och Fritid.

Ett första steg kan vara att knyta ihop elevråden och koppla dessa till ungdomsrådet i kommunen på ett representativt hållbart och systematiskt innovativt sätt.
Vi har några olika satsningar och projekt igång som också behöver samordnas för att just samla krafterna exv. :
- Utveckla klassråd och elevråd
- Samordning av elevråden
- Koppla ihop elever och politiker
- Koppla elevråden till ungdomsrådet
- Georgienprojektet – EU-projekt ang. ungdomsinflytande i samhället

Sedan har vi utveckling av det som pågår i vardagen av direktdemokrati i varje grupp och klass. Detta kan vi göra ännu bättre och därmed ”dra vårt strå till stacken” då det gäller att ha en levande demokrati i kommunen och i Sverige. Om vi tar elever och ungdomar på allvar är det en investering i en framtid som ger intresserade och kloka samhällsmedborgare som vill och kan ta ansvar för ett framtida samhälle.

Christer Ferm (utvecklingschef)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad 2018-04-12 13.50