Let the Children change the world

I tre år har Bosgårdens pedagogiska enhet lett ett projekt för att utveckla förskolans pedagogiska miljöer utifrån mänskliga rättigheter, diskrimineringsgrunderna och allas lika värde.

Let the c Projektvägg

(Bild: Norges projektvägg)

Erasmus + Let the Children change the world  har varit ett treårigt projekt som startades upp på initiativ från Mölndal och Bosgårdens pedagogiska enhet. Projektet var transnationellt och omfattades av förskolor från Polen, Norge, Estland och Italien som tillsammans med vår enhet arbetat med att sträva mot att utveckla undervisningen i förskolan samt de pedagogiska miljöerna utifrån mänskliga rättigheter, diskrimineringsgrunderna och allas lika värde.

Projektet startades upp i september 2015 och det första transnationella mötet hölls i Mölndal. Mötet bestod av utbildning inom diskrimineringsgrunderna och mänskliga rättigheter, förberedelser och implementering av projektet samt projektmöte.

Diskrimineringsgrunder

Under dessa tre år har vi delat in arbetet med diskrimineringsgrunderna i fyra olika perioder. I period 1 arbetade vi med religion och etnicitet. Period 2 bestod av kön och könsidentitet, period 3 övergick i arbetet med HBTQ och sexuell läggning. Vi avslutade sista perioden, period 4, med ålder och funktionshinder. Arbetet med alla diskrimineringsgrunderna och allas lika värde kommer att sammanställas i en Metodguide som lämnas in till EU. Dokumentet kommer finnas tillgängligt för förskolorna runt om i Europa att ta del av och själva arbeta med de olika diskrimineringsgrunderna i deras verksamhet.

Let th C workshop
Let the c deltagare

(Bilder: workshop samt den svenska delegationen i Tallin på utbildning i Genus)

Under projektets gång har vi inför varje period blivit utbildade inom varje diskrimineringsgrund. Utifrån detta har vi tillsammans med de andra länderna skapat kriterier för att utforma de pedagogiska miljöerna i respektive förskola. Varje land har även skapat undervisningar inom varje period som de genomfört och delat med sig av. I slutet av varje period har vi röstat fram de bästa undervisningar och sedan gjort förbättringar. Allt för att undervisningarna ska bli så bra som möjligt. Exempelvis skapade den norska delegationen en undervisning kring Rödluvan och vargen. Där hade de bytt ut delar i berättelsen för att bli normbrytande.

Let the c redovisning miljöer

 (Bild: presentation av arbetet med pedagogiska lärmiljöer)

Förändrade lärmiljöer

Genomgående har våra undervisningar alltid haft som grund att inte problematisera diskrimineringsgrunderna inför barnen. Vi har samtalat mycket kring att man kan skildra olika miljöer, både inomhus och utomhus, i varje undervisning. Även använda sig av olika könsidentiteter och könsuttryck. I miljöerna har vi exempelvis utökat bilderna som finns uppsatta på väggarna genom att spegla flera olika familjekonstellationer och flera etniciteter.

Konkret material som många länder använt sig av är dockor/figurer och leksaker som speglar en variation av olika människor med funktionsvariationer, olika hudfärger och olika åldersgrupper. Vi på Bosgårdens pedagogiska enhet har framförallt använt litteraturen som ett sätt att arbeta med inkluderande och mänskliga rättigheter utifrån varje diskrimineringsgrund.

Let the C Hello Foto: Marie Eriksson

Spridning

Under dessa år har vi arbetat aktivt med olika spridningsaktiviteter. I november 2016 fick vi möjlighet att delta och visa vårt projekt under en internationell mässa i Stenungsund. På mässan fick vi möjlighet att berätta och sprida vårt projekt med besökarna. Mässan var primärt riktad till lärare i skolan/förskolan men var även öppen för allmänheten. Eu- projekt är inte vanligt i förskolan i Stenungsund men vi ville inspirera andra förskolor att våga söka och ge sig in i ett projekt. En annan del av vår spridning har även innefattat olika utställningar, exempelvis i Mölndals stadshus tillsammans med andra internationella projekt. Projektet har även gett oss möjlighet att sprida enhetens arbete för andra. Vi har haft studiebesök från förskolor från Norge där de fått lära mer om arbetet med diskrimineringsgrunderna.

Vårdnadshavarna har fått löpande information och vid inskolningar har vårdnadshavarna även fått ta del av vår projektvägg, det har genomgående varit positiv respons!

Effekter av projektet

Det har varit lärorika år. För att samarbetet mellan alla länder skulle fungera, upplever vi att det har varit viktigt att projektet varat i tre års tid för processen inom varje område. Vi ser att vi utvecklat samarbetet otroligt mycket mellan länderna under den här tiden. Vi har fått samhällsbilder över likheter men också skillnader mellan länderna. Därigenom har vi även fått en bild av de olika förutsättningarna som finns för att genomföra projektet i respektive land.

Vi har fått förståelse över hur de olika styrdokumenten, lagar och rådande politik i länderna som vi besökt påverkat förskolorna i deras arbete. Gemensamt har det framförallt funnits en vilja hos delegaterna att utvecklas och verkligen implementera projektet och dess syfte i respektive verksamhet. Det har även funnits ett starkt engagemang att nå ut till allmänheten om projektet genom olika forum och andra evenemang.

På Bosgårdens pedagogiska enhet har projektet gett oss kunskap att arbeta mer fokuserat kring diskrimineringsgrunderna. Projektet har även gett oss en djupare inblick för hur vi kan arbeta förebyggande. Utbildningarna inför varje period och de reflekterande samtalen under projektmötena efteråt har varit otroligt givande och gett oss tydliga metoder på hur vi kan använda den nya kunskapen på ett mer konkret plan i vår egen verksamhet. Vårdnadshavare har varit nyfikna och ställt frågor som i sin tur har förstärkt samarbetet mellan förskola och hem. Barnen har visat stort engagemang i undervisningar och de pedagogiska miljöerna. 

Let the c Avslutning Foto: Marie Eriksson

Summering med reflektion

I maj 2018 avslutade vi projektet på samma plats som vi startade. Under de här dagarna avslutade vi projektet med utvärderingar och reflekterande samtal. Vi var överens om att det här projektet var startskottet för ett vidare arbete med diskrimineringsgrunderna, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Mycket arbete finns ännu kvar, fram till oktober ska Metodguiden sammanställas och översättas. Metodguiden kommer att innehålla de framarbetade materialet under dessa tre år.

Projektet och dess syfte har varit extra viktigt under denna tid i Europa med rådande omständigheter som flyktingströmmar och oroligheter. Vi är övertygande om att vi sått frön hos barnen och skapat en värdegrund för mänskliga rättigheter och allas lika värde som de bär med sig in i framtiden. Vi vet att barnen kommer att förändra världen!

Hanna Pfotenhauer och Rebecca Bergdahl
Förskollärare på Bosgårdens pedagogiska enhet

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad