Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Cisterner

Cisterner för lagring av olja måste hanteras och skötas på rätt sätt. Oljeläckage är ibland svåra att upptäcka och kan kräva kostsamma saneringsåtgärder.

Tänk på att anmäla din cistern

Cisterner för lagring av olja omfattas av miljöbalken. Innan du installerar en cistern som innehåller dieselolja, eldningsolja eller spillolja ska du anmäla det till miljöförvaltningen om:

  • Cisternen är ovan eller under mark och rymmer mer än 1 m³ brandfarliga vätskor eller spillolja.
  • Cisternen är inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

För anmälan om installation av cistern betalar du 904 kr.

Om du ska sluta använda din cistern ska du också anmäla det, men den anmälan är kostnadsfri. Cisternen ska då tömmas och göras ren. Om du inte tar bort cisternen måste du dessutom se till att den inte av misstag kan återfyllas med olja genom att till exempel fylla den med sand.

Skyddsåtgärder

Om du äger en cistern är du ansvarig för att se till att den förvaras på rätt sätt . Du är även skyldig att kontrollera att hantering och lagring av olja sker på rätt sätt.

För att minska risken för att eventuella läckage når mark och vatten ska du förvara cisternen i en invallning som rymmer tankens volym. Om det finns flera cisterner i samma invallning ska den rymma största tankens volym samt 10% av de övriga cisternernas volym.

En cistern ska dessutom ha väderskydd, och om det finns risk för påkörning måste du även se till att det finns påkörningsskydd.

Du kan läsa mer om lagring av brandfarliga vätskor hos Naturvårdsverket.

Kontroll av cistern

Det är svårt att se i vilken kondition en cistern är. Skador kan börja inifrån och mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong.

Alla cisterner som har en volym på över 1 m³ ska därför kontrolleras regelbundet. Under kontrollen kan besiktningsmannen upptäcka eventuella rostangrepp, otäta ledningar eller andra skador. Skador måste åtgärdas eftersom det annars finns risk för oljeläckage. Bor du inom vattenskyddsområde och har en cistern som rymmer mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja ska den också kontrolleras regelbundet av godkänd kontrollant. Var 6:e år om cisternen saknar korrosionsskydd (S-cistern), annars var 12:e år (K-cistern).

Det är du som äger cisterner som är skyldig att se till att kontrollen och eventuella åtgärder genomförs. Kom ihåg att besiktning av din cistern måste utföras av företag som är ackrediterade av kontrollorganet SWEDAC.

Vad gör jag om det läcker olja?

Vid oljeläckage är du som ägare ansvarig att anmäla läckaget till miljöförvaltningen så snart du upptäcker det. Är det ett allvarligt läckage, med risk för spridning, måste du även kontakta Räddningstjänsten. Du är också ansvarig att sanera läckaget med hjälp av en saneringsfirma.

Länkar

Lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner (Information från Naturvårdsverket)

Kontakt

Carin Johansson
Miljöinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 76
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-13 08.21