Hälsofrämjande skolutveckling

Elevers lärande och hälsa går hand i hand. Detta är centralt i en hälsofrämjande skolutveckling. En elev som klarar skolan med godkända betyg har fler möjligheter i livet, och samtidigt stimulerar lärandet välbefinnandet.

I boken Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling bidrar forskare och praktiker från olika områden med kunskaper om hur frågor om lärande och hälsa hänger samman, redaktörer för boken är Eva Hjörne och Roger Säljö.

Jag fick möjlighet att läsa och recensera boken i samband med att vi hade den som kurslitteratur på Specialpedagogutbildningen vid Göteborgs Universitet under hösten. Den handlar om hur man bör arbeta med hälsofrämjande skolutveckling för att främja barn och elevers hälsa och i förlängningen öka deras måluppfyllelse.

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa

Bokens redaktörer Eva Hjörne och Roger Säljö menar att när den senaste skollagen lanserades innebar det ett utökat mandat för elevhälsan som nu främst skulle arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja elevernas måluppfyllelse och välbefinnande. De beskriver den förvirring och osäkerhet som då uppstod i många skolor kring vad det nya lagkravet innebar i praktiken.

De har följt arbetet i flera skolor som startat försöksverksamheter för att utveckla och förstärka elevhälsan, vilket har skett i samarbete mellan praktiker och erkända forskare inom området. Detta efter det utökade uppdrag som elevhälsan fick i skollagen från 2010 att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.

I boken försöker de ge svar på frågor om hur lärande och hälsa hänger samman och hur det konkret kan gå till när man ska ställa om elevhälsoarbetet till att vara mer förebyggande och hälsofrämjande.

Att elevers lärande och hälsa går hand i hand det vet vi som arbetar inom skolan och detta bör vara en viktig utgångspunkt i en hälsofrämjande skolutveckling.

En elev som klarar skolan med godkända betyg har fler möjligheter i livet, och samtidigt stimulerar lärandet välbefinnandet – när man lär sig mår man bra och tvärtom!

Aktuell forskning och konkreta exempel

Boken är uppdelade i två olika delar. I bokens första del får vi ta del av vad aktuell forskning säger om olika typer av förebyggande och hälsofrämjande insatser och vilken evidens som finns för att de fungerar. Här kan man läsa om hur forskare och andra praktiker från olika områden med kunskaper om hälsa och lärande ser på effekterna av hälsofrämjande skolutveckling.

Den andra delen i boken visar på konkreta exempel på hur man på flera håll i Sverige arbetat med olika projekt med fokus på en hälsofrämjande skolutveckling. Detta efter att regeringen 2016 beslutade om att dela ut statsbidrag för att förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan.

Här finns alla delar av skolans verksamheter representerade och bland de som utfört ett hälsofrämjande skolutvecklingsarbete hittar man bland annat skolchefer, rektorer, lärare, elever, fritidspedagoger och elevhälsan. Alla är lika viktiga för att ett utvecklingsarbete ska bli främjande och förebyggande och hållbart!

Inspirerande bok att läsa i tvärgrupper

Det är en mycket inspirerande bok som man inte behöver läsa från pärm till pärm utan man kan med fördel läsa de delar som passar den egna verksamhet bäst eller som man är nyfiken på att veta mer om. Det finns många hänvisningar till andra böcker i ämnet och till vidare forskning om man känner att man vill fördjupa sig ytterligare i någon del. Jag har haft stor nytta av boken under denna del av min specialpedagogutbildning som handlar om just elevhälsan främjande och förebyggande uppdrag och om skolutveckling.

Jag tänker att boken passar bra att läsa inför att man planerar ett skolutvecklingsarbete inom hälsa och lärande. Gärna tillsammans i olika tvärgrupper för att sedan gemensamt reflektera över den egna verksamheten och se vilka hälsofrämjande insatser som behövs för att skapa en mer likvärdig lärmiljö för eleverna.

Lena Fredriksson
Specialpedagog och förstelärare Hallenskolan

Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling av Eva Hjörne & Roger Säljö Gleerups förlag 2021.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad