Miljöer som bidrar till kreativitet

Vad är viktigt att tänka på när vi skapar lärmiljöer för barnen? Här följer en kavalkad av inspirerande bilder från Högalidens förskola som arbetar för att skapa tydliga, inspirerande och genomtänkta miljöer.

Pappersark i olika former på ett ljusbord

På Högalidens förskola vill vi att barnen ska känna trygghet och glädje och få stimulans i miljöer som gör dem nyfikna, inspirerade, lockar till samtal och samspel. Vi försöker skapa miljöer som är genomtänkta och välorganiserade som talar för sig själv och signalerar ett budskap. Att alla barn känner sig lika välkomna och betydelsefulla är vårt grund tanke ur ett likvärdighetsperspektiv.

Barn skapar med trästubbar på förskolan

Genomtänkta miljöer

En pedagogisk miljö enligt mig bör skapas utifrån teorier, erfarenheter och idéer kring vad som bidrar till kreativa handlingar. På min arbetsplats utgår vi från att miljön ska vara välkomnande, tillåtande, tillgänglig, tydlig och utforskande. Vi arbetar aktivt för att skapa samsyn i arbetslaget för att få ett gemensamt förhållningssätt och genomtänkta miljöer.

När vi organiserar våra miljöer är utgångspunkten barnens intresse och nyfikenhet. Vi tänker på hur vi möblerar, ljussättning och vilka material som passar. Alla dessa detaljer samspelar, skapar sammanhang och bidrar till estetisk tilltalande rum som lockar till utforskande och dialog mellan barnen.

Projicering och ljusbord på förskolan

Skapa stämning och väcka nyfikenhet

En organiserad och fint arrangerad miljö/lärstation bidrar till att skapa en harmonisk och trygg barngrupp. Det kan till exempel handla om att sortera materialet efter färg, form och storlek på ett estetiskt tilltalande sätt. Mölndals kreativa återanvändningscenter Skatan är en stor tillgång och vi använder rest- och spillmaterial därifrån i alla våra lärmiljöer. Dessa återanvända material får barnen att tänka och blir kreativa genom att vrida och vända använda sin egna fantasi och formulera hypoteser.

Pappersrör och pappersstrimlor på förskolan

 

Vi iordningställer olika miljöer, dukar upp och överraskar ofta barnen. Det kan röra sig om ett bord uppdukat med material i ateljén eller i bygg och konstruktionsrummet. Vi projicerar på väggen eller sätter upp inspirations bilder som skapar stämning och hjälper barnen att bli ännu mera kreativa.

Skapande med lera och färger på förskolan

Samsyn i arbetslaget

I skollagen och läroplanen lyfts vikten av en stimulerande lärmiljö. För att vi ska kunna uppnå målen behövs det tydliga, inspirerande utforskande material. Miljön och materialet är viktigt men vi behöver också samsyn och gemensamt förhållningssätt kring våra lärmiljöer, arbetssätt och undervisningen vi bedriver.

För att skapa en tydlig, tillgänglig och tilltalande lärmiljö där barnen kan bli självständiga och trygga individer på sina villkor så behöver vi även involvera barnen. Vi sätter regler och ramar tillsammans med dem. För att sedan kunna se och utveckla barns läroprocesser behöver vi pedagoger vara närvarande och nyfikna för att kunna utmana deras tankar och se nästa steg.

Hur möter barnen miljön och materialet?
Vad utforskar de?
Får barnen tusen idéer när de möts i en miljö?
Vad kan vi utveckla framöver för att miljön ska bli mer utforskningsbar?

En tydlig, estetisk och tillåtande miljö

Genom att skapa tydliga lärmiljöer skapar vi respekt för rummet och ger rummet möjlighet att signalera vad som förväntas av oss i miljön. Vi försöker att lära barnen att visa omsorg om våra miljöer, att inte förstöra det andra skapat och att ordningställa igen efter sin egen lek. På så sätt skapar vi respekt och omsorg för både rummet, materialet och för varandra.

Om vi använder oss av miljön och materialet på rätt sätt så kan dessa bli ett viktigt verktyg i pedagogernas händer. Miljön och materialet på förskolan utgör ett stöd för barnen men miljön blir aldrig en ersättning för den vuxnes stöd till barnen.

Miljö på förskolan

Introducera nytt material

Hur vi vuxna introducerar materialet för barnet blir ett viktigt led i hur barnet senare kommer att använda det. När det gäller utformningen av miljön behöver det finnas en balans mellan att ha en bas som täcker de viktigaste ämnesområden som vi jobbar med och att introducera nytt material som kan ge nya infallsvinklar och omväxling. Basen hos oss består av en miljö som ger utrymme och material till lek skapande rörelselek, rollekar och så vidare.

När vi planerar och organiserar för pedagogisk miljö utgår vi ifrån att skapa olika stationer där barnen kan utforska olika typer av material. För att skapa dessa stationer funderar vi kring var och hur de ska placeras. Jag brukar tänka på planlösning, passager i rummet, hur materialet ska placeras, vad kan fånga barnens uppmärksamhet och göra dem nyfikna och hur vi kan skapa mötesplatser.

Skapande med mosaik på förskolan

När en miljö inte riktigt fungerar

De gånger vi upptäcker att vi har miljöer som inte riktigt fungerar så måste vi ta ett steg tillbaka och fundera på varför. Vi behöver ta oss tid för att kunna observera och få ett underlag att diskutera tillsammans i arbetslaget.
-Vad är det vi ser? Vad är det barnen ser? Hur är rummet utformat? Hur är möbler placerade? Vad ska vi lägga till eller ta bort?
Olika rum ger olika upplevelser och har förväntningar och signalerar till olika aktiviteter. Ibland räcker det med små förändringar för att skapa stora framsteg.

Byggrum och ljusbord på förskolan

En undervisande miljö

En undervisande miljö för oss är en miljö som ger alla barn många möjligheter och som har ett pedagogiskt syfte. Den ska vara demokratisk, välkomnande, jämställd, lustfylld, utvecklande, utmanande, utforskande och undersökande. Samtidigt ska miljön bidra till att undervisningen enkelt kan följas upp och ge ett fortsatt lärande i barngruppen. En annan viktig aspekt är att kunna skapa en undervisande miljö är tid för reflektion, planering, dokumentation och utvärdering. Vi ör i ständig rörelse och behöver hela tiden ställa oss frågor som; -Hur blir barn kompetenta i en aktivitet?

Golalai Abdali
Barnskötare Högalidens förskola
golalai.abdali@molndal.se

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad