Konsten att designa en lektion

Hur gör man för att skapa den där lektionen som går hem hos alla i klassrummet? Ibland märker man att man landar helt rätt men man vet inte varför. Andra gånger landar man, trots minutiös planering, långt ifrån där man hade för avsikt att landa. Kanske kan kunskap om lektionsdesign och differentierad undervisning hjälpa en på vägen?

Helena Wallberg

Tänk dig att planera en lektion där du har några lågstadieelever tillsammans med en handfull mellanstadieelever och ytterligare en handfull högstadieelever. Vissa av dessa elever är helt nyanlända och kan både läsa, skriva och tala på sitt modersmål på en mycket hög nivå; andra kan tala men kanske inte läsa eller skriva och ytterligare några är födda i Sverige och har svenskan som sitt starkaste språk. Eleverna har samlats i klassrummet för modersmålsundervisning. Deras modersmål kan dock också skilja sig åt och kanske inte bara används i olika länder utan i olika världsdelar. Detta är den utmaning som modersmålslärare ofta ställs inför när de planerar en modersmålslektion. Men dilemmat, att landa rätt med sin planering och lyckas skapa en hållbar lektion tror jag att alla lärare kan känna igen sig i - oavsett åldersspann på eleverna och oavsett ämne. Hur kan man då ta sig an denna utmaning? Ett sätt är att differentiera undervisningen i klassrummet. Och just differentierad undervisning har modersmålslärarna i Mölndal och sju andra kommuner lärt sig mer om genom en heldagsföreläsning med Helena Wallberg.

Helena Wallberg är gymnasielärare, specialpedagog, författare och föreläsare. Den digitala föreläsning Helena höll för cirka 200 modersmålslärare utgick från hennes bok “Lektionsdesign”. Helena berättade att man genom differentierad undervisning planerar för att ge eleverna olika möjligheter och aktiviteter för att både lära sig och visa sina kunskaper. Man möter upp elevers individuella behov men differentiering görs för alla. Att differentiera undervisningen handlar dock inte om att förbereda tjugo olika planeringar för att möta alla elevers olika behov och nivåer. Det handlar om att på ett medvetet sätt designa sin lektion utifrån parametrar som tempo, nivå, omfång, metod och intresse. Helena förklarade att differentiering är som att använda en fickkniv. Med en fickkniv har man olika lösningar till samma uppgift!

Utöver en fickkniv kan en ledstång vara behjälplig i designprocessen. För Helenas del innebär ledstången att dela in lektionen i olika faser. Det blir som ett sätt att strukturera lektionen och för att välja lämpliga aktiviteter. Helena talade om en lektions åtta olika faser:

 1. Sätt igång lektionen med ritualer och rutiner
 2. Skapa nyfikenhet och engagemang
 3. Klargör förväntningar
 4. Aktivera och träna
 5. Bearbeta och reflektera
 6. Ta reda på vad eleverna kan
 7. Avsluta lektionen
 8. Bedöm undervisningen formativt

Under sin föreläsning gick Helena igenom mängder av olika exempel på hur man kan tänka och agera inom de olika faserna. De deltagande lärarna fick också i uppgift att rent praktiskt prova på designprocessen. Målet var nämligen att alla skulle kunna gå från dagen med metoder och kunskaper för lektionsdesign och med minst ett verktyg redo att använda i undervisningen. Utvärderingen visade på ett mycket positivt resultat; 95 % svarade att de ska använda sig av lektionsdesign i sin undervisning! Språkcentrum Mölndal har, liksom andra deltagande kommuner, fortsatt arbetet med Lektionsdesign på olika vis. Kunskaperna om differentierad undervisning har ökat och konsten att designa en hållbar lektion förfinats!

Elin Eineborg
Verksamhetsutvecklare Språkcentrum Mölndal
elin.eineborg@molndal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad