Åtgärder till företagare med anledning av coronapandemin

Till följd av coronavirusets effekter och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Mölndals stad. Regering och riksdag har beslutat om ett antal åtgärder för att mildra krisen, men vi behöver i kommunerna genomföra egna insatser. Mölndals stad har under pandemin vidtagit ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Uteserveringar och butiker

Mölndals stad avser att öppna upp för uteserveringar och tillåta varuuppställning utanför butiker och påminner om vikten av att avstånd emellan människor hålls även på uteserveringar. Vi samarbetar med polisen för att tillståndsansökan ska behandlas skyndsamt.

 • Mölndals stad avser att låta uteserveringar vara öppna, polistillstånd ska sökas.
 • Verksamheter kan söka tillstånd att sälja sina varor på utsidan av sina butiker.

Ansökan om att få använda offentlig plats

Inga upplåtelseavgifter fram till augusti 2022

Mölndals stad tar helt bort upplåtelseavgifterna för uteserveringar, varuexponering utanför den egna affärslokalen, gatupratare och blommor/dekoration utanför butiksfasader fram till 31 augusti 2022.

 • Staden kommer inte att ta ut någon upplåtelseavgift för uteservering fram till 31 augusti 2022. (Polisens tillståndsavgift är fortfarande obligatorisk).
 • Staden kommer inte att ta ut någon upplåtelseavgift för varuexponering utanför affärslokalen. Gäller även för gatupratare och blommor/dekoration utanför butiksfasader fram till 31 augusti 2022. (Polisens tillståndsavgift är fortfarande obligatorisk.)

Har avgift redan inbetalats för ovan period krediteras inbetalningen.

Ansökan om att få använda offentlig plats

Nolltaxa för serveringsställen 2022

Mölndals stads kommunfullmäktige har beslutat att taxan för alkoholserveringstillsyn sätts till 0 (noll) kronor, för 2022. Eventuellt redan debiterade tillsynsavgifter för 2022 återbetalas.

Kontakt: Alkoholserveringstillsyn och serveringstillstånd i Mölndals stad hanteras av Tillståndsenheten Göteborg.

Prioritering av ärenden

Mölndals stad avser att prioritera tillsynsärenden.

 • Staden prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden inom livsmedelskontroll och miljötillsyn.

Kontakt

Miljöförvaltningen
miljo@molndal.se

Avtal för tillfällig upplåtelse av kommunal tomtmark

Mölndals stad avser att vid behov och efterfrågan ge tillfällig upplåtelse av kommunal tomtmark för exempelvis lagring av gods.

 • Staden ger tillstånd för upplåtelse av kommunal tomtmark.

Kontakt

Anne Huhtanen
Markstrateg
Stadsbyggnadsförvaltningen
anne.huhtanen@molndal.se

Omställning av arbetskraft

Mölndals stad möjliggör en dialog mellan företag och stad.

 • Staden förmedlar och underlättar kontakter, vid behov, för omställning av arbetskraft mellan företag, och mellan företag och stad.

Kontakt

Näringslivsenheten
Stadsledningsförvaltningen
naringsliv@molndal.se

Vi bokar om, inte av

Mölndals stad avser att vid uppskjutna evenemang/möten hantera varje enskilt fall med en generös inställning.

 • Staden har en generös hållning till leverantören vid inställda eller framflyttade evenemang/möten.

Kontakt

Carina Grunditz
Chefssekreterare,
Stadsledningsförvaltningen
carina.grunditz@molndal.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturfritid@molndal.se

Löpande samlad information

Tydlig information finns på Mölndals stads webbplats där du som företagare lätt kan hitta vad olika myndigheter och organisationer skriver.

 • Staden säkerställer en tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Regeringens krisstöd till företag

Till följd av skärpta smittskyddsåtgärder kommer regeringen att återinföra krisstöd till företag. Stöden införs retroaktivt från den 1 december 2021 och gäller till och med februari 2022.

Stöden som återinförs:

 • Omställningsstödet kan användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent.
 • Omsättningsstödet kan användas av enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare, som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent.
 • Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt.

En fortsatt hög servicenivå

Stadens ordinarie myndighetsbeslutande verksamhet med stor betydelse för det lokala näringslivet fortsätter som vanligt och med hög beredskap för att ge stöd i alla de frågeställningar som näringslivet har med anledning av situationen.

- Efter att denna kris har blåst över vill vi ha kvar vårt näringsliv i Mölndal och därför är det oerhört viktigt med en bra samverkan mellan staden och företagen, säger kommunstyrelsens ordförande Kristian Vramsten (M), kommunstyrelsens vice ordförande Stefan Gustafsson (S) och näringslivschef Carina Kloek-Malmsten.

Kontakt

Om ni har önskemål till insatser som ni ser kan underlätta ert företagande så hör gärna av er. Vi är måna om den viktiga dialog vi har med våra företagare. Det är tillsammans som vi ser till att Mölndal inte stannar. Följ Mölndals stads näringslivsenhet på Linkedin

Håll dig uppdaterad

 • Arbetsmiljöverket hanterar frågor kring arbetsmiljöarbete och hur du som arbetsgivare kan agera under rådande omständigheter.
 • Business Region Göteborg erbjuder rådgivning och stöd för dig som företagare, som är uppdaterade på nationella stödpaketet och andra möjligheter.
 • Fastighetsägarna erbjuder tips, råd och information för dig som är fastighetsägare.
 • Folkhälsomyndigheten publicerar löpande information och rekommendationer om det rådande läget.
 • Försäkringskassan publicerar information gällande regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, samt ersättning för vård av barn. 
 • Regeringen publicerar information gällande stöd och krispaket till företagare.
 • Skatteverket erbjuder företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset att söka anstånd med betalningen.
 • Svenskt näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Här hittar du allmän information kring deras åtgärder och annat stöd till dig som företagare
 • Tillväxtverket erbjuder information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar orsakade av coronaviruset.
 • Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.

Kontakt

Näringslivsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
naringsliv@molndal.se

Carina Kloek-Malmsten
Näringslivschef
Näringslivsenheten
031-315 13 11
carina.kloek-malmsten@molndal.se

Mattias Jighede
Näringslivsutvecklare
Näringslivsenheten
mattias.jighede@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad