Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Avfall

Företag eller verksamheter tecknar abonnemang för hushållsavfall genom att kontakta teknisk kundservice. Det finns olika tjänster för avfallshantering och flera olika typer av kärl. Kundservice hjälper dig även med att anmäla ägarbyte och skaffa ÅVC-kort för ditt företag för besök på återvinningscentralerna.

Det kan uppstå mycket avfall i ett företag eller en verksamhet, vare sig det är privat eller offentligt. Genom att du sorterar din verksamhets avfall kan det mesta återanvändas eller återvinnas.

Verksamheter måste teckna abonnemang hos kommunen för hantering av hushållsavfall, till exempel avfall från toaletter eller personalmatsalar. Annat produktionsmaterial kan kommunen eller annan aktör anlitas för. 

Vi tar inte emot schaktmassor

Under 2019 avslutades återställningen av Kikås deponi. Vi har tidigare tagit emot schaktmassor som vi använde för att sluttäcka deponin, men nu tar vi inte emot det längre. Du kan kontakta Ragn-Sells.

Matavfall och matavfallskvarn

Du som är företagare eller samordnare för storkök i Mölndal kan hantera ditt matavfall på två sätt: genom att lämna matavfall eller köpa en avfallskvarn.

Lämna matavfall

Du lägger ditt matavfall i komposterbara påsar. Dessa lägger du i kärl som töms av kommunen varje vecka. Till matavfall räknas enbart material som går att kompostera. Har du råvaror som är inplastade, till exempel broccoli, tar du alltså ur grönsaken från plasten och källsorterar dem var för sig.

Matavfallskvarn

Alla matavfallskvarnar på marknaden fungerar enligt samma princip: du lägger ditt matavfall i kvarnen, stänger locket och trycker på en knapp. Matavfallet mals och transporteras till en tank. Matavfallet är inneslutet i tanken och luktar därför inte. När tanken är full töms den med en slambil.  

Tekniska förvaltningen tömmer tanken, men du köper själv in kvarnen. Det är en kostsam investering, men du får igen pengarna eftersom renhållningsabonnemanget blir billigare. Matavfallet går till GRYAB för rötning och ditt matavfall blir därigenom bränsle till bilar.

Mölndals stad förbjuder att matavfallskvarnar kopplas till avloppsnätet. Du kan läsa mer om detta i våra allmänna bestämmelserPDF.

Kompost

När du och ditt företag komposterar bidrar ni till att minska antalet transporter. Komposter ska anmälas till miljöförvaltningen.

Farligt avfall och transporter

Verksamheter lämnar sitt farliga avfall till godkända företag för mottagning av farligt avfall.

För att få köra avfall som har uppkommit i din egen verksamhet krävs antingen att du söker tillstånd eller att du anmäler transporterna till Länsstyrelsen. Du får inte själv transportera farligt avfall utan tillstånd eller utan att ha anmält. Om du inte kör avfallet själv utan anlitar en entreprenör är du skyldig att kontrollera att den som utför transporterna har giltiga tillstånd. På Länsstyrelsen kan du se vilka företag som har giltiga tillstånd.

Vitvaror och småelektronik

Företag kan lämna som max 4 vitvaror per besök på våra återvinningscentraler i Kikås och Lindome. För småelektronik gäller max 25 enheter per besök. 

Mindre mängder avfall (personbil och eventuellt släp)

När du levererar avfall med personbil och eventuellt släp, ska du lämna avfallet på återvinningscentralen. Vid varje besök får du lämna max 3 kubikmeter avfall. Du behöver då ett återvinningskort, åvc-kort, för företagare som du beställer genom att fylla i ett formulär. Du måste dra kortet för att få tillträde till återvinningscentralen. Varje leverans kostar 200 kronor plus moms.

Större mängder (tung lastbil och eventuellt släp)

Verksamheter som levererar avfall med tungt fordon (tyngre än 3,5 ton) och eventuellt släp är välkomna till Kikås avfallsanläggning. Första gången du levererar avfall till Kikås behöver du ett vågkort. Kortet får du på plats av personalen när du fyllt i ansökan om vågkort. Vågkortet är en värdehandling som det företag som löst ut det har fullt ansvar för. Du kan skriva ut ansökningsblanketten för vågkortPDF och ta med dig.

Behov av schaktmassor

Mölndals stad arbetar med sluttäckningen av deponin som beräknas vara täckt 2018. Fram till dess tar Kikås anläggningen gärna emot konstruktionsmaterial. Om du vill anmäla intresse att leverera schaktmassor, kontakta teknisk kundservice. Vi tar även emot lera, asfalt, sten, tegel, betong, grus och liknande.

Läs mer om karakterisering av schaktmassorPDF.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Kikås avfallsanläggning (vågen)
Kikåsleden 5
031-315 15 27
kikas@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-31 11.16