Buller

Genom ett aktivt och förebyggande arbete minskar du risken för att närboende störs av buller från din verksamhet.

Buller utomhus

Bygg- och miljöförvaltningen utgår från Naturvårdsverkets vägledningar när vi gör bedömningar om hur mycket buller din verksamhet får orsaka. Naturvårdsverkets vägledningar omfattar buller utomhus från bland annat byggplatser, industrier, skjutbanor, vägar och järnvägar.

Buller inomhus

Närboende kan också störas av buller från din verksamhet inne i sin bostad. Vid den typen av störningar tillämpar vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus för att bedöma risk för olägenhet.

Riktvärdena gäller med fönster och dörrar stängda och anges både för ekvivalent  och maximalt buller. För ekvivalent buller ligger riktvärdet på 30 dBA och för maximalt buller på 45 dBA.

Vad händer om någon klagar på min verksamhet?

Du som har en verksamhet är ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Om någon störs av buller från din verksamhet kan du bli skyldig att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar. Du kan också behöva genomföra åtgärder om det finns risk för störningar.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad