Ledarskap i klassrummet

En av John Steinbergs mest använda böcker finns nu i en reviderad och kompletterad upplaga, Ledarskap i klassrummet, en handbok för arbetsro och effektivt lärande. Boken kan med fördel användas för fortbildning genom kollegialt lärande.

Ledarskap i klassrummet. Foto: Gothia

Säkert är det många av er som hört talas om eller kommit i kontakt med John Steinbergs bok Ledarskap i klassrummet, en handbok för arbetsro och effektivt lärande (Gothia Fortbildning) Det är en av hans mest använda böcker och den kom ut första gången 2005. Många skolor har använt den som cirkel- och fortbildningsbok och så även Mölndal, bland annat genom kollegialt lärande där förstelärare varit processledare.

Nu, 2018, har upplagan reviderats och kompletterats med ny information; allt för att underlätta samtal om ledarskap, arbetsro och konstruktivt normbildande i olika undervisningsgrupper. ”Många lärare vill individualisera undervisningen och träna eleverna i att arbeta självständigt. Utmaningen är att ändå behålla ledarskapet och tydligheten i vilka regler och förhållningssätt som gäller” står det i baksidestexten. Just den utmaningen är säkert något vi alla känner igen och något vi aktivt vill arbeta med för att utvecklas på bästa sätt som pedagog!

Redskap för att skapa ny arbetsmiljö

Här tänker jag att vi alla kan lära av varandra! Kanske är du helt ny i din lärarroll och känner att en sådan här handbok är precis vad du behöver för att utveckla ditt ledarskap. Eller är du kanske en erfaren pedagog som vill dela med dig av din kompetens och ditt förhållningssätt och där du efterfrågar konkret litteratur att utgå från i ett kollegialt lärande och olika diskussioner. Eller är du rektor som letar efter relevant litteratur till kompetensutveckling för dina pedagoger. Oavsett kan Ledarskap i klassrummet vara en handbok/ett redskap för att skapa en arbetsmiljö som underlättar lärande, mognad, utveckling och samarbete.

Vårt yrke är oerhört viktigt samtidigt som det blir alltmer komplext. Just helheten är viktig för att nå framgång och det pedagogiska ledarskapet är nyckeln. Som det nämns i förordet är det ledarens uppdrag att designa förutsättningar vilket omfattar rutiner, den fysiska miljön, den psykosociala miljön, lektionsupplägg, undervisningsmetodik, ”spelregler” och annat. Som ledare i klassrummet ställs vi ständigt inför frågan och utmaningen: ”Hur kan jag öka sannolikheten för att det blir mer arbetsro och effektiv inlärning?”

Ledarskap i. Foto: Gothia

 

Bokens upplägg är tilltalande och användarvänligt. Du kan arbeta med den antingen på egen hand eller i grupp som exempelvis i ett arbetslag/ämneslag. Ett tips är att arbeta i studiecirkelform (kollegialt lärande) med regelbundna träffar alternativt på studiedagar. För att skapa ett aktivt reflekterande är loggbok (analog eller digital) ett tips. Det finns 20 kapitel som alla innehåller delarna:

 • Inledande text (presentation av innehållet)
 • Att göra (tips på praktiska övningar som du kan göra på egen hand)
 • Att diskutera eller berätta om (förslag på diskussionsfrågor)

Kapitlen är korta med tydliga rubriker, något som gör det lättare om det är något speciellt område man som pedagog vill fördjupa sig i. Det kan också vara hjälpsamt om ett arbetslag vill fokusera på något särskilt som kanske inte fungerar som man tänkt sig eller som man vill skapa en samsyn kring.

De första kapitlen: Ledarskap, Demokrati och delaktighet, Öka sannolikheten för att det fungerar och Makt eller inflytande tar bland annat upp komplexiteten att skolan inte har samma status och pedagogerna inte samma självklara auktoritet som förr. En följd av detta är just de större utmaningarna. En fråga vi måste ställa oss själva här är ”Hur kan jag som pedagog få mitt uppdrag att fungera samtidigt som jag får gruppen att fungera?” Här sammanfattar Steinberg sju framgångsfaktorer, som han observerat hos skickliga pedagoger:

Värderingar: De vet varför de gör som de gör

Inlärning: De vet att sättet på vilket de organiserar lärandet påverkar elevernas fokus och motivation

Påverkan: Goda relationer är avgörande för arbetet

Framtiden: Metoderna som används tränar inte enbart kunskaper utan även personliga egenskaper som framtiden kräver

Beteende: De ställer frågan ”Vad kan jag göra annorlunda eller bättre för att nå fram?”

Klassrumskultur: Vikten av att skapa en välkomnande miljö där eleverna ska känna sig trygga och stimulerande

Kärlek och struktur: Eleverna säger ofta om bra lärare ” De är stränga (rättvisa) men snälla!”

En av uppgifterna till det här kapitlet är att observera en annan pedagog i klassrummet och att man sedan byter roller utifrån ett par observationspunkter. Just klassrumsobservationer tror jag starkt på. Det är oerhört utvecklande i det pedagogiska ledarskapet och något vi borde utmana oss till att göra mer!

De första minuterna

Ett kapitel som är särskilt värdefullt för nyutexaminerade pedagoger är De första minuterna där handfasta tips ges om hur man skapar arbetsro och effektivitet. För att eleverna ska komma igång snabbt ska en lärare vara på plats i god tid, vara väl förberedd, ha en genomtänkt struktur för passet, veta vad hen vill, ta ansvar för situationen, skapa en rutin, vägleda elevernas uppmärksamhet genom ett tydligt kroppsspråk, inte använda onödiga ord och visa glädje/energi vilket påverkar elevernas attityd till vad som kommer.

Detta kan låta enkelt, men den stora utmaningen kan ligga i att få ett helt kollegium att följa dessa råd (dvs. skapa en samsyn kring vikten av en tydlig lektionsstruktur). Detta följs upp och utvecklas i kapitel som: Formell eller informell? Val av metod, Spelregler och Övergången.

Gruppen och individen

En utmaning i dagens skola är hur man som pedagog kan individualisera på bästa sätt. Enligt Lgr 11 ska läraren ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande och anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov”.

Detta tar Steinberg upp i kapitlet Gruppen och individen där han betonar hur centralt det är med en fungerande arbetsmiljö med fungerande rutiner som skapar trygghet. Då är det lättare att ge uppmärksamhet åt och handleda varje individ (s 83). I dagens klassrum måste vi arbeta utifrån mottot ”olikhet är normen” och att utbildningen ska vara likvärdig.

Råd för att komma vidare

Det avslutande kapitlet Komma-vidare-råd betonar de tre delar som du själv kan förändra ganska snabbt det vill säga dina attityder, ditt beteende och din kompetens. Allt får ta sin tid och tipset är att fokusera på en sak per vecka. Om ni väljer att arbeta med handboken i ett arbetslag, kan ni stötta/utmana varandra i det kollegiala lärandet. I slutordet presenterar Steinberg några uppgifter för vidare arbete, som går ut på att besöka varandras praktiker/klassrum samt att spela in/filma något arbetspass.

Min förhoppning är att ni fått inspiration kring hur man kan utveckla sitt ledarskap genom "Ledarskap i klassrummet, en handbok för arbetsro och effektivt lärande" oavsett om du är ny i din lärarroll, erfaren pedagog eller rektor som önskar utveckla arbetet på enheten.

Som Steinberg poängterar ”Ha ett livslångt perspektiv i ditt lärande. Alla elever ”landar” inte hos dig. Vissa grupper har svårare att fungera än andra, hur medvetet och skickligt du än leder dem. Det finns annat som påverkar elevernas koncentration och motivation än det du gör (s 92).”

Påverka det som är möjligt - ditt ledarskap!

Katarina Krokström
Förstelärare Fässbergsskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad