Läslyftet, ett lyft för Bifrost förskola

På Bifrost förskola har Skolverkets läslyft gjort skillnad för både barn och pedagoger. Den ökade medvetenheten om språkutvecklande arbete har bidragit till en språkande miljö som är rik på text, bilder och litteratur där barnens tankar och intressen ligger till grund för arbetet med läslyftet.

Barn som läser på förskolan


Bifrost förskola är en litteraturprofilerad förskola som har 10 avdelningar med barn 1-5 år och drygt 30 anställda. På förskolan pratas ungefär 26 olika språk. På Bifrost påbörjade vi arbetet med läslyftet hösten 2018.

Vi ville starta upp snabbt eftersom vi tyckte att detta verkligen var något för oss som både är en litteraturprofilerad och en mångkulturell förskola med en bred syn på kommunikation och språkutveckling. Det första halvåret drevs projektet därför med endast god vilja och engagemang som insats. Vi hade inga extra projektpengar till detta utan fick baka in det i befintligt planeringstid. Vi började med modulerna:

1. Läsa och berätta
2. Flera språk i barngruppen
3. Natur teknik och språkutveckling

Projekt gav fler möjligheter

När Mölndals stad startade upp en handledarutbildning inom läslyftet fick vi möjlighet att ta del av projektpengar och därmed resurser till oss handledare för kompetensutveckling och tid till uppdraget. Detta har gett oss verktyg för samtalsstruktur, reflektion och analys samt att kollegiala erfarenheter och utmaningar har utbytts. All personal på Bifrost förskola deltar nu en gång i månaden i läslyftet och tack vare projektet har vi nu också kunnat lägga in tid för inläsning av litteratur i schemat.

Resultat för oss som pedagoger

Läslyftet bidrar till att alla får samma grund att stå på. En ökad medvetenhet om hur man arbetar språkutvecklande inom olika ämnen och att fått kopplat teori och praktik i den pågående verksamheten skapar ett engagemang och ett kunskapslyft där alla i arbetslaget strävar mot samma mål.

Vad har läslyftet betytt för barnen?

 • Barnen möts av medvetna läsande och språkliga förebilder.
 • Vi har gett barnen möjligheter till språk och läsutveckling
 • Vi arbetar med TAKK och bildstöd.
 • Barnen möts av olika sätt att kunna uttrycka sig på genom skapande, experiment och konkreta material.
 • En text- och bildrik miljö skapar samtal i vardagen.
 • Barnens tankar, arbetsteorier och intressen ligger till grund för vårt arbetet med läslyftet.
 • Bokbussen kommer till förskolan 4-5 gånger per termin där barnen är med och lånar böcker.
 • Det finns tillgång till böcker kopplat till våra olika miljöer. (Exempelvis böcker om konstruktion och teknik och kokböcker på platser kopplade till de ämnena.)
 • Vi använder Polyglutt och våra flerspråkiga pedagoger så att barnen får stöttning även på sitt modersmål och ges möjlighet att ta del av böckernas fantastiska värld.

Vi hoppas att detta ger barnen ett rikt och nyanserat språk som gör att de kan utveckla sina värderingar i samspel med omgivningen och de människor som är betydelsefulla för dem. Hur vi kommunicerar med barnen påverkar deras förståelse för sin vardag och de villkor som råder. Då stärker vi också deras medkänsla och deras acceptans för olikheter.

Bokhylla på förskolan

Introduktion av nya familjer

Vid inskolning är det viktigt för oss att skapa oss en bild av barnets språkliga resurser och detta sker i samtal med vårdnadshavare. Vi har ett interkulturellt förhållningssätt. Vårdnadshavarna har varit delaktiga i vårt arbete med flerspråkighet genom att vara med och läsa, bidra med sina erfarenheter och kunskaper om sin hemkultur.

Som exempel har vi firat alla hjärtansdag då vårdnadshavarna bjöds in att skriva kärlek på något språk dom kunde. Vårdnadshavarna är experter på just sina barn och därför är det viktigt att lyssna in deras erfarenheter. Vi har även haft barn från skolan som kommit och läst på olika språk och vi har startat upp hemlånebibliotek där barn och vårdnadshavare kan låna hem böcker på svenska eller sitt hemspråk.

flaggor med ord

Läslyftet fortskrider

Just nu handlar läslyftet om natur, teknik och språkutveckling där även vårt barnbokstema för året ”Grodan och hans vänner” vävs in på ett fantasifullt och roligt sätt. Karaktärerna i boken har vi knutit till läroplansmålen. Barnen kommer tillsammans med oss pedagoger och Grodan och hans vänner att få experimentera och upptäcka naturvetenskapliga fenomen. Även naturvetenskapliga verb kommer att utforskas. 

Eftersom vi arbetar åldersblandat 1-5 år är det viktigt att alla åldrar får sitt. Temat startades upp med en dramaföreställning. För oss på Bifrost förskola är det viktigt att barnen känner glädje och lust i sitt livslånga lärande. Detta sker genom relationsskapande där ett upplevelsebaserad lärande ligger till grund i undervisningen.

Vi försöker skapa sinnliga upplevelser exempelvis ute i vår skolskog, genom bokläsning och begreppspromenader. Eller genom att samla naturmaterial och gå sagopromenader. Det man upplever med sina sinnen det minns man.

Pia Hellström och Anette Bolinder  
Förskollärare Bifrost förskola
pia.hellstrom@molndal.se
anette.bolinder@molndal.se 

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad