Bassängbad

Du som driver ett bassängbad behöver sköta om och kontrollera din anläggning. Bygg- och miljöförvaltningen har tillsyn och nya bassängbad måste alltid anmälas till oss.

Med bassängbad menar vi en anordning som fylls med vatten och som människor får vistas i till exempel bassänger, bubbelpooler, jacuzzi, dammar, tankar och badtunnor.

Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många är en anmälningspliktig verksamhet och det är bygg- och miljöförvaltningen som har tillsynsansvaret över bassängbaden.

Anmälan

Anmälan ska alltid göras för bassängbad som vänder sig till allmänheten eller som används av många, till exempel bostadsrättsföreningar eller arbetsplatser. Bad där vattnet tappas ur efter varje kund behöver inte anmälas. Du behöver göra en anmälan till oss på miljöförvaltningen senast sex veckor innan badanläggningen ska tas i bruk.

Tillsammans med anmälan ska du skicka in följande:

 • planritning över anläggningen. Ritningen bör göras i lämplig skala, t.ex. 1:50 eller 1:100.
 • beskrivning av omklädnings-, dusch-, och städutrymmen samt toaletter.
 • ventilationsprotokoll med luftflödena angivna.
 • information om: bassängvolym, beskrivning av reningsmetod för badvatten, till exempel filtertyp, flöde genom filter (m3/h), omsättningstid (ggr/dygn), spädvattenmängd (l/badande), övrig teknik t.ex. flockning, UV-ljus.
 • skriftliga rutiner med tydlig ansvarsfördelning för drift och provtagning, städning/rengöring, kemikaliehantering samt hantering av farligt avfall.

Miljösanktionsavgift

Utebliven anmälan för bassängbad resulterar i en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Bra rutiner minskar hälsoriskerna

För att minska hälsoriskerna måste du ha koll på hur stort antal badande reningsanläggningen och bassängen klarar av och du ska ha bra rutiner för kontroll av vattenkvaliteten, driftrutiner för reningsanläggning, hygien, städning och kemikaliehantering. Det är viktigt att bakteriekoncentrationen i vattnet alltid är låg eftersom det minskar risken för förekomst av sjukdomsframkallande mikroorganismer. För att kontrollera vattenkvaliteten behöver man provta vattnet varje månad för bland annat bakterier. Resultaten av dessa ska rapporteras till miljöförvaltningen. Du måste ha en fungerande egenkontroll som är dokumenterad.

Exempel på rutiner som behöver ingå i egenkontrollen är:

 • rutiner för provtagning av badvattnet
 • rutiner för hur brister i vattenkvaliteten ska åtgärdas.
 • rutiner för kontroll av reningsanläggning,
 • rutiner för rengöring av bassänger, reningsanläggning samt städning av kringliggande utrymmen.
 • en dokumenterad journalföring för kontroll på vattenkvalitet och reningsanläggning
 • en aktuell kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad över riskklassificerade kemiska produkter.

Förutom rengöringen och driften av bassängen är det viktigt att ha koll på badbelastning och att informera de badande om vikten av hygien för att ha god vattenkvalitet.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, förändras eller utökas, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten behöver du meddela detta till bygg- och miljöförvaltningen så fort som möjligt.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad