Köldmedier

Driver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering om köldmedier. Syftet med reglerna är att förhindra utsläpp av fluorerade ämnen.

Som ägare (operatör) ska du:

 • Se till så att dina aggregat som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer blir kontrollerade (läcksökta) inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kyltekniker på en certifierad kylfirma.

Läcksökning intervall

Aggregatets köldmediemängd
- CO2e

Längsta tid det får gå mellan två läckagekontroller

5 ton eller mer, men mindre än 50 ton

12 månader

50 ton eller mer, men mindre än 500 ton

sex månader

500 ton eller mer

tre månaderExempel: För aggregat som innehåller 27 ton CO2e som kontrollerades den 9 oktober 2019, ska nästa kontroll utföras senast 8 oktober 2020.

 • Rapportera till bygg- och miljöförvaltningen om ditt köldmedieinnehav har en sammanlagd mängd på 14 ton CO2e eller mer. Se till så att rapporten kommer in i tid, senast 31 mars året efter det år som rapporten gäller. Årsrapporten, som redovisar de kontroller som gjorts året innan, sammanställs av kylfirman du anlitar. Dessa rapporter ska du spara i ett register.

Bara kontrollpliktiga aggregat (över 5 ton CO2e) ingår i beräkningen av den totala köldmediemängden.

 • Se till så att aggregat som skrotas tas om hand på rätt sätt under kontrollerade former av en certifierad kyltekniker. Om alla aggregat på anläggningen skrotas ska du underteckna ett skrotningsintyg som skickas till miljöförvaltningen. Om bara enstaka aggregat i en anläggning skrotas ska dessa redovisas i årsrapporten för det år då skrotningen ägde rum.
 • Informera bygg- och miljöförvaltningen minst sex veckor i förväg om du planerar att installera nya aggregat där köldmedieinnehållet är 14 ton CO2e eller mer. Denna regel gäller även vid konvertering. När arbetet är klart ska en installationskontroll utföras av en certifierad kyltekniker. Därefter informerar du bygg- och miljöförvaltningen genom att lämna in en installationsrapport.
 • Informera bygg- och miljöförvaltningen om en anläggning får ny ägare.

Anlita certifierad kylfirma, kyltekniker

Det är viktigt att du anlitar certifierad kylfirma, kyltekniker. Det gäller såväl vid service, den lagstadgade läckagekontrollen som vid andra ingrepp i köldmediesystem på din anläggning. Årsrapporter, föranmälan, installations- och skrotningsintyg tas fram av din kylfirma/kyltekniker. För dig är det en trygghet då företagen är väl insatta i krav och rutiner som gäller köldmedier.

Årsrapporten ska innehålla följande uppgifter

 • Operatörens, verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 • Postadress och faktureringsadress till operatören
 • Anläggningens adress samt fastighetsbeteckning
 • Kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress
 • Namn och certifikatnummer på kyltekniker som utfört kontrollerna
 • Mängd (CO2e) och typ av köldmedier som är installerat
 • Mängd (CO2e) och typ av köldmedier som fyllts på vid service och underhåll
 • Omhändertagen mängd (CO2e) och typ av köldmedier för återvinning och bortskaffning
 • Datum för läckagekontroll av aggregat. I noteringsfältet ska anges förändring från tidigare år eller annan relevant information
 • Certifikatförteckning med uppgifter om kylfirman ska bifogas

Årsrapporten ska vara daterad och undertecknad av operatören, eller av denne utsedd person.

Skicka dokumentationen till bygg- och miljöförvaltningen

Årsrapporter och annan dokumentation ska skickas till:

Bygg- och miljöförvaltningen
431 82 Mölndal
miljo@molndal.se

Ditt ansvar

Som ägare (operatör) för anläggningar som innehåller köldmedier är det du som har ansvaret för att följa reglerna på området. Att inte utföra de kontroller som krävs, inte rapportera senast 31 mars, eller anlita obehörig (ej certifierad) kyltekniker kan medföra en miljösanktionsavgift samt en extra tillsynsavgift.

För bygg- och miljöförvaltningens registrering av anmälan och granskning av årsrapporter debiteras en tillsynsavgift enligt fastställd taxa

Krävs extra handläggningstid vid registrering och granskning av köldmedierapporter medför även detta en extra tillsynsavgift.

Mer information

De kompletta reglerna om köldmedier hittar du i:

 • EU-förordning (EU) nr. 517/2014 om fluorerade växthusgaser
 • Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
 • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Svenska kyl & värmepumpsföreningen står bakom allt om fgas en webbplats med information som du kan ha nytta av.

Från och med den 1 januari 2020 infördes förbud att installera aggregat med köldmedium som har högre GWP-faktor än 2500. Det är även förbjudet att fylla på kyl- och frysanläggningar med nytt köldmedium som har ett CO2e > 40 ton.

Kontakta din kylfirma eller bygg- och miljöförvaltningen om du har frågor.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad