Flerspråkig språkutveckling

Med flerspråkighetsbegreppet följer många missförstånd, myter och fördomar. Kunskaper på området behöver öka hos både logopeder och skolpersonal eftersom många elever vi möter är flerspråkiga.

Vi har valt att skriva ett inlägg på ämnet för att förhoppningsvis förtydliga vissa aspekter, och för att lyfta språkstörning ur ett flerspråkigt perspektiv.

Det är vanligt att flerspråkighet i skolans värld får en att tänka på en elev som nyligen kommit till Sverige och håller på att lära sig svenska. Ett flerspråkigt klassrum för inte sällan tankarna till anpassningar för elever som kämpar med svenska som andraspråk. Men så behöver det inte se ut!

Vad är flerspråkighet?

Enkelt uttryckt innebär flerspråkighet att kunna använda sig av fler än ett språk. Majoriteten av världens befolkning är flerspråkig, och har god språklig kompetens i alla sina språk.

Flerspråkig språkutveckling

En flerspråkig språkutveckling kan se ut på olika sätt.

Barn som möter två eller fler språk före tre års ålder betraktas som simultant flerspråkiga. Det är alltså inte en andraspråksutveckling som sker, utan barnet lär sig språken samtidigt och lika bra som enspråkiga barn.
Barn som däremot möter ett nytt språk efter tre års ålder ses som successivt flerspråkiga, med en andraspråksutveckling i det nya språket.

I skolan möter vi både simultant och successivt flerspråkiga elever. Ju mer vi vet om en elevs flerspråkighet, desto bättre kan vi anpassa undervisningen för eleven.

Några begrepp om flerspråkig språkutveckling

Bootstrapping
Bootstrapping innebär att språkkunskaper i ett språk underlättar inlärning av nästa språk. Alltså - kan du ett språk blir det lättare att lära sig fler! Språkliga strukturer och begreppskunskap finns redan i det första språket, vilket underlättar när man ska lära sig nästa språk.

Kodväxling
Det är vanligt att flerspråkiga personer växlar mellan sina språk, ibland mitt i en mening. Detta kallas för kodväxling och är ett tecken på språklig styrka och kompetens. Ju bättre man behärskar sina språk desto bättre kodväxling blir möjlig.

Flerspråkighet och språkstörning

Flerspråkig språkutveckling leder inte till en försenad språkutveckling på något av språken - tvärtom är det faktiskt lättare för hjärnan att arbeta i fler än ett system. Det kan självklart finnas nivåskillnader i elevens språkkunskaper i de olika språken, men det går inte att ha en språkstörning på det ena språket och inte på det andra. Det är viktigt att inte “vänta och se” om man misstänker språkliga svårigheter hos en elev, bara för att denne är flerspråkig. En språkstörning orsakas aldrig av flerspråkighet. Vid utredning av språkliga svårigheter är det viktigt att man tittar på elevens samtliga språk för att få en helhetsbild. Exempelvis har en flerspråkig elev ofta inte samma ord i sina olika ordförråd, även om det totala ordförrådet kan vara större än hos en enspråkig elev.

Myt mot fakta

Här är några myter om flerspråkighet som INTE stämmer, och forskningsbaserad FAKTA som motbevisar myterna:

Myt

1.Att tala två eller fler språk med ett barn kan “förvirra” dem, så det är bättre att bara tala ett språk.

2.Det är bättre för familjer att bara tala språket som lärs ut i skolan till deras barn, även om de inte kan tala språket bra.

3.Barn blir flerspråkiga genom att bara lyssna på människor runt
dem som talar andra språk.

Fakta

1.Alla barn kan lära sig flera språk, inklusive barn med utvecklingsförseningar och inlärningssvårigheter.

2.Familjer bör tala det språk som de är mest bekväma med att tala, så att barnen ges goda språkmodeller och kan interagera med andra som talar samma språk

3.Att lära sig språk är en aktiv process som kräver många möjligheter för barnen att träna på kommunikation tillsammans med andra. Att lyssna och att svara är båda nödvändiga för att utveckla språkkunskap.

Texten är hämtad från Myt mot fakta Flerspråkig språkutveckling; Kelly Ibanez, översatt av Simon Ottosson;

Konkreta tips för flerspråkig undervisning

Hur kan vi som jobbar i skolan använda oss av den flerspråkiga kompetens som finns bland eleverna? Här kommer några tips:

Möjlighet att söka och granska information på valfritt språk.
Uppmuntra eleverna till att söka information på valfritt språk, diskutera i språkhomogena grupper och ev skriva text på modersmålet för att sedan översätta det till svenska om det underlättar textproduktion för eleven. Tips: gör en gemensam begreppslista för ämnesområdet som eleverna kan översätta till valfritt språk.

Möjlighet att uttrycka sig och samarbeta med andra på olika språk.
Det finns många plattformar och verktyg för digitalt berättande där flera språk kan användas simultant. Eleverna kan exempelvis spela in ljudet till en presentation på ett språk och ha undertexter på ett annat språk, samt tillhörande bilder som förstärker innehållet.

Möjlighet för hela klassen att stärka sin källkritiska förmåga med elevernas olika språkkunskaper som resurs.
Detta kan tillföra mycket till undervisningen, exempelvis om det handlar om en aktuell händelse som det rapporteras om på olika sätt i olika länder.

Maja Bjuggren
Logoped
maja.bjuggren@molndal.se

Elin Lennartsson
Logoped
elin.lennartsson@molndal.se

Vera Jarnskog
Logoped
vera.jarnskog@molndal.se

 

Källor

Kelly Ibanez, översatt av Simon Ottosson
Myt mot fakta Flerspråkig språkutveckling

Eva-Kristina Salameh
Flerspråkighet i skolan: språklig utveckling och undervisning (2021)

Eva-Kristina Salameh
Språkstörning och kodväxling, SPSM.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad