Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Chef i Mölndals stad

Mölndal stads vision är att vara den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet vill vi förstärka Västsverige.

Ett kompetent chefs- och ledarskap är en förutsättning för att Mölndals stad ska kunna uppnå sina mål och vision. Det innebär att vi behöver satsa på våra chefer för att de ska kunna ge sina medarbetare de bästa förutsättningarna att utföra sitt uppdrag.

Mölndals stads ledarplattform för chefer

Sedan några år tillbaka arbetar staden fokuserat för att utveckla befintliga och attrahera framtida chefer. Här nedan kan du läsa mer om stadens ledarplattform som sammanfattar vad vi kan erbjuda dig som chef, för att du ska kunna utvecklas och känna dig trygg i din roll. Ambitionen är att de olika delarna i ledarplattformen ska leda till såväl personlig som professionell utveckling.

Kompetenskriterier för chefer

Som chef ska du veta vad du har att förhålla dig till i ditt uppdrag. I syfte att tydliggöra förväntningar på chefer har staden antagit elva kompetenskriterier för chefer som tillsammans beskriver det chefs- och ledarskap vi vill främja.

Du kommer i kontakt med dem redan när du söker en chefstjänst hos oss. Läs mer om vilka kriterierna är i Ledarplattform för Mölndals stadPDF.

Chefsintroduktion

För nyanställda chefer tillhandahålls en introduktion till stadens organisation och rollen som chef. Introduktionen omfattar fyra tillfällen där du får träffa stadens ledning som utgörs av både politiker och tjänstemän.

Grundläggande chefsutbildningar

De grundläggande chefsutbildningarna tar upp det som samtliga stadens chefer förväntas kunna. Utbildningarna är avsedda att tydliggöra chefsuppdraget och att utgöra ett stöd för dig som chef.

Chefsutveckling genom 360-feedback

Det är viktigt att man som chef får tillfälle att reflektera över sitt ledarskap, men det kan vara svårt att hinna med det i det dagliga arbetet. Alla kollegor runt en chef har en uppfattning om hur personen genomför sitt uppdrag. Dessa uppfattningar har chefen att förhålla sig till, oavsett om de är riktiga eller ej.

En 360°-feedback innebär att chefens medarbetare, kollegor och chefer genom enkätsvar ger chefen återkoppling på hens chefs- och ledarskap. Enkätfrågorna är direkt kopplade till stadens kompetenskriterier för chefer. Feedbacken är alltså tänkt utgöra en hjälp för chefen att tyda hur denne uppfattas av andra på arbetsplatsen.

På det sättet får man också ett värdefullt underlag i sin planering av den personliga kompetensutvecklingen.

Internt chefsnätverk

Alla stadens chefer ingår i en mindre nätverksgrupp om cirka 20 chefer som träffas ett par tillfällen per termin. Grupperna är mixade med chefer från olika förvaltningar och leds av en förvaltningschef. Alla grupper ses samma dag och tid och agendan för mötena är gemensam.

Två gånger om året träffas stadens drygt 200 chefer även i storgrupp under en s.k. chefsdag.

Utöver ledarplattformen

Mentorprogram, förberedande chefsprogram och andra förvaltningsspecifika satsningar på chefer.

Ledarplattformen sammanfattar stadens centralt samlade insatser för chefsutveckling, men utöver den bedrivs en mängd förvaltningsspecifika projekt! Ta kontakt med respektive förvaltning om du vill veta mer.

Lönekriterier för chefer

Lön är inte allt men det är viktigt. I stadens lönepolitiska riktlinjer finns särskilda lönekriterier för chefer. Chefsrollen skiljer sig från medarbetarrollen och syftet med särskilda lönekriterier är att det verktyg som används ska vara mer anpassat för prestationsbedömning av en chef.

Kontakt

HR-avdelningen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
hr-avdelningen@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-04-20 15.06