Cisterner

Cisterner för lagring av brandfarlig vätska, exempelvis diesel, bensin, HVO (biodiesel) eller spilloljor, måste hanteras och skötas på rätt sätt. Läckage är ibland svåra att upptäcka och kan kräva kostsamma saneringsåtgärder.

Tänk på att anmäla din cistern

Cisterner för lagring av brandfarlig vätska omfattas av kraven i miljöbalken. Senast 4 veckor innan du installerar en cistern som innehåller brandfarlig vätska ska du anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen. Anmälan krävs om:

  • Cisternen är ovan eller under mark och rymmer mer än 1 m³ brandfarlig vätska.
  • Cisternen är inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska.

För anmälan om installation av cistern betalar du en avgift som motsvarar en och en halv timmas handläggning.

Om du ska sluta använda din cistern ska du också anmäla det, men den anmälan är oftast kostnadsfri. Om vi behöver handlägga ett ärende baserat på den lämnade informationen, exempelvis vid förekomst av markföroreningar, tas en timavgift ut för nedlagd handläggningstid.

När du slutar använda din cistern måste den tömmas och göras ren. Om du inte tar bort cisternen måste du dessutom se till att den inte av misstag kan återfyllas med olja genom att till exempel fylla den med sand.

Skyddsåtgärder

Om du äger en cistern är du ansvarig för att se till att den förvaras på rätt sätt . Du är även skyldig att kontrollera att hantering och lagring av olja sker på rätt sätt.

För att minska risken för att eventuella läckage når mark och vatten ska du förvara cisternen i en invallning som rymmer tankens volym. Om det finns flera cisterner i samma invallning ska den rymma största tankens volym samt 10% av de övriga cisternernas volym.

En cistern ska dessutom ha väderskydd, och om det finns risk för påkörning måste du även se till att det finns påkörningsskydd.

Kontroll av cistern

Det är svårt att se i vilken kondition en cistern är. Skador kan börja inifrån och mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong.

Alla cisterner som har en volym på över 1 m³ ska därför kontrolleras regelbundet. Under kontrollen kan besiktningsmannen upptäcka eventuella rostangrepp, otäta ledningar eller andra skador. Skador måste åtgärdas eftersom det annars finns risk för oljeläckage. Bor du inom vattenskyddsområde och har en cistern som rymmer mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja ska den också kontrolleras regelbundet av godkänd kontrollant. Var 6:e år om cisternen saknar korrosionsskydd (S-cistern), annars var 12:e år (K-cistern).

Det är du som äger cisterner som är skyldig att se till att kontrollen och eventuella åtgärder genomförs. Kom ihåg att besiktning av din cistern måste utföras av företag som är ackrediterade av kontrollorganet SWEDAC.

Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller som utförs enligt MSB:s föreskrifter, ska skickas in till Miljöförvaltningen.

Vad gör jag om det läcker olja?

Vid oljeläckage är du som ägare ansvarig att anmäla läckaget till bygg- och miljöförvaltningen så snart du upptäcker det. Är det ett allvarligt läckage, med risk för spridning, måste du även kontakta Räddningstjänsten. Du är också ansvarig att sanera läckaget med hjälp av en saneringsfirma.


Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad