Studiehandledning är en brygga

Läs om studiehandledning som en brygga mellan vardagsspråk och skolspråk.

För några år sedan, hade jag en diskussion med en förälder som tyckte det var onödigt att deras barn hade studiehandledning när deras barn var så bra på svenska.

Föräldrarnas roll

Ofta tror föräldrarna att deras barn behärskar fler ord än de gör. Jag berättade att man behöver förstå skillnaden mellan vardagsspråket och skolspråket. Jag förklarade för dem att varje enskilt skolämne har sitt språk och sina särskilda texter. Det finns olika begrepp som flerspråkiga elever har svårt att förstå t ex ord som kan ha en annan betydelse i ett ämne än det har i det vardagliga livet. Där kan studiehandledningen på modersmålet bidra till att flerspråkiga elever bättre förstår ämnet och språket.

Eftersom frågan från föräldrarna ofta kommer om studiehandledningen behöver skolan bli tydligare med att förklara för föräldrarna varför det är viktigt eftersom de påverkar sina barn genom sina attityder! Om föräldrar är negativa till studiehandledning får barnen betala priset.

Vårdnadshavare i flerspråkiga familjer har ibland inte tillräcklig kännedom om de krav som skolan ställer när det gäller utveckling av elevernas skolspråk och om studiehandledningens betydelse. Skolan arbetar utifrån läroplanen där det tydligt beskrivs att elever med annat modersmål än svenska har rätt till studiehandledning för att utvecklas och nå kunskapsmålen i ämnena.

Vardagsspråk och skolspråk

Det säger sig självt att det är en krävande uppgift för ett barn att lära sig förstå och tala ett språk samtidigt som det lär sig läsa och skriva på det. I flera undersökningar visar det sig att ett barn som har ett utvecklat vardagsspråk i sitt hem och sin närmiljö kommer till skolan med ett ordförråd på ungefär 8000 ord, det kallas basen. Men frågan som dyker upp är hur det ser ut för flerspråkiga barn? Har de haft samma möjlighet att utveckla basen i modersmålet före skolåldern? Om svaret är nej innebär det att de inte har en tillräcklig grund i för att bygga skolspråket och då kan försenas i sin tanke och kunskapsutveckling. Det som bekymrar är att alltför många flerspråkiga barn inleder sin skolgång utan att ha ett skolspråk på sitt modersmål. Elever som börjar skolan och har annat modersmål än svenska har haft olika förutsättningar för att bygga upp sin bas. Vissa har fått en svenskspråkig bas i förskolan, andra har hela sin språkliga bas i modersmålet. Det är viktigt att eleverna som har annat modersmål språk än svenska får arbeta med att utveckla bas och utbyggnad i skolspråket samtidigt.

Fungerande studiehandledning

Fungerande studiehandledning på modersmålet kan stödja flerspråkiga elever kunskap utveckling i olika ämnen och hjälpa eleverna att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Vardagsspråket utvecklas genom muntliga och spontana samtal i de vardagliga sammanhang som eleven ingår, men skolspråk eller ämnesspråk utvecklas i skolan. Här kan studiehandledning spela en väldigt stor roll för flerspråkiga elever så att de kan utveckla språkets bas och utbyggnad.

Det är viktigt att studiehandledare är ämneskunniga och känner till vilka förkunskaper som krävs för att eleven ska förstå ett visst ämne eller veta vilka mål eleven ska utvecklas mot.

För att studiehandledning ska bli effektiv måste den organiseras på ett bra sätt. Det är som jag skrivit ovan viktigt att skolan motiverar flerspråkiga elever och deras vårdnadshavare till studiehandledningen genom att tydligare förklara syftet med studiehandledning och vikten av att utveckla skolspråket.

Bloggat av:
Kawa Karem
Studiehandledare i Mölndal

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad