Skrivdidaktik i alla ämnen

Ett av skolans äldsta uppdrag är att lära elever att läsa och skriva. För många elever är det inte självklart och lätt att läsa och skriva. Andra elever lär sig läsa men fastnar i sitt skrivande och tappar snart all lust. Detta försöker Anne Håland råda bot på i sin bok Skrivdidaktik i alla ämnen.

skrivdidaktik1

Boken är fylld med olika exempel på hur man kan undervisa och få elever att producera texter i alla ämnen. Textskrivning i skolan kommer aldrig bli som i det verkliga livet men vår uppgift är att försöka få skrivundervisningen så verklighetstrogen som möjligt när vi förbereder våra elever för en framtid efter skolan. Boken är full med inspiration till lärare som resulterar i att man genast vill testa och pröva på sina elever.

Vikten av skrivundervisning

Dagens och framtidens samhällsmedborgare behöver kunna läsa och skriva för att ta till sig information och kunna kommunicera med andra både privat och inom sitt yrke. Man behöver kunna behärska olika sorters skriftspråk till vänner, chefen, kunder, leverantörer, kollegor och myndigheter.

Detta kan vi inte locka våra elever med när de börjar skolan utan vårt uppdrag blir att skapa en mening med språket, eleverna behöver ha ett behov av att använda skriftspråket när man kommunicerar med andra. Håland tipsar om att motivera skrivandet genom att låta elever få skriva korta meddelanden på lappar till riktiga mottagare som kamrater och vårdnadshavare i den tidiga skrivinlärningen.

skrivdidaktik2

 ”Mamma och pappa glum (glöm) inte och sjöpa (köpa) tagmat (thaimat) fredag”

Undervisningen behöver vara lustfylld samtidigt som den är stödjande för hur man skriver olika texttyper. Lucy Calkin, forskare inom läs och skrivundervisning, förklarar hur vi som lärare ska förhålla oss till elevers skrivande i sitt citat ”Att skriva är att lämna ut en bit av sig själv. Läs elevens ord högt som om texten vore av guld”. Det är alltså elevens egna texter som är viktigast och ger oss information om elevens tankar samt vad eleven kan. Tänk att vi får stötta våra elever att forma guld nästan varje dag. Inte konstigt att elever som lagt ner hela sin själ i att få ut sina tankar på ett papper lätt kan tappa lusten om mottagaren inte förstår vad den skriver eller om eleven inte vet hur man skriver inom olika texttyper.

Författaren lyfter fram själva förarbetet till skrivprocessen med att utgå ifrån modelltexter, en teater eller en film. Att skapa magi och spänning inför skrivandet genom att sätta in skrivandet i en händelse betonas i de olika undervisningsexemplen av så kallad iscensatt skrivsituation.

Skrivundervisning i teori och praktik

I den här boken får man lära sig att ge en både varierad och målinriktad skrivundervisning från grunden i alla ämnen, från årskurs ett till årskurs sex. Traditionellt har varje ämneslärare tagit sin del av sitt ämne och låtit elever läsa texter och efteråt har de fått svara på frågor på texten - istället för, som lyfts fram i Lgr11, att man arbetar ämnesövergripande med exempelvis faktatexter vid skriv och läsinlärningen. Boken visar många goda exempel på hur man kan bedriva en tematisk och ämnesövergripande undervisning. Didaktiska exempel visar hur man kan arbeta multimodalt med både ord och bilder i texter. Jag tänker att ämneslärare kan få en inblick i hur andra ämneslärare arbetar kring sina texttyper och bli inspirerade till att samarbeta tematiskt.

Skrivdidaktik3

Man kan till exempel arbeta kring myror i alla ämnen där man läser böcker om myror, ser på filmer och skriver faktatexter om myror i svenska och no-ämnet. I so-ämnet kan man jämföra myrornas samhälle med människans samhälle och i tekniken kan man bygga hållbara kojor som är inspirerande av myrornas stackar. I bildämnet producerar eleverna bilder till sina texter, jämförelser och ritningar. När man utgår från ett helhetssynsätt blir uppgifterna mer sammanhängande och ger eleven en kontext, ett sammanhang, som gör att eleverna förstår att saker hänger ihop. Elevernas arbete kan också få fortgå under skoldagen och inte hackas sönder i små lektioner där man får starta om nästa gång man har ämnet.

Ett kapitel innehåller skrivprocesser med hjälp av digitala verktyg. Digitalt skrivande främsta fördelar är att att texter smidigt kan bearbetas och förbättras utan att eleven behöver skriva om.

skrivdidaktik4

Stöttning inom skrivundervisningen

Boken lyfter fram modelltexter och många konkreta exempel på hur man kan visa och inspirera elever till skrivande. Här finns tydliga mallar om hur man bygger upp olika texttyper för läraren och dessa mallar fungerar utmärkt att använda för att visa eleverna hur man exempelvis skriver en saga, en faktatext, en instruktion eller en labbrapport.

Håland betonar att elever behöver stöttning, så kallad scaffolding, när de producerar texter. Detta bygger på Vygotskijs tankar om att det man kan göra tillsammans med andra idag, kan jag klara av själv imorgon. Elever lär sig i kontexten när man skriver texter gemensamt och på så sätt kommer de att kunna skriva egna texter i framtiden.

En del av boken beskriver tydligt hur läraren kan modellera och visa elever med riktiga exempel på hur man gör när man skriver texter. En annan del beskriver hur man kan samtala om elevernas texter genom feedback på varandras texter med hjälp av metoder som två stjärnor och en önskan. Jag upplever att detta är positivt hos mina elever, för då får texten en riktig mottagare och de inspireras av varandras olika beskrivningar och idéer. Allt blir på riktigt och man skriver inte bara för att fröken ska läsa. Bedömningen sker på detta sätt under tiden skrivprocessen pågår och utvecklar elevens skrivande.

Boken som uppslagsverk

Hela boken är full med mallar och överskådlig sammanställning som exempelvis på sidorna 230–231 av olika typer/genrer vilket gör att man även efter att man läst boken kommer att ha användning av den som en uppslagsbok när man arbetar med andra typer/genrer. Den här boken kommer användas under lång tid framåt av mig i mitt dagliga arbete.

Tina Honnér
Grundlärare F-3, Östergårdsskolan i Kållered

Skrivdidaktik i alla ämnen av Anne Håland (översättning av Lärarförlaget 2019)

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Skriva

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad