Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Grävning, schaktning och TA-planer

Om du och ditt företag behöver göra markarbeten, till exempel grävning och schaktning, är det viktigt att ni söker rätt tillstånd redan innan ni påbörjar arbetet.  För arbeten på allmän plats ska en trafikanordningsplan (TA-plan) göras och granskas. Detta görs i verktyget ISY Case.

Bild på en grävmaskin i Mölndals centrum

Arbeten på gator och allmän plats i Mölndal

När du ska ansöka om granskning för trafikanordningsplaner (TA-plan) och/eller tillstånd för schakt (grävtillstånd) gör du det via e-tjänsten ISY Case. Du ska skicka in ansökan om lägesgodkännande först.

Ansök om tillstånd för trafikanordningsplaner (TA-plan) och schakt.

I Mölndals karta presenteras

 

Ny användare i ISY Case

 1. Registrera dig i systemet för att få tillgång till ISY Case
 2. Testa att logga in genom att följa länken Ansök om tillstånd för trafikanordningsplan eller schakt. Du ska komma till första sidan men kan ännu inte skapa något ärende
 3. Meddela den byggherre eller ledningsägare som du ska arbeta för att du registrerat dig och att de ska godkänna dig i sin grupp. Det kan finnas en eller flera som ska godkänna dig i sin grupp
 4. Om du inte kommer in i systemet efter att du meddelat ledningsägaren eller byggherren, kontakta dem igen.
 5. Ska du enbart ansöka om TA-plan, välj gruppen Fristående TA-planer vid registrering

Du kan alltid kolla i lathunden för ISY CasePDF.

Arbetsordning för schakttillstånd

I korthet gäller följande arbetsordning för tillstånd för schakt eller markarbeten på kommunens mark:

 1. Byggherren eller entreprenören som ska göra markarbete eller gräva ner ny ledning, ska senast 3 månader innan planerad start anmäla det till tekniska förvaltningen genom att skicka in Ansökan om lägesgodkännandePDF till tekniska@molndal.se.
  Gäller det enstaka schakt gäller att ansökan ska skickas in senast 1 månad innan.
 2. Efter beviljat lägesgodkännande ska entreprenören ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan) via e-tjänsten ISY Case. Det går att rita planen i verktyget eller bifoga en färdig fil. Mölndals stad granskar TA-planen.
  Utöver planen av hur vägen ska skyltas och trafiken ledas, ska TA-planen innehålla adress till arbetet, datum och tid när arbetet utförs, utmärkningsansvarig med namn och telefon samt en kort beskrivning av typ av arbete (t.ex. fibergrävning, byte elskåp, beläggningsarbete, et cetera).
  Se exempel på trafikanordningsplanerPDF.
 3. Efter granskad TA-plan ska entreprenören ansöka om schakttillstånd för arbete inom kommunens gatu- och allmän platsmark via e-tjänsten Isy Case.  I ansökan ska det tydligt framgå vilken yta som berörs av markarbetet.
 4. Entreprenören ansöker, vid behov, hos polisen om att få använda offentlig plats, utöver anvisad arbetsplats. Tekniska förvaltningen lämnar ett yttrande, men det är Polisen som ger tillstånd att använda marken. Du ska ha fått tillståndet innan arbetet påbörjas.

Viktigt att tänka på

 • Senast två veckor innan markarbetet ska starta ska entreprenören ansöka om starttillstånd.
 • Om entreprenören tvingats gräva utan tillstånd vid en akutsituation, är den skyldig att ansöka om tillstånd senast följande arbetsdag. Tekniska förvaltningen kommer ut och gör tillsyn.
 • När arbetet pågår ska det vara tydligt skyltat vilken entreprenör som utför arbetet. Entreprenören ska också på plats kunna visa upp ett godkänt tillstånd. I övrigt gäller det som står i handboken Arbete på vägPDF.
 • När arbetet är avslutat ska ansvarig byggherre/entreprenör ändra status på ärendet i ISY Case till tillfälligt återställd eller återställd.
 • Marken ska vara återställd senast 30 dagar efter slutdatumet för starttillståndet. Ledningschakt ska vara återställd, inklusive beläggning med försegling, senast 30 dagar efter att återfyllning har skett. 
  Återställandet av marken ska tillgodose framkomligheten för räddningstjänst och renhållningsfordon!
 • För markarbeten gäller avgifter för arbete i allmän platsmark som finns i Bilaga 3 i Bestämmelser för arbeten i gatu- och parkmark i MölndalPDF

Arbeten på annan mark

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att ändra höjdläget på mark mer än en halv meter och för att spränga. Det gäller även på din egen fastighet. Bygglovshandläggarna på stadsbyggnadsförvaltningen kan ge mer information.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-18 13.59