Specialpedagogik för lärande

Skolförvaltningen i Mölndal genomför en satsning med alla skolor under en treårsperiod. Syftet är att pedagogerna ska bli bättre på att se och förstå alla elever och handla därefter.

gruppbild spfl foto anders eriksson

Satsningen ger förutsättningar för att skapa en likvärdighet som ger optimala möjligheter för utveckling och lärande. Vi utgår från Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Specialpedagogik för lärande med ett nära samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Unik processledarutbildning

Tillsammans med SPSM har vi skapat en unik processledarutbildning i två steg. Vi har utvecklat vår egen processledarutbildning från Läslyftet (se tidigare blogginlägg). Nu har vi också en vidareutbildning som vi kallar Steg 2, vars innehåll är bland annat aktionslärande besök och olika personligheters påverkan på kommunikation och lärande. Upplägget för utbildningstillfällena under ett år har fokuserat på tre delar, nämligen lärgruppsarbete, impulser från olika aktörer och workshops.

processledarutbildning foto anders eriksson

Lärgrupper för kollegialt lärande

I lärgruppsarbetet har vi provat olika samtalsmodeller ur vår verktygslåda som utvecklar det kollegiala lärandet. Processledarna har kunnat praktisera det som de tränat på under utbildning direkt i sin praktik på enheten. En framgångsfaktor här har varit att vi arbetat i fasta lärgrupper som samordnas av en Steg 2 processledare.

lärgrupper spfl foto anders eriksson

Impulser och workshops

Impulser behövs ibland utifrån och här har vi lyssnat in behov som framkommit både i kartläggning som gjordes i uppstarten och vid avstämningspunkter under resans gång. En av aktörerna var SPSM som föreläste om NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) och UDL
(Universal Design for Learning). Workshops har vi hunnit med fem olika, allt från intervjuteknik genom film till verktyg och förståelse för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.

filmworkshop spfl foto anders eriksson

Tillgängligt lärande med digitala verktyg

Hur har vi gjort med modulval? Under hösten bestämde huvudmannen att samtliga enheter skulle arbeta med modulen ”Tillgängligt lärande med digitala verktyg” kopplat till revideringen av styrdokumenten. Inför våren gjorde skolorna en behovsanalys lokalt och valde därefter lämplig modul. Allt material finns tillgängligt på Skolverkets webbplats Lärportalen

spfl digitala verktyg foto anders eriksson

Helheten är framgången

Framgångsfaktorn är att satsningen görs i en hel kommun och inte enbart på enskilda skolor. Möjligheten ges då under resans gång att lära av och med varandra och öka likvärdigheten. Nätverkandet uppstår och erfarenheter byts på ett naturligt sätt.

diplom spfl foto anders eriksson

Avslutningsseminarie med reflektioner

Förutom utbildningstillfällena har vi haft några lärseminarier. Inbjudna har varit processledarna, rektorerna, Elevhälsa, förvaltningsledning, facket, SPSM och Skolverket. En reflektion som lyfts av processledarna har varit rektors engagemang både under och efter kompetensutvecklingsinsatsen. Därför inbjöds föreläsaren Olle Persson, Göteborgs Universitet, för att fokusera på ledarskapets betydelse i utvecklingsarbete. Vid avslutningsseminariet fick förvaltningsledning och respektive rektor berätta om hur arbetet ska fortleva efter projektåret. Se filmade reflektioner nedan.
För att få filmen textad, så aktiverar du undertexten i spelaren på YouTube i höger nederkant.

Goda resultat utifrån Specialpedagogik för lärande

Under projektåret fick Toltorpsskolan besök av Skolinspektionen för att visa hur man arbetar utifrån både beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 30 slumpvis utvalda skolor i Sverige fick denna granskning. Toltorpsskolan var en av de fem som uppfyllde kraven. Rektor Birgitta Hellquist hävdar att det goda resultatet beror på Mölndals och enhetens systematiska arbete i satsningen Specialpedagogik för lärande. Se filmen med Birgitta nedan.
För att få filmen textad, så aktiverar du undertexten i spelaren på YouTube i höger nederkant.

 

Katarina Krokström
Utbildare och projektsamordnare Skolförvaltningen

Christer Ferm
Utbildare och projektledare Skolförvaltningen

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad