Chef i Mölndals stad

Ett kompetent chefs- och ledarskap är en förutsättning för att Mölndals stad ska kunna uppnå sina mål och vision. Det innebär att vi satsar på våra chefer för att de ska kunna ge sina medarbetare de bästa förutsättningarna att utföra sitt uppdrag.

Väx i din chefsroll

Sedan några år tillbaka arbetar staden fokuserat för att utveckla befintliga och attrahera framtida chefer. Här nedan kan du läsa mer om stadens ledarplattform som sammanfattar vad vi kan erbjuda dig som chef, för att du ska kunna utvecklas och känna dig trygg i din roll. Ambitionen är att de olika delarna i ledarplattformen ska leda till såväl personlig som professionell utveckling.

Dessutom har vi mentorprogram, förberedande chefsprogram och andra förvaltningsspecifika satsningar på chefer.

Kompetenskriterier för chefer

Som chef ska du veta vad du har att förhålla dig till i ditt uppdrag. I syfte att tydliggöra förväntningar på chefer har staden antagit kompetenskriterier för chefer som tillsammans beskriver det chefs- och ledarskap vi vill främja.

Du kommer i kontakt med dem redan när du söker en chefstjänst hos oss. Läs mer om vilka kriterierna är i Ledarplattform för Mölndals stad Pdf, 1.3 MB..

Chefsintroduktion

För nyanställda chefer tillhandahålls en introduktion till stadens organisation och rollen som chef. Introduktionen omfattar fyra tillfällen där du får träffa stadens ledning som utgörs av både politiker och tjänstemän.

Grundläggande chefsutbildningar

De grundläggande chefsutbildningarna tar upp det som samtliga stadens chefer förväntas kunna. Utbildningarna är avsedda att tydliggöra chefsuppdraget och att utgöra ett stöd för dig som chef.

Chefsutveckling genom 360-feedback

Det är viktigt att man som chef får tillfälle att reflektera över sitt ledarskap, men det kan vara svårt att hinna med det i det dagliga arbetet. En 360°-feedback innebär att chefens medarbetare, kollegor och chefer genom enkätsvar ger chefen återkoppling på hens chefs- och ledarskap. Undersökningen är direkt kopplad till stadens kompetenskriterier för chefer.

På det sättet får man också ett värdefullt underlag i sin planering av den personliga kompetensutvecklingen.

Internt chefsnätverk

Alla stadens chefer ingår i en mindre nätverksgrupp om cirka 20 chefer som träffas ett par tillfällen per termin. Grupperna är mixade med chefer från olika förvaltningar och leds av en förvaltningschef. Alla grupper ses samma dag och tid och agendan för mötena är gemensam.

Två gånger om året träffas alla, cirka 240, chefer även i storgrupp under en chefsdag.

Kontakt

HR-avdelningen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
hr-avdelningen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad