Gödsel

Gödsel innehåller näringsämnen som kan bidra till påverkan på dricksvattentäkter och övergödning av sjöar, vattendrag och kuster. Du som hanterar gödsel är ansvarig för att det tas om hand så att det återförs till kretsloppet utan onödiga läckage till ytvatten eller grundvatten.

Mölndals stad tillhör de nitratkänsliga områdena som sträcker sig längs kusterna i Västra Götalands län. Vi måste därför ta extra hänsyn vid hantering av gödsel.

Gödselhantering

Stallgödsel är ett utmärkt gödselmedel förutsatt att det hamnar på rätt ställe - i grödan. Felaktigt hanterad gödsel kan leda till igenväxta sjöar och otjänliga vattentäkter. Att slarva med lagring och spridning av gödsel kan leda till miljösanktionsavgift.

Regler och riktlinjer för lagring av stallgödsel.

Mölndals kommun ligger inom så kallat ”nitratkänsligt område”. Då gäller för dig som djurägare följande lagringstider för gödsel:

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får och getter

Annan djurhållning

fler än 100

8 mån

10 mån

fler än 10 upp till 100

8 mån

10 mån

fler än 2 upp till 10

6 mån

6 mån

Kom ihåg att lagringsutrymmet för gödsel alltid förvaras på ett tätt underlag och ska vara utformat så att det inte orsakar avrinning eller läckage till omgivningen.

Gödselspridning i känsliga områden

I känsliga områden får spridning av gödsel inte ske 1 november-28 februari. Under tiden 1 augusti-31 oktober får flyt- och fjäderfägödsel samt urin endast spridas i växande gröda eller före höstsådd.

För fastgödsel (ej fjäderfä) gäller tiden 1 augusti – 30 september. Då får det endast spridas i växande gröda eller före höstsådd. Mellan 1 – 31 oktober får fastgödsel endast spridas i växande gröda, före höstsådd eller nedbrukas inom 12 timmar.

Gödselmedel får inte spridas närmare än två meter från åkerkant som gränsar till vattendrag eller sjö. Spridning får heller inte ske om marken lutar mer än tio procent mot vattendraget eller sjön. 

Miljökvalitetsnormer för vatten

Det är viktigt att se till att gödsel inte sprids eller lagras så att det når vattentäkter, sjöar eller vattendrag. Utifrån EU´s vattendirektiv införde Sverige år 2009 s.k. miljökvalitetsnormer för vatten. Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status till ett visst år.

Förenklat kan det jämföras med att alla vatten nu har fått en diagnos och krav riktas mot berörda myndigheter om att sätta in rätt medicin. I Mölndals kommun riskerar vattendragen att inte uppnå god status. Bland annat kan detta åtgärdas genom krav om förbättrad gödselhantering vid behov som minskar övergödning och annan förorening av vattendragen.

Miljökvalitetsnormer för ytvatten, Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad