Förorenade områden 

Förr var det ganska vanligt att man tippade massor och grävde ned giftigt avfall från industrier, vilket innebar att marken blev förorenad. Men förorenade områden innefattar inte bara gamla dumpningsplatser utan även vattendrag, byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Om du upptäcker en förorening

Upptäcker du att ett område är förorenat är du skyldig att genast meddela miljöförvaltningen i Mölndals stad.

Anmäl innan du börjar arbeta i ett förorenat område

Du får inte utföra åtgärder, till exempel gräva eller sanera, i ett förorenat område utan att först anmäla det till miljöförvaltningen. Din anmälan ska skickas in i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar. Om du känner dig osäker på vilka uppgifter som behöver ingå, se checklistan på Länsstyrelsens webbplats, alternativt kontakta en konsult som hjälper dig med anmälan.

Vem är ansvarig för de förorenade områdena?

I miljöbalken finns regler som gäller ansvaret för efterbehandling av förorenade områden.

Den som har eller har haft en verksamhet eller gjort en åtgärd som har bidragit till en förorening är också den som är ansvarig för efterbehandling. Ansvaret gäller bara för åtgärder som har gjorts eller verksamheter som funnits efter den 30 juni 1969.

Om det inte går att inte hitta en ansvarig verksamhetsutövare kan du som har köpt fastigheten och som känt till föroreningen eller som borde ha upptäckt den vid köpet bli ansvarig för efterbehandlingen. Det här gäller emellertid bara om fastigheten köpts efter den 31 december 1998.

Om flera verksamhetsutövare är ansvariga för föroreningen ska de dela på kostnaden för efterbehandlingen. Ansvaret för efterbehandling innebär att den ansvarige i rimlig omfattning ska utföra eller bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår.

Debitering

För den tid miljöförvaltningen lägger ner på att handlägga ärendet debiterar vi enligt timtaxa fastställd av kommunfullmäktige. Taxan är för närvarande 1085 kronor per timma.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad