Professionella pedagogiska samtal

Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande skolkultur är skriven av Desirée von Ahlefeld Nisser. Hon lyfter hur det professionella samtalet har en framträdande plats i lärares vardagliga arbete men att det ändå ägnas förhållandevis lite tid i skolan åt att förstå vad som kan bidra till en för alla inkluderande samtalskultur. En kultur vars förhållningssätt präglas av lyhördhet och respekt för olika sätt att förstå.

Boken Professionella pedagogiska samtal

I det vardagliga arbetet bör det professionella pedagogiska samtalet ha en betydande roll. Men författaren menar att man i nuläget tyvärr ägnar relativt lite tid åt att ta reda på vad man göra för att skapa en inkluderande samtalskultur. I en sådan kultur utgår man från ett förhållningssätt där man förstår och respekterar att det behövs olika sätt att se på saker, att genom använda sig av olika perspektiv skapar man en större förståelse.

Boken visar på en kommunikationspedagogisk teori som kan hjälpa till att förstå vad inkluderande samtal i förskola och skola kan innebära. Man får ta del av både teori och praktik. Författaren presenterar flera autentiska exempel som bland annat tar upp samtal med och om elever som möter utmaningar i skolan. Men även samtal inom ramen för kollegialt lärande. Författaren bygger sin kommunikationsteoretiska ansats på en blandning av olika forskning och beprövad pedagogisk praktik.

Intressant läsning

Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande skolkultur vänder sig till blivande och verksamma lärare, specialpedagoger och speciallärare men också till andra yrkesgrupper som är intresserade av professionella samtal.

Boken är en intressant läsning som inbjuder till reflektion kring egna samtal i sitt yrke. Jag tänker att den mycket väl skulle kunna användas vid handledning i fortbildningssyfte. Till exempel har vi under min utbildning till specialpedagog nyligen läst och reflekterat kring ett avsnitt i boken som handlar om kollegialt lärande utifrån inkluderande kommunikationspedagogik. Det finns många fler intressanta kapitel som fungerar bra som utgångspunkt för utvecklande samtal. Som sagt så bör det professionella pedagogiska samtalet ta större plats i vårt vardagliga arbete där vi ser att allas olika röster är lika viktiga och inkluderade.

Lena Fredriksson
Specialpedagog och Förstelärare
Hallenskolan

Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande skolkultur, av Desirée von Ahlefeld Nisser Studentlitteratur 2021.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad