Utveckla barns inflytande - verktyg för förskolan

Det är namnet på boken, av Jenny Biteus och Teres Engholm, som vi på Bosgårdens pedagogiska enhet har läst. Den handlar om hur man med inspirerande material, anpassad lärmiljö och genom att vara en medvetet närvarande pedagog kan arbeta för att förstå och främja barns inflytande i förskolan. Boken innehåller både aktuell forskning, erfarenheter, praktiska verktyg och diskussionsfrågor.

barnbok

Den här boken gjorde skillnad när vi i Bosgårdens förskolor skulle förstå och arbeta med barns inflytande och delaktighet. Det handlar om att förstå och få en samsyn kring ord och begrepp som delaktighet och inflytande. ”Vad betyder de för oss?” Författarna lyfter begreppen på följande sätt:
Delta = Vara med om.
Inflytande = möjlighet att påverka.

Hur ser det ut i vår verksamhet?

I arbetet med att utveckla och främja barns inflytande ska vi på vår arbetsplats framför allt reflektera runt tre områden:

 • Inspirerande material
 • Anpassad lärmiljö
 • Medvetet närvarande pedagog
Detta arbetssätt/förhållningssätt förenklar pedagogernas roll och möjliggör lärande för samtliga i förskolan. Då kan barns inflytande bli verklighet. Materialet ska vara genomtänkt och ha ett syfte och det är viktigt hur materialet presenteras. Lärmiljön och det inspirerande materialet blir inte pedagogiskt om det inte finns en medvetet närvarande pedagog. Om det finns en gemensam pedagogsyn där den medvetna pedagogen är i fokus kan många konflikter undvikas. Vår utgångspunkt är att verksamhetens fokus ska vara barnens tankar och intressen. Arbetslaget ska lyfta barnens tankar och åsikter för att kunna forma verksamheten efter barngruppens behov. Vi behöver vara överens om de tre grundstenarna och om vilka regler och rutiner som ska gälla så att vi kan ge barnen samma instruktioner hur de ska följas. Att vara överdrivet strukturerad i början skapar trygghet och ansvar hos barnen. Vi arbetar för att:
 • Barnen ska vara delaktiga i utformningen av sin lärmiljö.
 • Barnen får vara delaktiga i utvärderingen av sitt inflytande.
 • Dokumentationen blir en tillgång i arbetet med att synliggöra vilket inflytande barnen har i verksamheten. Det är vad vi ska dokumentera och inte vem!
 • Det är i de gemensamma reflektionerna erfarenheterna blir till kunskap. Det gäller för både barn och pedagoger.
 • I förskolans verksamhet är reflektionen viktig. Den ska leda till att förbättra och förändra verksamheten.
 • Leken kan bli pedagogisk med en närvarande pedagog som arbetar med de didaktiska frågorna: Vad? Hur? och Varför?
Bok i undervisningen för förskola

Inflytande är inte att få bestämma, det handlar om något större än val. Vi arbetar med många demokratiprocesser där barnens delaktighet blir synlig. Vi röstar till exempel om hur vi vill uppleva sagan (som flano, sagopåse, smart tv) eller vilken bok vi börjar att läsa på våra sagosamlingar. Det är inte barnen som sätter förskolans ramar, det är pedagogernas uppdrag. Vi pedagoger säkerställer utrymme för barnen att ha inflytande i.

Vi pratar om att vi ofta säger nej till barnen. Exempelvis när de frågar: ”jag vill pärla” har vi reflekterat runt att vi ofta svarar ”nej vi ska snart gå ut eller nej vi ska snart äta.” Men ett nej behöver inte ens uttalas. Det handlar om hur vi svarar och vilka ord vi använder. Vi kan exempelvis svara ”Efter lunch går det jättebra att pärla.” Det är när barnen i reflektioner ger uttryck för sina behov som vi pedagoger bör anpassa oss och på det viset ge barnen inflytande. Vi behöver utmana barnen i deras reflektioner.

Våga testa och göra om

Extra betydelsefullt hos oss är att lärmiljön ska formas efter den barngrupp verksamheten har för tillfället och inte tvärt om. Den ska passa en större del av verksamhetens aktörer. Allt vi kan göra inne kan vi även göra ute. Pedagogerna behöver komma ner på barnens nivå (barnens perspektiv) för att se vad lärmiljön erbjuder. Med hjälp av dokumentationen synliggör vi den förändring som behövs.

Genom boken har vi uppmärksammat vikten av att: Allt material och dokumentation ska finnas under dörrhandtagets höjd. Barnen ska kunna ta för sig av material när de önskar vilket inbjuder till Inflytande. Mängden material behöver också diskuteras. Det är mångfalden i materialet som ger mångfalden i lärandet och utvecklingen. Materialet förvaras i genomskinliga plastlådor. Materialet i ska kunna byta rum, genom att ta kort på platsen där lådan bor får barnen stöd i att återställa lärmiljöerna. Att våga testa och göra om vår lärmiljö utmanar oss pedagoger i hur vi tolkar vår verksamhet. Det krävs gemensamma reflektioner i pedagoggruppen för att lärmiljön ska kunna åstadkomma bästa möjliga lärprocesser. I boken lyfter författarna begreppen:

Barnperspektiv= Hur vi ser på barnet. Hur vi ser på barnets kunskaper.
Barns perspektiv= Hur barnen kan agera i en viss miljö. Pedagogernas roll att påverka lärmiljön för att barns perspektiv ska bli möjligt.

Utifrån det har vi pratat vidare om att vi måste ha barnen med i förändringsarbetet. Samtliga barn och pedagoger i verksamheten kan reflektera kring den lärprocess som dokumenterats eftersom all dokumentation tillhör alla i förskolan. Bokens kapitel avslutas med diskussionsfrågor. Dessa hjälper oss att reflektera över bland annat vår barnsyn, vår verksamhet och våra möjligheter att utveckla barns delaktighet och inflytande hos oss.

Bloggat av:
Anja Sundell
förskollärare på Bosgårdens pedagogiska enhet.

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Läsa

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad